Съобщения по чл.32 от ДОПК

ДО
МАРИНКА МАРИНОВА ПЕНЧЕВА
УЛ. РУЖА №2-А
ГР. БЕЛОСЛАВ
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
за връчване на:
 Акт за установяване на задължение № МДТ-215303000285-1/09.04.2021г. 

           УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПЕНЧЕВА,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org, лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес:  гр. Белослав, ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа,  стая 402 за връчване на горепосочените документи.  
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответните документи ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.
 
 

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 13.05.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 28.05.2021г.ДО
ЯСЕН ДОБРЕВ СТОЯНОВ
УЛ. ИВАН ВАЗОВ №59
ГР. БЕЛОСЛАВ

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК

за връчване на:

Акт за установяване на задължение № МДТ-215303000268-1/24.03.2021г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на
настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от
публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org,
лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес: гр. Белослав,
ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа, стая 402 за
връчване на горепосочените документи.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, съответните документи ще бъдат приложени към
преписката и ще се считат за редовно връчени.

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 10.05.2021г.
Дата на сваляне на съобщението: 25.05.2021г.

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА
ТРАНСКАР БЪЛГАРИЯ ООД
УЛ. П. ХИЛЕНДАРСКИ №7-А
ГР. БЕЛОСЛАВ

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК

за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 107, ал.3 от №МДТ -
215303000314-1/19.04.2021г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на
настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от
публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org,
лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес: гр. Белослав,
ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа, стая 402 за
връчване на горепосочения документ.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, съответният документ ще бъде приложен към
преписката и ще се счита за редовно връчен.

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 29.04.2021г.
Дата на сваляне на съобщението: 15.05.2021г.ДО
СНЕЖАНКА ЕНЕВА ДРУМЕВА
УЛ. МАКЕДОНИЯ №129, ет.3, ап.9
ГР. ВАРНА

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК

за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 107, ал.3 от №МДТ -
215303000278-1/25.03.2021г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДРУМЕВА,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на
настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от
публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org,
лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес: гр. Белослав,
ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа, стая 402 за
връчване на горепосочения документ.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, съответният документ ще бъде приложен към
преписката и ще се счита за редовно връчен.

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 29.04.2021г.
Дата на сваляне на съобщението: 15.05.2021г.
Търсене в сайта