09-03-2015

Дата на публикуване: 08.03.2015 22:00
09-03-2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на услуги на Община Белослав по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Белослав"

Документация:
„Предоставяне на услуги на Община Белослав по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Белослав”.
Обявление:
 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=652824&newver=2

Решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=652823&newver=2

Документи


28.04.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 Община Белослав уведомява че ценовите оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги на Община Белослав по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Белослав” ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 04.05.2015 г. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Белослав, ул. "Цар Симеон Велики” №23, Заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

03.12.2015год.

Протокол 1

Протокол 2 и 3

Решение

Договор


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта