Съобщения и обявления

Дата на публикуване: 31.03.2015 05:34

 

♦18.02.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

В изпъленние на чл. 49, ал. 3от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и Заповед № РД-18-67 от 30.01.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, УВЕДОМЯВАМЕ заинтересованите страни, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на землището на с. Разделна, община Белослав, обл. Варна.  

Изтегли Уведомление
 


♦04.10.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че   със  заповед № 724 от 04.10.2019 год. на Кмета на Община е одобрен Подробен устройствен план – план за  застрояване / ПУП- ПЗ на ПИ 27125.17.26 по КККР на с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на земеделска земя от НТП“Нива“ за „Производствено-складови дейности“,    по сините и червени линии и надписи в приложения за одобряване  проект. 

Заповедта подлежи на  обжалване  в 14 дневен срок от датата на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.
 


♦04.10.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че   със  заповед № 725 от 04.10.2019 год. на Кмета на Община е одобрен Подробен устройствен план – план за  застрояване / ПУП-ПР на УПИ ХХХI- 348,349 и XXXV-347 в кв. 23 по регулационния план на с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, с образуването на нови УПИ ХХХVI-348,349 и  XXXVII-347 в кв. 23 по регулационния план на с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,    по сините, зелени  и червени линии и надписи в приложения за одобряване  проект.

Заповедта подлежи на  обжалване  в 14 дневен срок от датата на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦04.10.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че  с решение № 4 от протокол № 11/03.10.2019 год.   

 на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ, Експертния съвет по устройство на територията  приема изготвения   ПУП- ПЗ на ПИ  27125.35.49 по КККР на с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска във връзка смяна предназначението от НТП „земеделска земя-лозе“ за „Жилищно строителство“.

Проектът е изложен в стая №204 в сградата на Община Белослав.

В 14 дневен срок от съобщението  по чл. 128,ал.3  от ЗУТ,   заинтересуваните  лица могат да направят писмени възражения, предложения и искане по проекта  за подробен устройствен план до общинската администрация.

 


♦04.10.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че  със заповед № 726 от 04.10.2019 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание и разрешено изработването на  ПУП-ПР на ПИ 03719.503.3335 по КККР гр.Белослав общ.Белослав, обл.Варненска, УПИ  VII-1137 в кв.75 по регулационния план на гр.Белослав ,като същия  да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройство на територията.

На основание чл.124б,ал4 от ЗУТ, същата не подлежи на оспорване.

 


♦27.09.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  с решение № 629 от протокол № 51/12.09.2019 год. на Общински съвет Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 03719.202.50, м-ст „Манастира“ по КККР на гр.Белослав,Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“земеделска земя-нива“ за „Стопански сгради и съоръжения за съхранение на земеделска продукция“
♦27.09.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че с решение № 630 от протокол № 51/12.09.2019 год. на Общински съвет Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 69763.5.5 по КККР на с.Страшимирово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“друг вид земеделска земя“ за „Жилищно строителство, производствени и обществено обслужващи дейности“♦27.09.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  с решение № 631 от протокол № 51/12.09.2019 год. на Общински съвет Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 27125.20.5 по КККР на сЕзерово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“  земеделска земя“ за „Изграждане на промишлени сгради за преработка и съхранение на селскостопански продукти-зърнобаза“


♦27.09.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че  с решение № 632 от протокол № 51/12.09.2019 год. на Общински съвет Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 27125.21.18 по КККР на сЕзерово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“  земеделска земя-нива“ за „Складови дейности“

 


♦02.09.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че  на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ с решение № 5 от протокол № 10 от 29.08.2019 год. на ЕСУТ е  одобрен и обявен ПУП-ПР на УПИ ХХХI 348,349  XXXV-347 в кв. 23 по регулационния план на с.Езерово с образуването на нови УПИ ХХХVI 348,349  XXXVII-347 в кв. 23 по регулационния план на с.Езерово.

Проектът е изложен в стая №204 в сградата на Община Белослав.

В 14 дневен срок от съобщението  по чл. 128,ал.3  от ЗУТ,   заинтересуваните  лица могат да направят писмени възражения, предложения и искане по проекта  за подробен устройствен план до общинската администрация.


♦22.07.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че с решение № 607 от протокол № 49 от 11.07.209 год. Общински съвет Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП- ПП за обект:“Външни връзки на завод в ПИ 61741.18.17/стар №ПИ000168/по КККР с.Разделна,община Белослав и складова база в ПИ 61741.19.12/стар  № ПИ000082/по КККР с.Разделна,община Белослав-Изграждане на канализационен колектор за отвеждане и заустване на смесен поток отпадъчни води/охлаждащи и дъждовни от паркинг към административна сграда/в р.Девненска от ПИ 61741.18.17 по КККР с.Разделна,община Белослав“.

Подробният  устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж:“Изграждане на канализационен колектор за отвеждане и заустване на смесен поток отпадъчни води/охлаждащи и дъждовни от паркинг към административна сграда/в р.Девненска от ПИ 61741.18.17 по КККР с.Разделна, обшина Белослав“.


♦22.07.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че с решение № 608 от протокол № 49 от 11.07.209 год. Общински съвет Белослав дава предварително писменно съгласие на „Олива“АД за проектиране на линеен обект:“Външни връзки на завод в ПИ 61741.18.17/стар №ПИ000168/по КККР с.Разделна,община Белослав и складова база в ПИ 61741.19.12/стар  № ПИ000082/по КККР с.Разделна,община Белослав-Изграждане на канализационен колектор за отвеждане и заустване на смесен поток отпадъчни води/охлаждащи и дъждовни от паркинг към административна сграда/в р.Девненска от ПИ 61741.18.17 по КККР с.Разделна, община Белослав“ за преминаване  през засегнати от трасето имоти общинска собственост; ПИ61741.18.13- полски път с дължина 9.30 м.л. с площ на ограничение 0.056 дка.

 


♦22.07.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че с решение № 609 от протокол № 49 от 11.07.209 год. Общински съвет Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП- ПП/Подробен устройствен план - парцеларен план/ за обект:“Изграждане на пътна връзка от съществуващ път с идентификатор 27125.32.43 до ПИ 27125.503.27-пристанище за обществен транспорт с регионално значение“ТЕЦ- ЕЗЕРОВО ВАРНА“по КККР с.Езерово, община Белослав с нов мост-надлез над ж.п.линията Варна-София в землището на с. Езерово, община Белослав.

 


♦09.07.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че със заповед № РД -18-7706-104/04.04.2018г. и заповед № РД -19-7706-119/02.07.2019г. на Стоян Пасев – Областен управител на област с административен център Варна е одобрено задание  и  дадено разрешение за  изработване на проект за ПУП-ПП на линеен обект „Участък от магистрален водопровод „Девня-Варна” II-ри етап, ПС Чуката – с. Припек”, на територията на Община Белослав, Община Аксаково и Община Девня.

 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване 


♦28.06.2019 г. ♦ СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че със заповед №426/2019 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание  и  дадено разрешение за  изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ 03729.503.3297 КККР.Белослав,/УПИ ХХIII“Магазини“ кв. 63 по регулационния план на гр.Белослав и преотреждането му за „Производство на РVC дограма „

На основание чл.124б,ал.4 ог ЗУТ, настояшата заповед не подлежи на оспорване 


♦28.06.2019 г. ♦ СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че със заповед №427/2019 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание и  дадено разрешение за  изработване на ПУП-ПР на ПИ 27125.501.347; ПИ 27125.501.348;ПИ 27125.501.349;УПИ ХХХV-347 кв.23 и УПИ ХХХV|-348,349 кв.23 по регулационния план с.Езерово, общ.Белослав   

На основание чл.124б,ал.4 ог ЗУТ, настояшата заповед не подлежи на оспорване♦29.05.2019 г. ♦ СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава , че с Решение № 599 от протокол № 48/16.05.2019 год. на Общински съвет Белослав е одобрено задание и дадено разрешение за  изработване на ПУП- ПП за  линеен обект :”Ново външно ел.захранване  на ГРС Страшимирово към обект:”ГРС-Страшимирово на територията на с.Страшимирово, общ.Белослав.

На основание чл.124б,ал.4 ог ЗУТ, настояшата заповед не подлежи на оспорване


♦29.05.2019 г. ♦ СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава , че с Решение № 600 от протокол № 48/16.05.2019 год. на Общински съвет Белослав е дадено  предварително писмено съгласие на “Булгартрансгаз”ЕАД, за преминаване през засегнати от трасето общинска собственост: ПИ 69763.28.3-за местен път с дължина на трасето 20.28 м.л., ПИ 69763.28.14-за полски път, с дължина на трасето 12.12 м.л., ПИ 69763.501.449, ул:”Стефан Караджа”с.Страшимирово, с дължина на трасето-33,17 м.л и ПИ 69763.501.450, ул:”Цар Асен “ с.Страшимирово с дължина на трасето 19.20 м.л. или общо 84.77 м.л. и имоти  общинска собственост по КККР Страшимирово, Община Белослав, попадащи в сервитутна зона; ПИ69763.28.1-„за друг вид земеделска земя „с площ на ограничение 0.012 кв.м..;ПИ 69763.28.3-за местен път, с площ на ограничение 0.040 кв.м.; ПИ 69763.501.449-, ул”Стефан Караджа” с.Страшимирово с площ на ограничение-0.150 кв.м. и ПИ 69763.501.450-ул:”Цар Асен”с.Страшимирово, с площ на ограничение -0.054 кв.м., или обща площ на ограничение -0.256 кв.м и имоти общинска собственост, попадащи в сервитут на съществуващ газопровод; ПИ 69763.28.5-за полски път.


♦29.05.2019 г. ♦ СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава , че с Решение № 601 от протокол № 48/16.05.2019 год. на Общински съвет Белослав в качеството си на собственик на улици-публична общинска собственост, дава съгласие за изменение на част от регулационния план на гр.Белослав, Община Белослав в обхвата от О.т 63 до О.Т-1043, попадащи в ПИ 03719.501.6003-за улица , по КККР на гр.Белослав, Община Белослав, област Варна.♦09.05.2019 г. ♦ СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава,  че със заповед №300/07.05.2019 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил задание и разрешил изработването на  Подробен устройствен план- ПУП-ПЗ на ПИ 27125.38.15 по КККР с.Езерово, във връзка смяна предназначението от”Стопански двор” за “Складова промишлена дейност”

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи  на оспорване.


♦09.05.2019 г. ♦ СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава,  че със заповед №299/07.05.2019 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил, Подробен устройствен план-ПУП-ПР на ПИ /УПИ  ХХІІ-1376 кв.85 и разделянето на три нови УПИ: УПИ ХХІІІ-1376-с нов проектен № 6194; УПИХХІV-1376 с нов проектен № 6193 и ХХV-1376 с нов проектен № 6192 кв.85 по регулационния план на гр.Белослав,скица проект № 15-193963-06.03.2019год. и удостоверение за приемане на проект за изменение  на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-49874-06.03.2019 за  обект: №03719.504.6192; 03719.504.6193; 03719.504.6194;  на СГКК-Вар 

 Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.


♦10.04.2019 г. ♦ 

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЗЛВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА СОБСТВЕНОСТ НА „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД, НАХОДЯЩА СЕ В С.ЕЗЕРОВО, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

На основание Заповед № 229/10.04.2019 г. на кмета на община Белослав, във връзка със сключен договор за заем за послужване между „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД и Община Белослав, с който „ТЕЦ BAPHA“ ЕАД предоставя на Община Белослав за временно и безвъзмездно ползване на помещения, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ кани всички заинтересовани лица да представят заявления за ползване на помещенията за извършване на медицински дейности и услуги, включително за стоматологични кабинети, както и за откриване на аптека.

Желаещите да ползват помещенията, следва да представят:→ Изтегли Покана  от ТУК 
→ Изтегли образци  към Заявление за ползане от ТУК  


♦28.03.2019 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Препис извлечение от ПРОТОКОЛ № 46/21.03.2019 г. за Решение 570 относно Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 03719.202.51, м-ст „Манастира” по КККР на гр. Белослав, община Белослав, обл. Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване „земеделска земя – нива”, за „Стопански сгради и съоръжения за съхранение на земеделска продукция”. 

Изтегли от Тук. 

Отчет - компенсации - 2018

♦06.02.2019 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,  че на основание   чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения    ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ VІ ”Производствени и складови дейности”-кв.121 /ПИ 03719.502.6221; по КККР на гр.Белослав, община Белослав / УПИ VІІ ”Производствена и складови дейности” кв.121/ПИ 03719.502.3156; по КККР на гр.Белослав, община Белослав /УПИ VІІІ”Производствена и складова база  за производство на екологична течност  за борба с пожарите  и пълнене на пожарогасители по КККР на гр.Белослав, община Белослав и преотреждането  им за”Производствени и складови дейности”/ . 
 
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 

♦06.02.2019 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,
  че със заповед № 65/05.02.2019 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил, Подробен устройствен план-ПУП-ПЗ на ПИ 03719.503.316 по КККР на гр.Белослав, община Белослав / УПИ II-316, кв.30 по регулационния план на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варненска /, във връзка с преотреждането му от „Жилищно строителство“ за „Обществено-обслужващи и безвредни производствени дейности“ със запазването на съществуващите сгради в досегашния обем и височина.  
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
 
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.


♦24.01.2019 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,  че на основание   чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения ПУП-ПРЗ за ПИ 27125.30.89 по КККР на с.Езерово, община Белослав, обл.Варненска, за промяна отреждането на имота от „Предимно производствена зона“ за „Производствена зона за безвредни и складови дейности“ .
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. 

♦24.01.2019 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,  че със заповед № 40/21.01.2019 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил   задание и допуснал  изработването на  ПУП-ПР на УПИ XXII-1376 / ПИ 03719.504.1376 /, кв.85 по регулационният план на гр.Белослав, община Белослав, във връзка с разделяне на парцела по взаимно съгласие на три новообразувани парцели за жилищно строителство.
На основание чл.124б,ал.4 ог ЗУТ, настояшата заповед не подлежи на оспорване. 

♦24.01.2019 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,  че на основание   чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения ПУП-ПЗ на ПИ 03719.503.316 по КККР на гр.Белослав, община Белослав / УПИ II-316, кв.30 по регулационния план на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варненска /, във връзка с преотреждането му от „Жилищно строителство“ за „Обществено-обслужващи и безвредни производствени дейности“ със запазването на съществуващите сгради в досегашния обем и височина
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

гр.София 1125, бул."Драган Цанков" 35

тел.: 02/ 807 30 30,  факс: 02/ 870 84 48

e-mail: kzd@kzd.bg

______________________________________________

 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 CОММISSION  FOR  PROTECTION AGAINST  DISCRIMINATION

 

СОММISSION  FOR  PROTECTION AGAINST  DISCRIMINATION

 

35, Dragan Tsankov Str. ; 1125 Sofia, BULGARIA

phone: +359 2 807 30 30,  fax: +359 2 870 84 48

e-mail: kzd@kzd.bg

_____________________________________________________

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 21.01.2019 г.

 Община Белослав, уведомява своите граждани,  че на 25.01.2019г.   от 13.00 – 15.00 часа в Общината – заседателна зала,   ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията.
 Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на   какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да   било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.
 Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.

 
Орлин Кисьов

/Регионален представител на КЗД- Варна/
Тел. 052/600764
GSM: 0876264473


♦12.12.2018 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,  че  със  заповед № 898/06.12.2018 год. Кмета на Община Белослав  е одобрил задание и разрешил изработването на  Подробен устройствен план- ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ VІ”Производствени и складови дейности”-кв.121/ПИ 03719.502.6221; УПИ VІІ”Производствена и складови дейности” кв.121/ ПИ 03719.502.3156; УПИ VІІІ”Производствена и складова база  за производство на екологична течност  за борба с пожарите  и пълнене на пожарогасители”.

На основание чл.124 б,ал.4 от ЗУ, заповедта не подлежи на оспорване.


♦12.12.2018 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,  че  със  заповед № 897/06.12.2018 год. Кмета на Община Белослав  е одобрил  ПУП-ПЗ за ПИ 27125.33.86 по КККР на с.Езерово, община Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението от НТП”Нива”   за “Станция за компресиран  природен газ, сервиз, административна сграда и склад “ 
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.  

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на връчванетои по реда на чл. 215 ,ал.1 от ЗУТ 

♦12.12.2018 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,  че  със  заповед № 899/06.12.2018 год. Кмета на Община Белослав  е одобрил   /ПУП-ПЗ /на ПИ 27125.501.308 по КККР с.Езерово, Община Белослав, /УПИ ІІ-кв.31 по регулационния план ан с.Езерово/във връзка промяна  отреждането на имота от “Жилищно строителство” за Жилищно строителство,обществено-обслужващи и производствени дейности”.          
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.  
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на връчванетои по реда на чл. 215 ,ал.1 от ЗУТ

♦29.11.2018 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

На основание заповед №  875/28.11.2018г. на Кмета на  Община Белослав
О Б Я В Я В А
 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 12.12.2018г. от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Белослав за отдаване под наем на помещения, представляващи части от сгради на учебни заведения на територията на Община Белослав - публична общинска собственост, както следва:
- спортна сграда с площ 246 кв.м, база на ПГ „Свети Димитър Солунски” гр.Белослав, с идентификатор 03719.501.284.6 по КККР на гр.Белослав, ул.”Стефан Стамболов” № 8;
- помещение, с полезна използваема площ 44,64 кв.м., находящо се на втори етаж в сградата на ДГ „Калина Малина” гр.Белослав, с идентификатор 03719.501.3534.1 по КККР на гр.Белослав, ул.”Арда” № 2.
 Цена на тръжната документация-12,00 лв., с включен ДДС.Тръжната документация се закупува на касата на ЦИОУ при Община Белослав в срок до 15,00 ч. на 11.12.2018 г. Тръжните документи се подават в „Общо деловодство” при Община Белослав в срок до 17,00 ч. на 11.12.2018 г. Депозитът за участие в търга се внася в срок до 16,00ч. на 11.12.2018г. Оглед на помещенията - всеки работен ден от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 16,00 ч. с директора на съответното учебно заведение, в което то се намира до 11.12.2018г.
Изисквания за участие: Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДПК към държавата и към община Белослав.За информация :тел. 05112/35-48Лице за контакт: Пенка Иванова – мл. експерт в Дирекция „ОСТСУ”


♦27.11.2018 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
1.Община Белослав съобщава,  че  с решение № 512 от Протокол № 41/15.11.2018 год.   Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на  Подробен устройствен план-парцеларен план /  ПУП-ПЗ/ на ПИ 03719.697.12 по КККР на гр.Белослав, Община Белослав, във връзка смяна предназначението на имота от НТП”Друг вид земеделска земя” за “Терен за заравяне на странични животински продукти и продукти, получени от тях на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС”
 
2.Община Белослав съобщава,  че  с решение № 513 от Протокол № 41/15.11.2018 год.   Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на  Подробен устройствен план- ПУП-ПЗ на ПИ 27125.36.6 по КККР с.Езерово, Община Белосав,местност “Пътека тала”, във връзка смяна предназначението от НТП”Лозе” за “Складови,офисни и жилищни сгради”
 
3.Община Белослав съобщава,  че  с решение № 514 от Протокол № 41/15.11.2018 год.   Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на  Подробен устройствен план- ПУП-ПЗ на ПИ 27125.17.26 по КККР на с.Езерово,във връзка смяна предназначението от НТП”Нива” за “Производствено-складови дейности”, при  спазване   следните показатели за зона, предимно производствена; плътност на застрояване максимум 80%, Кинт максимум 2,5, плътност на озеленяване минимум 20% .♦16.11.2018 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1.Община Белослав съобщава, че със заповед № 832/13.11.2018 год., Кмета на Община Белослав е одобрил,Подробен устройствен план ПУП–ПРЗ на ПИ 27125.504.10”За кораборемонтна дейност” по КККР с.Езерово,общ.Белослав, обл.Варненска/одобрен със заповед 238/05.04.2018 год/представляващ актуализация на ПУП-ПРЗ одобрен със заповед 518/27.07.2006 год/ за разделянето на същия на два нови УПИ 27125.504.157 с отреждане”Кораборемонт и корабостроене” и УПИ УПИ 27125.504.158 с отреждане”Кораборемонт и корабостроене” съгласно приложения проект ”
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон
Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

2. Община Белослав съобщава, че със заповед № 833/13.11.2018
год., Кмета на Община Белослав е одобрил, Подробен устройствен план ПУП-ПР на в обхвата на УПИ ХІV-162”Жилищно строителство” в кв.11 по регулационния план на гр.Белослав/ПИ 03719.501.162 по КККР
гр.Белослав / и УПИ ХІІІ-163,164 “За жилищно строителство” в кв.11 по регулационния план на гр.Белослав/ПИ03719.501.163,164 по КККР гр.Белослав,заличаването на същите и образуването на нови УПИ ХХІ-
163,164 кв.11 и ХХІІ-162 в кв.11 по регулационния план на гр.Белослав ,Община Белослав, съгласно приложения проект ”
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 
ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, 
ал.1 от ЗУТ.
3.Община Белослав съобщава, че със заповед №831/13.11.2018год. на Кмета на Община Белослав 
е одобрено скица-предложение и задание за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 03719.503.316 по КККР Белослав,/УПИ ІІ-316 в кв.30 по регулационния план на гр.Белослав/във връзка преотреждането му от “Жилищно строителство” за “За обществено обслужващи дейности и безвредни производствени дейности”
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

♦05.11.2018 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

1.Община Белослав съобщава,  че на основание   чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения ПУП-ПЗ за ПИ 27125.33.86 по КККР на с.Езерово, община Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението от НТП”Нива” с отреждането на същия за “Станция за компресиран  природен газ, сервиз, административна сграда и склад. “
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
2.Община Белослав съобщава,  че със заповед № 784/30.10.2018 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил, Подробен устройствен план-- ПУП-ПР на ПИ с идент. 27125.501.406/КККР с.Езерово/ кв.5 и изменение на улична регулация на част от ул."Клокотница" в обхвата на О.К.51 до О.К.43 и на част от ул."Енергетик" в обхвата на О.К.43 до О.К.42 по Регулационния план на с.Езерово, община Белослав, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, състоящ се от следните части:
  • ПУП-ПР на ПИ с идент. 27125.501.406, кв.5 и изменение на улична регулация на част от ул."Клокотница" в обхвата на О.К.51 до О.К.43 и на част от ул."Енергетик" в обхвата на О.К.43 до О.К.42 по Регулационния план на с.Езерово, община Белослав.
  • Инвестиционен проект за обект: „Изграждане на зона за отдих и детска площадка в УПИ XIX-406 – „за обществено-обслужващи дейности“, кв.5 по Регулационния план на с.Езерово, община Белослав“.
 Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.
 3.Община Белослав съобщава,  че на основание   чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения  ПУП-ПЗ на ПИ 27125.501.308 по КККР с.Езерово, Община Белослав, във връзка промяна на отреждането на имота от “Жилищно строителство” за Жилищно строителство, обществено-обслужващи и производствени дейности”,съгласно приложения  проект.  
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
 4.Община Белослав съобщава,  че със заповед № 787/30.10.2018 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил, Подробен устройствен план-ПУП-ПРЗ на ПИ  27125. 12.11. КККР с.Езерово, местност “Куртмъанлък”, Община Белослав  за изграждане на “База за поддръжка и сервиз на лекотоварна  и тежкотоварна  транспортна  техника “, във връзка   смяна предназначението  от  НТП”Нива” за “База за поддръжка и сервиз на лекотоварна  и тежкотоварна  транспортна  техника“,   местност “Куртмъанлък, Община.        
 Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

 
♦25.10.2018 г. ♦ 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТИзбор на финансова или кредитна институция за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на следните проекти – „Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. „Крайбрежна” (о.к. 453 – о.к.556), ул. „Стадиона” (о.к. 456 – о.к.1093) ул. „Чайка”, ул. „Дръзки”, ул. „Черно море”, ул. „Капитан Петко войвода”, ул. „Трети март” (о.к. 456 – о.к.610), ул. „Димитър Ватев” (о.к. 563 – о.к.528), ул. „Бельов” (о.к. 1005 – о.к. 1004), ул. „Райна Княгиня” (о.к. 12 – о.к. 1006), ул. „Клокотница”, ул. „6-ти септември”, ул. „Арда” (о.к. 17 – ул. „Акации”), с. Страшимирово – ул. „Надежда” (о.к. 47 – о.к.57), с. Езерово – ул. „Черно море” (о.к. 14 – ул. „Преслав”), „Модернизация на материално- техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание- 1926г.” – гр. Белослав” и рефинансиране на съществуващ дълг към „Инвестбанк” АД”. 


- ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА БАНКОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ - Изтегли от тук
- ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ: Изтегли от тук
- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ  - Изтегли от тук
- БАЛАНС ЗА 2015 година - Изтегли от тук
- Образци и документи за участие в процедурата: Изтегли от тук
- ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ - Изтегли от тук
- ПРОТОКОЛ № 1 ОТ КОМИСИЯ (качено на 15.11.2018 г.) - Изтегли от тук 

- ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯ (качено на 15.11.2018 г.) - Изтегли от тук ;
- ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ (качено на 15.11.2018 г.) - Изтегли от тук 


♦03.10.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е   
1. Община Белослав съобщава,  че  с решение № 494 от Протокол № 40/20.09.2018 год.   Общински съвет-Белослав е одобрил   Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП /на   обект:”Изграждане на  пътна връзка за ПИ 03719.148.42 в местност “Пещерите” по КККР на гр.Белослав,Община Белослав на път ІІІ-9004 при км.14+364 вляво”.
Решението подбежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и 4  от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Административен съд-Варна.  


♦03.10.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
  

2. Община Белослав съобщава, че с решение №493/ от Протокол № 40/20.09.2018 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработване на   Подподробен устройствен план-План за застрояване/ПЗ/ на ПИ 27125.35.19 по КККР с.Езерово ,Община Белослав, обл.Варненска , във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване””земеделска земя-лозе”за”Жилищно строителство”при спазване на следните показатели за зона”ЖМ”-плътност на застрояване –макс25%,Кинт-мак.0.6,плътност на озеленяване –мин.60%,височина –до 7 м.кота корниз,етажност-до 2 етажа.
   На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.

 


♦03.10.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

3.Община Белослав съобщава,  че с решение №495/ от Протокол № 40/20.09.2018 год.   Общински съвет-Белослав е дал предварително писмено съгласие  на “ТЕЦ-Варна”, за утвърждаване на трасе за проектиране на лиеен обект-“Изграждане на пътна връзка от републикански път ІІІ-2008/Варна-Белослав-Девня/до северозападния портал на Пристанища”ТЕЦ-Езерово-Варна” с нов мост-надлез над ж.п.линията Варна –София в землището на с.Езерово,Община Белослав” попадащ в имот  публична общинска собственост ПИ 27125.502.129 по КККР на с.Езерово, община Белослав с предназначение на територията-земеделска земя, с начин на трайно ползване-за пасище, с дължина на трасето 614.65 м.л. и площ 4320.00 м2 по реда на чл.29,ал.1 от ЗОЗЗ.  
♦01.10.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

Община Белослав, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е изготвен 
  1. ПУП-Парцеларен план на линеен обект:”Участък от магистрален водопровод “Девна-Варна”ІІ етап.ПС Чуката–с.Припек”на територията на Община Белослав и Община Аксаково,област Варна.
Пректът е изложен в Общинската администрация, Дирекция ОС и ТСУ”, ет.2, стая № 204.
На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ,  в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения  и искания по проекта в Центъра за информация и общински услуги  при общинската администрация.

♦14.09.2018 г. ♦

Графици за движение на влаковете за периода 2018/2019 г. за ЖП гари и спирки  на територията на община Белослав.
(Разписание за движение на влаковете влиза в сила от 09.12.2018 г. и е с период на действие до 14.12.2019 г.)

•График - гр. Белослав /Изтеги от тук/
•График - с. Езерово /Изтеги от тук/
•График - с. Страшимирово /Изтеги от тук/
•График - с. Разделна /Изтеги от тук/

♦31.07.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

Община Белослав съобщава,  че  с решение № 473 от протокол № 37/19.07.2018 год. Общински  съвет Белослав е  приел задание и допуснал изработване на  ПУП-ПЗ на ПИ 69763.5.35 КККР с.Страшимирово във връзка смяна предназначение от НТП”Земеделска земя -Друг вид земеделска земя”с отреждане за “Жилищно строителство”  

 


♦31.07.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

Община Белослав съобщава,  че  с решение № 474 от протокол № 37/19.07.2018 год. Общински  съвет Белослав е  приел задание и допуснал изработване на  ПУП-ПЗ на ПИ 69763.5.36 КККР с.Страшимирово във връзка смяна предназначение от НТП”Земеделска земя -Друг вид земеделска земя”с отреждане за “Жилищно строителство”

 


♦31.07.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

Община Белослав съобщава,  че  с решение № 475 от протокол № 37/19.07.2018 год. Общински  съвет Белослав е  приел задание и допуснал изработване на ПУП-ПРЗ обхващащ;

  • ПИ 03719.202.39/получен от обединяването на стар номер ПИ 202033, за който има одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ 202033”Промишлено строителство-разширение на складова складова база за пропан-бутан и ЛТЗ”, одобрен със заповед № 1004/2008 год. на Кмета на Община Белослав и стар номер ПИ 202019, за който има одобрен ПУП-ПЗ  за ПИ 202019”Складова база за горива”-одобрен със заповед № 666/2016 год. на Кмета на Община Белослав/,
  • ПИ 037219.202.42- по КККР на гр.Белослав, общ Белослав във връзка смяна предназначението от “Нива” за неземеделски нужди
  • ПИ 03719.202.40; по КККР на гр.Белослав във връзка смяна предназвачението от земеделска земя “Нива”за неземеделски нужди, обединяването на имотите и отреждането на новообразувания парцел  за “Складова база за горива”.

 


♦31.07.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

Община Белослав съобщава,  че  с решение № 476 от протокол № 37/19.07.2018 год. Общински  съвет Белослав  не е  приел задание и не е  допуснал изработване ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-5,8 –“Дейности по третиране на отпадъци”, землището на с. Езерово /27125.23.9 по КККР с.Езерово/с цел разширение и приобщаване към него на ПИ 021007/27125.21.7 и ПИ 021008/27125.21.8 / по КККР с.Езерово във връзка смяна предназначението на имотите  ПИ 021007/27125.21.7 и ПИ 021008/27125.21.8 / по КККР с.Езерово от “Нива”  с отреждане за  “Дейности по третиране на отпадъци”.  

       


♦26.07.2018 г. ♦

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

Община Белослав съобщава,  че  Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 19.07.2018 год., на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения ПУП-ПЗ на ПИ 03719.33.44 КККР–Белослав за“Съоръжения на техническата инфраструктура”-разполагане на мобилно телекомуникационно оборудване/БС-4400/.

Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 ♦09.07.2018 г. ♦

                                                                                                                                           
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
покана

 

В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2017г. Председателят на Общински съвет Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани страни – кмета на Община Белослав, общински съветници, граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности или ползват услугите на територията на общината 

Обсъждането ще се проведе на 16 юли 2018 г. от 13:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав

Презентация за Отчитане на бюджет  на Община Белослав за 2017 година Изтегли от тук ♦03.07.2018 г. ♦

 Проект на графици за движение на влаковете за периода 2018/2019 г. за ЖП гари и спирки  на територията на община Белослав.
•График - гр. Белослав /Изтеги от тук/
•График - с. Езерово /Изтеги от тук/
•График - с. Страшимирово /Изтеги от тук/
•График - с. Разделна /Изтеги от тук/


♦04.06.2018 г. ♦

1.Община Белослав съобщава,  че със заповед №  365/29.05.2018 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил Подробен устройствен план-ПУП-ПР в обхвата на УПИ ХХVІІІ-343 кв. 23 по ретулационния план на с.Езерово/ПИ 27125.501.343 по КККР с.Езерово / и УПИ ХХХІІ-347 кв.23 по регулационния план на с.Езерово/ПИ27125.501.347 по КККР с.Езерово/, заличаването на същите,  запазване на имотните граници като регулационни  и създаването на два нови УПИ ХХХІV-343 кв.23 и ХХХV-347 кв.23 по регулационния план на с.Езерово, обл.Варненска”,съгласно приложения  проект.  

 Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.


2.Община Белослав съобщава,  че на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения  ПУП-Парцеларен план  за обект:”Пътна връзка  за ПИ 03719.148.42 по КККР на  гр.Белослав”. 

На основание чл. 128, ал.1 и 2  от ЗУТ изготвения  ПУП-Парцеларен план  за обект:”Пътна връзка  за ПИ 03719.148.42 по КККР на  гр.Белослав”е обявен    в Държавен вестник .


3.Община Белослав съобщава,  че на основание   чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения ПУП ПЗ- на ПИ 69763.25.22 по КККР с.Страшимирово, местност”Варненски път”  от НТП”Нива” за “ За складова, ремонтна и търговска  дейност “, във връзка смяна предназначение.

Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


4.
Община Белослав съобщава,  че на основание   чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения ПУП ПЗ- на ПИ 69763.25.24 по КККР с.Страшимирово, местност;”Варненски път”   от НТП”Нива” за “ За складова, ремонтна и търговска  дейност”,  във връзка смяна предназначение.

Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
23.04.2018


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Белослав, уведомява своите граждани, че на 30.04.2018г. от 10.00 – 12.00 часа в сградата на Общината, стая 103, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.13.04.2018


1.Община Белослав съобщава, че със заповед № 237/05.04.2018 год., , Кмета на Община Белослав е одобрил Подробен устройствен план- ПУП-ПРЗ на ПИ 03719.501.1948/УПИ ХІ- кв.21, по КККР гр.Белослав/ по регулационния план на гр.Белослав, образуването на нов УПИ ХІХ ”За безвредни производствени дейности-производствен цех за механична обработка на метални изделия”съгласно приложения проект.
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.


2.Община Белослав съобщава, че със заповед № 238/05.04.2018 год., Кмета на Община Белослав е одобрил актуализация на ПУП-ПРЗ , одобрен със заповед № 518/27.06.2006 год.за УПИ 10 за “Кораборемонта дейност;/ПИ 27125.504.10, по КККР с.Езерово съгласно приложения проект.
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.


3.Община Белослав съобщава, че със заповед № 239/05.04.2018 год., и заповед за поправка № 255/13.04.2018 на Кмета на Община Белослав е одобрил ПУП-ПРЗ /УПИ І-19”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции, корпусно-заваръчни работи, строително монтажни и офиси”/ и /УПИ І-20 ”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции , корпусно-заваръчни работи, строително монтажни и офиси”/ в масив 33 /ПИ 27125.33.19/ ПИ 27125.33.20/ по КККР с.Езерово, общ.Белослав, с обединяването им в един общ УПИ и запазването на отреждането за;”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции, корпусно-заваръчни работи, строително монтажни и офиси”, съгласно приложения проект.
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.


4.Община Белослав съобщава, че със заповед № 240/ 05.04.2018 год. , Кмета на Община Белослав е одобрил Подробен устройствен план- ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.12.43, по КККР с.Езерово, местност: “УЗун Бою”, във връзка смяна предназначението от “земеделска земя” с НТП”нива” за неземеделски нужди” Складови дейности , е приел изготвения ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.12.43 , по КККР с.Езерово, местност: “УЗун Бою”, във връзка смяна предназначението от “земеделска земя” с НТП”нива” за неземеделски нужди” Складови дейности
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.


5.Община Белослав съобщава, че със заповед №244 /10.04.2018 год.на Кмета на Община Белослав е одобрено задание за допускане на ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.30.90 , за промяна отреждането на имота от “Предимно производствена зона “ за Производствена зона за безвредни и складови дейности”.
На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.


6.Община Белослав съобщава, че със заповед №245/10.04.2018 год.на Кмета на Община Белослав е одобрено задание за допускане на ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.30.89, за промяна отреждането на имота от “Предимно производствена зона“ за Производствена зона за безвредни и складови дейности”.
На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.13.04.2018

1. Община Белослав съобщава, че с Решение № 400 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав e разрешил изработване на ПУП-ПП за линеен обект “Подземна кабелна линия за електрозахранване на ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово, Община Белослав.


2. Община Белослав съобщава съобщава, че с Решение № 401 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е дал предварително съгласие на КПГ Инвест” “ООД, за линеен обект “Подземна кабелна линия за електрозахранване на ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово, Община Белослав и преминаване през засегнати от трасето имоти общинска собственост, попадащи в КККР на с.Страшимирово, община Белослав,;ПИ 69763.27.34-за друг вид застрояване, с дължина на трасето 8.10.м.л., ПИ 69763.27.36-за полски път, с дължина на трасето 51.48м.л.,ПИ 69763.28.7-за полски път, с дължина на трасето 169.21м.л. и ПИ 69763.28.14-за полски път, с дължина на трасето 11.10м.л., –или общо 239.89 м.л.и попадащо в имоти общинска собственост по КККР на с.Езерово, Община Белослав ;ПИ 27125.33.85 –за полски път, с дължина на трасето 13.87.м.л.
Общата дължина на трасето за подземна кабелна линия за електрозахранване на ПИ 27125.33.86 по КККР на с.Езерово, Община Белослав,попадащи в имоти общинска собственост но територията на с.Езерово и с.Страшимирово,Община Белослав е 253.76м.л.


3 Община Белослав съобщава, че с Решение № 402 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е разрешил изработване на ПУП-ПП за “Достъп за път до ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово.”


4. Община Белослав съобщава, съобщава, че с Решение № 403 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е дал предварително съгласие на КПГ Инвест” “ООД, за промяна предназначение и утвърждаване на трасе за Подробен уустройствен план-Парцеларен план за път за достъп до ПИ 27125.33.86 по КККР на с.Езерово, Община Белослав, попадащ в имот Общинска собственост ;ПИ 69763.28.7-за полски път, по КККР на с.Страшимирово, Община Белослав, с площ 678.00 кв.м.


5. Община Белослав съобщава, съобщава , че с Решение № 404 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е разрешил изработване на ПУП-ПП за линеен обект:”Разпределителен газопровод от нова измервателна линия, разположена на съществуваща АГРС”Страшимирово”/ПИ 69763.28.15/ до ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово. ”


6. Община Белослав съобщава, съобщава, че Решение № 405 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е дал предварително съгласие на КПГ Инвест” ООД, за преминаване през засегнати от трасето за линеен обект:”Разпределителен газопровод от нова измервателна линия, разположена на съществуваща АГРС”Страшимирово”/ПИ 69763.28.15/ до ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово. ” имоти общинска собственост, попадащи в КККР на с.Страшимирово, община Белослав, ;ПИ 69763.28.7-за полски път, с дължина на трасето 161.74м.л. и ПИ 69763.28.14-за полски път, с дължина на трасето 66.90 м.л. –или общо 328.64 м.л.

♦12.04.2018 г. ♦


Обявление на Заповед № РД-18-7706-104/04.04.2018г.
за изработване на ПУП-ПП.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община град Белослав на основание чл.124 б ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издадена Заповед № РД-18-7706-104/04.04.2018г. на Областен управител на област Варна, с която е разрешено изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на линеен обект „Участък от магистрален водопровод”Девня-Варна” ІІ-ри етап, ПС-Чуката-с.Припек, на територията на община Белослав и община Аксаково, област Варна, представляващ водопровод с Ф 1000 мм за питейно водоснабдяване.
Заповедта е публикувана в сайта на Община град Белослав, рубрика Обяви и съобщения.


♦12.04.2018 г. ♦

Заповед № РД-18-7706-104/04.04.2018г.
Отчет - компенсации 2017 г. 
♦21.02.2018 г. ♦1. Община Белослав съобщава,  че с Решение № 400 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав  e разрешил   изработване  на ПУП-ПП за линеен обект “Подземна кабелна линия за електрозахранване на   ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово, Община Белослав.
   

2. Община Белослав съобщава, че с Решение № 401 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е дал предварително съгласие на КПГ Инвест” “ООД,   за линеен обект “Подземна кабелна линия за електрозахранване на   ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово, Община Белослав и  преминаване през засегнати  от трасето имоти общинска собственост, попадащи в КККР на с.Страшимирово, община Белослав,;ПИ 69763.27.34-за друг вид застрояване, с дължина на трасето 8.10.м.л.,  ПИ 69763.27.36-за полски път, с дължина на трасето 51.48м.л.,ПИ 69763.28.7-за полски път, с дължина на трасето 169.21м.л. и ПИ 69763.28.14-за полски път, с дължина на трасето 11.10м.л., –или  общо 239.89 м.л.и попадащо в имоти общинска собственост по КККР на с.Езерово, Община Белослав ;ПИ 27125.33.85 –за полски път, с дължина  на трасето 13.87.м.л.
Общата дължина на трасето за подземна кабелна линия за електрозахранване на ПИ 27125.33.86 по КККР на с.Езерово, Община Белослав,попадащи в имоти общинска собственост но територията  на с.Езерово и с.Страшимирово,Община Белослав е 253.76м.л.

 

3. Община Белослав съобщава, че с Решение № 402 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е разрешил  изработване  на ПУП-ПП за  “Достъп за път до    ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово.”4. Община Белослав съобщава,  че с  Решение № 403 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е дал  предварително съгласие на КПГ Инвест” “ООД, за промяна  предназначение и утвърждаване на трасе за Подробен уустройствен план-Парцеларен план за път за достъп до ПИ 27125.33.86 по КККР на с.Езерово, Община Белослав, попадащ в имот Общинска собственост ;ПИ 69763.28.7-за полски път, по КККР на с.Страшимирово, Община Белослав, с площ 678.00 кв.м.

 

5. Община Белослав съобщава, че с Решение № 404 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е разрешил изработване на ПУП-ПП за  линеен обект:”Разпределителен газопровод от нова измервателна линия, разположена на съществуваща АГРС”Страшимирово”/ПИ 69763.28.15/ до ПИ  33.86 по КККР с.Езерово. ”

 

6. Община Белослав съобщава, че   Решение № 405 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав  е дал  предварително съгласие на КПГ Инвест” ООД, за преминаване през засегнати  от трасето за  линеен обект:”Разпределителен газопровод от нова измервателна линия, разположена на съществуваща АГРС”Страшимирово”/ПИ 69763.28.15/ до ПИ  33.86 по КККР с.Езерово” имоти общинска собственост, попадащи в КККР на с.Страшимирово, община Белослав, ;ПИ 69763.28.7-за полски път, с дължина на трасето 161.74м.л. и ПИ 69763.28.14-за полски път, с дължина на трасето 66.90 м.л. –или общо 328.64 м.л.

 ♦09.02.2018 г. ♦

Община Белослав съобщава, че със Заповед № 88/08.02.2018 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил Подробен устройствен план-ПУП-ПРЗ на УПИ VІ-209 и УПИ VІІ-209 в кв. 22 по плана на с.Разделна и сливането им в един общ УПИ ІХ-209 кв.22 по плана на с.Разделна с ново отреждане от “Жилищно строитество” за “Търговска дейност, авторемонтна работилница, гараж, вулканизатор, магазин авточасти и магазин стр.материали”, съгласно приложения  проект. 

Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

 


♦09.02.2018 г. ♦

Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията с решение №2 от протокол № 1 от 01.02.2018 год. по заявление вх.№ ДИПУ-11-4/17.01.2018 год.на  Николай Христов Малешков , чрез адв.Миглен Тодоров  с адрес за кореспонденция гр.Варна, ул:”Г.Бенковски” № 90, ет.3,офис 12,  относно одобряване и  обявяване на проект   ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.12.43 , по КККР с.Езерово, местност:“УЗун Бою”, във връзка смяна предназначението от “земеделска земя” с НТП”нива” за  неземеделски нужди” Складови дейности , е приел изготвения ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.12.43 , по КККР с.Езерово, местност: “УЗун Бою”, във връзка смяна предназначението от “земеделска земя” с НТП”нива” за  неземеделски нужди” Складови дейности “   

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 ♦09.02.2018 г. ♦

Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията,  с решение № 3 от протокол № 1 от 01.02.2018 год. по заявление вх.№ ДИПУ-15/2/08.01.2018 год. на “Булмак 2005” ЕООД с адрес с.Езерово, местност:”Кариерата” п.к.1 и “Колафс” ЕООД с адрес гр.Варна,  местност”Ален Мак” ПИ № 542, чрез пълномощник  Янко Кирчев Петров  гр.Варна , ул:”Ал.Дякович” №45, офис 18, относно одобряване и обявяване   ПУП-ПРЗ на  УПИ І-19”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции, корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси” и І-20  ”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции , корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси” в масив 33 /ПИ 27125.33.19/ ПИ 27125.33.20/ по КККР с.Езерово, общ.Белослав, с обединяването им в един общ УПИ и запазването на отреждането за;”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции, корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси” е приел   изготвения ПУП-ПРЗ на  УПИ І-19”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции, корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси” и І-20  ”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции , корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси” в масив 33 /ПИ 27125.33.19/ ПИ 27125.33.20/ по КККР с.Езерово, общ.Белослав, с обединяването им в един общ УПИ и запазването на отреждането за;”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции, корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси”  

Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 04.01.2018г.

1. Община Белослав съобщава, че със заповед 927/ 21.12.2017 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание за допускане на ПИ 03719.501.1948 по КККР гр.Белослав от “Търговска дейност” в “За  безвредни производствени дейности-производствен цех за механична обработка  на метални изделия, по  заявление вх.№ ДИПУ-18   2017 год. на “Дилгер” ООД гр.Белослав, ул:”Дунав “ № 2.  
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване

2. Община Белослав съобщава, че с решение № 364/ от протокол №28 от 14.12.2017 год. на ОбС-Белослав     е одобрено задание и разрешено  изработване на  подробен устройстветн план- ПЗ на ПИ 03719.202.45 по КККР гр.Белослав  , във връзка със смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване “Нива” за “Преработка  и съхранение на  селскостопанска продукция “  по заявление вх.№ ДИПУ-19   от 17.11.2017 2017 год. на “Бора Инвест”   ЕООД гр.Варнав, ул:”Княз Борис І № 111 ,бизнес чентър “Димят” , ет.9.
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.

3. Община Белослав съобщава, че с решение № 362/ от протокол № 28 от 14.12.2017 год. на ОбС-Белослав    е одобрено задание и разрешено  изработване на  подробен устройстветн план- ПП за обект “Трасе за водопровод за захранване  на ПИ 27125.33.86  по КККР на с. Езерово”, по заявление вх.№  ДИПУ-19   от 01.12..2017 2017 год. на “КПГ Инвест”   ООД гр.Варна, ул:”Райно Попович”№18 .
 На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване. 


22.12.2017г.

На основание на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БОРА ИНВЕСТ“ ЕООД и община БЕЛОСЛАВ ОБЯВЯВАТ ОБЩЕСТВЕННО ОБСЪЖДАНЕ на Доклад за ОВОС за  инвестиционно предложение за   изграждане на „ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАСИПНИ И НАЛИВНИ НЕОПАСНИ ТОВАРИ – гр. Белослав”
.


04.12.2017г.

1.Община Белослав съобщава, че със заповед № 858 от  01.12.2017 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план –план за регулация изастрояване/ ПУП- ПРЗ/ за ПИ 27125.504.10 по КККР с.Езерово, с възложител “МТГДелфин” АД гр.Варна, ул:” Дръзки ”  № 8 .На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, решението  не подлежи на обжалване.

2.Община Белослав съобщава,  че със заповед №859  от  01.12.2017 год. на Кмета на Община Белослав   е одобрен   ПУП-ПР на  УПИ ХХІІ-1810/ПИ 03719.502.1810/по КККР на гр.Белослав 03719.202.37, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка с разделянето му  на два нови УПИ ХХVІ-1810 и ХХVІІ-1810 кв. 36 по регулационния план на гр.Белослав.
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 215 от ЗУТ.


23.08.2017г.

1.Община Белослав съобщава,  че със заповед 553 / 18.08.2017 год.на Кмета на Община Белослав     е одобрено задание за допускане на ПУП-ПРЗ на  УПИ І-19”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции , корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси” и І-20  ”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции, корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси” в масив 33” /ПИ 27125.501.19 / ПИ 27125.501.20/ по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обединяването им в един общ УПИ и запазването на отреждането за  ”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции , корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси”    на На “Булмак 2005” ЕООД с. Езерово местност “Кариерата “ и “Коласф” ООД  с адрес с.Езерово, местност “Кариерата” п.к. 9168 , чрез Пламен  Василев Кънев  с адрес гр.Варна, ул:” Д-р Желязкова  51, ет.8, ап.80.   
На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване

2.Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 10.08.2017 год.с протокол № 7 т.4, по заявление вх. № ДИПУ-14/02.08.2017 год. на Ерджан Алидов Мехмедов от с.Езерово, ул:”Крайбрежна” № 7, е приел    ПУП-ПР на УПИ ХХХІІ-347 кв. 23 по регулационния план на с. Езерово /ПИ 27125.501.343/ по КККР с.Езерово и УПИ ХХХІ-347 в кв.23 по регулационния план на с. Езерово /27125.501.347/ по КККР с.Езерово със запазване на имотните граници като регулационни.
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

3.Община Белослав съобщава, че  със заповед №.557 от 22.08.2017 год. на Кмета на Община Белослав     е одобрен ПУП-ПРЗ  на ПИ 69763.117.5. по ККК с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението от НТП”Друг вид земеделска земя “ за “Жилищно строителство” на “САМИНВЕСТМЪНД” ЕООД с адрес за кореспонденция гр.Варна, ул:” Поп Харитон” №68, ет.4, ап.9 - Зорница Преславова Дишева с адрес гр.Варна, ул:”Ал.Константинов“ № 23, ет.8, ап.23, чрез пълномощниците;-Ивайло Георгиев Кирилов, гр.Варна, ул”Обзор” № 20 и Радостина Милчева Иванова от гр.Варна, ул:”Оборище” №3, ет.2 .
Проектът се намира в Община Белослав ,ул.”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204, ет.2 и може да се разгледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

4.Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 10.08.2017 год.с протокол № 7 т.6, по заявление   вх. № ДИПУ-10/3/05.07.2017 год. на ЕТ”Стойчо Михов СМ-92 с адрес гр.Белослав, ул:”Бенковска“ № 1  и ЕТ”Димитър Михайлов” с адрес гр.Белослав,  кв”Младост“ бл. 1, вх.2 ,ет.4, ап.25, е приел  ПУП-ПР на УПИ ХХІІ -1810 и разделянето му на два нови УПИ ХХVІ-1810 и ХХVІІ-1810 в кв. 36 по регулационния план на гр.Белослав/ ПИ 03719.502.1810/по КККР на гр.Белослав./
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


18.08.2017г.

Община Белослав съобщава, че е постъпила ЗАПОВЕД №РД-16-14/01.08.2017г. на изп.директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, относно откриване на производство за създаване на кадастрална карта на с. Разделна, общ.Белослав , обл.Варна.26.07.2017г.

1.Община Белослав съобщава, че със заповед №499/24.07.2017 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен на  Подробен устройствен план - ПЗ на ПИ 03719.714. 15 по КККР на гр.Белослав, “За изграждане на оранжерии за зеленчукопроизводство”   

Проектът се намира в Община Белослав –ул;”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204, ет.2 и може да се разгледа от заинтересуваните страни.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

2. Община Белослав съобщава, че със заповед №500/24.07.2017 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-ПРЗ на ХХІV-499 кв. 37 по плана на гр.Белослав /ПИ 03719.502.499; УПИ ХХV-498 кв.37  по плана на гр.Белослав /ПИ 03719.502.498; УПИ ХХVІ-495 кв.37 по плана на гр. Белослав/ПИ 03719.502.495/  и преотреждането му от “Жил.строителство” за “За безвредни  производствени дейности и магазин”  

Проектът се намира в Община Белослав –ул;”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204, ет.2 и може да се разгледа от заинтересуваните страни.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

3. Община Белослав съобщава,  със   Заповед №501/24.07.2017 год. , на Кмета на Община Белослав  е одобрил задание и разрешил  изработване на ПУП-ПР на УПИ  ХХVІІІ-.209 в кв. 23 с идентификатор № 27125. 501.343 по КККР на с. Езерово, обл.Варненска.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.

4. Община Белослав съобщава, че със заповед №502/24.07.2017 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-ПРЗ на УПИ ХІ-“Културен дом, здравен дом и библиотека” в кв.11 по плана на с. Разделна и разделянето му на два нови УПИ за нуждите на “Детски кът” и -“Културен дом, здравен дом и библиотека” 

Проектът се намира в Община Белослав –ул;”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204, ет.2 и може да се разгледа от заинтересуваните страни.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ. 

22.06.2017г.

1. Община Белослав съобщава, със  Заповед № 432/21.06.2017 год. , на Кмета на Община Белослав  е одобрил задание и разрешил  изработване на   ПУП- ПР, във връзка с разделянето на УПИ ХХІІ-1810 кв.36 с  идентификатор  03719.501.1810 КККР на гр.Белослав, на два нови УПИ. На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.


2. Община Белослав съобщава, че с решение 2 от протокол 5/08.06.2017 год. Експертния съвет по устройство на територията е приел изготвения ПУП- ПРЗ за УПИ ХХІV и УПИ ХХV, кв.69 по  регулационния план на гр.Белослав, община Белослав, област Варненска” / ПИ 03719.502.1944 по КККР на гр.Белослав /,  във връзка с разделянето на урегулирания поземлен имот  и преотреждането на новообразуваните УПИ за 6 бр.  “Жилищно строителство”, 1 бр. “Обществено обслужващи дейности” и 1 бр. за “Озеленяване”.Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

3. Община Белослав съобщава, че с решение 3 от протокол 5/08.06.2017 год. Експертния съвет по устройство на територията е приел изготвения ПУП- ПРЗ на УПИ ХІ-“Културен дом, здравен дом и библиотека” в кв.11 по плана на с. Разделна и разделянето му на два нови УПИ за нуждите на “Детски кът” и -“Културен дом, здравен дом и библиотека”Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

4. Община Белослав съобщава, че с решение 4 от протокол 5/08.06.2017 год. Експертния съвет по устройство на територията е   приел изготвения ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.117.5. по ККК с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението от НТП”Друг вид земеделска земя “ за “Жилищно строителство”.Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

5. Община Белослав съобщава, със  Заповед №433 от 21.06.2017 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил Подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ  ХХ-212 и ХХІ-213, кв.25 по плана на с.Разделна, обл.Варненска, сливането  им в един общ УПИ ХХVІІІ-212,213 ,   запазване  имотните граници като регулационни с   ликвидирането на УПИ Х-16,;  ХІ-16,; ХV-13,; ХVІ-13 ; ХVІІ-11; VІ-221  и създаването на нови УПИ; ХХІІ-221, ХХІІІ-16, ХХІV-16, ХХV-13, ХХVІ-13, ХХVІІ-11, съгласно приложения  проект по зелените линии и надписи.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на връчването и  по реда на чл. 215, ал.1  от ЗУТ. 23.05.2017Г.


Община Белослав съобщава, със  Заповед №350/19.05.2017 год.   Кмета на Община Белослав  е одобрил задание и разрешил  изработване на ПУП- ПУП-ПРЗ на  УПИ VІ-209 и VІІ-209 кв. 22 по плана на с.Разделна, обл.Варненска, във връзка с обединяването им в общ УПИ и преотреждане на новообразувания УПИ от “Жилищно строителство” за “Търговска дейност-авторемонтна работилница, гараж, вулканизатор, магазин  авточасти и магазин стр.материали”  

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.


15.05.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Белослав съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Белослав.

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Община Белослав или да бъде изтеглена от официалния информационен портал на Община Белослав: http://www.beloslav.org/

Общественото обсъждане ще се проведе на 15.06.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Народно читалище "Съзнание – 1926 г.“ в гр. Белослав, община Белослав.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в сградата на Община Белослав се приемат и писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси, относно посочените документи.

За предоставяне на допълнителна информация при необходимост:

Лице за контакт: Деница Тодорова – Директрор Дирекция „Инвестиционна политика и спомагателни дейности“ при Община Белослав;

Тел.: +359 (0) 885 555-255, +359 (0) 5112 35-54

e-mail: beloslav.eu@gmail.com; d.todorova@beloslav.org

КАРТИ

ОУПО БЕЛОСЛАВ- ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ

ОУПО БЕЛОСЛАВ- ТОМ 1 

ОУПО БЕЛОСЛАВ- ТОМ 2


 

02.05.2017г.

На основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Белослав съобщава на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618 , район Витоша, бул. „Цар Борис III” N 201 - Мрежови експлоатационен район Варна с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13А решението на комисията назначена със Заповед N 296/27.04.2017 г. на кмета на Община Белослав, заседавала и разгледала приложената документация  към заявление с вх.N УПП-1/03.04.2017 г. от „ Електроенергиен системен оператор” ЕАД  за учредяване право на прокарване през общински поземлен имот с идентификатор 27125.501.390 по кадастралната карта и кадастралните регистри на (КККР) с. Езерово, представляващ второстепенна улица „Цар Самуил” на обект „Изграждане на захранващ водопровод за П/СТ ТЕЦ ВАРНА”, с дължина 75,10 м. и сервитутна площ с ограничение в ползването 150,20 кв.м. през общински поземлен имот с идентификатор 27125.501.390 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Езерово, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване - за второстепенна улица „Цар Самуил”, целият с площ 11 925 кв.м. във връзка с необходимостта от изграждане на нов водопровод, свързващ П/СТ ТЕЦ „Варна” с уличната водопроводна мрежа, че същият следва да внесе цена в размер на 916,00 лева ( деветстотин и шестнадесет лева ), без ДДС, определена по реда на   чл. 210 от ЗУТ, преди издаване на заповедта на кмета по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на комисията по протокол от 02.05.2017 г.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му.

След влизане в сила на решението, копие от същото ще бъде  връчено на „ Електроенергиен системен оператор” ЕАД - Мрежови експлоатационен район Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13А,  за сведение и изпълнение.


24.03.2017г.

1. Община Белослав съобщава, че с Решение № 262/ от протокол № 21/16.03.2017 год. Общински съвет –Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ  за ПИ 27125.33.86 , местност “Кариерата” по КККР на с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна преднадначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване “земеделска земя-нива” за “станция за компресиран природен газ,сервиз,административна сграда и склад”На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.


2. Община Белослав съобщава, че с Решение № 263/ от протокол № 21/16.03.2017 год. Общински съвет –Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПРЗ  за ПИ03719.601.5,   по КККР на гр.Белослав, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна преднадначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване от “ друг вид земеделска земя” за “Складови дейности
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.„


3. Община Белослав съобщава, че с Решение № 264/ от протокол № 21/16.03.2017 год. Общински съвет –Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПРЗ  за   УПИ ХХІV-“За обслужващи дейности” и УПИ ХХV”за обслужващи дейности”, кв.69/ПИ 03719.502.1944/по плана на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варненска,, във връзка с разделянето на УПИ ХХІV”За обслужващи дейности” и ХХV”За обслужващи дейности”в кв69/ПИ/03719.502.1944/ по плана на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска и преотреждането на новообразуваните урегулирани  поземлени имоти; -6 бр.-“За жилищно строиштелство,; 1 бр. УПИ за “Озеленяване”,; 1 бр.За “Обществено  обслужване.
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.


4. Община Белослав съобщава, че с Решение № 265/ от протокол № 21/16.03.2017 год. Общински съвет –Белослав е одобрено  задание и разрешено изработване на ПУП-ПРЗ  за   УПИ ХІ-“За Културен дом, здравен дом и библиотека”в кв.11 по плана на с. Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка с разделянето му на два поземлени имоти-УПИ ХVІІ” За Културен дом, здравен дом и библиотека”  и УПИ ХVІІІ”За детска площадка”На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.


5. Община Белослав съобщава, че с Решение № 266/ от протокол № 21/16.03.2017 год. на Общински съвет –Белослав е одобрен ПУП-Парцеларен план за строеж на “Изместване на съществуваща въздушна електропроводна линия/ВЕЛ/ 20КV, извод “Роса”,преминаваща през ПИ 27125.15.441 местност”Чалътърла”, по КККР на с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска.
Подробния устройствен план е неразделна част от Комплексен  проект за инвестиционна инициатива за строеж на обект; “Изместване на съществуваща въздушна електропроводна линия/ВЕЛ/ 20КV, извод “Роса”,преминаваща през ПИ 27125.15.441 местност”Чалътърла”, по КККР на с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска.
Проектът се намира в Община Белослав –ул;”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204, ет.2 и може да се разгледа от заинтересуваните страни.
Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1и ал.4  от ЗУТ.

6. Община Белослав съобщава, че с Решение № 267/ от протокол № 21/16.03.2017 год. Общински съвет –Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПР за ПИ 27125.12.11, местност”Куртманлък”по КККР на с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване “Земеделска земя-нива” за “База за