ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


25.05.2023
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ покана   В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2022г. Председателят на Общински съвет Белослав има удоволствието да покани...

04.05.2023
Общински съвет - Белослав, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. З от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Писмо с вх. № ОБС-95 от 27.04.2023 г. на Окръжен съд - Варна, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Варна за мандат 2024 - 2027 г. Броят на...

28.04.2023
ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ   Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като...

24.04.2023
СЪОБЩЕНИЕ   Уважаеми дами и господа, Уведомявам Ви, че в рамките на Общински пазар – Белослав, находящ се на ул. „Иван Вазов“, са налице свободни съоръжения - маси, предназначени за търговска дейност. Желащите да ползват безвъзмездно масите, следва да подадат заявлене по образец в Общо деловодство в сградата на Община Белослав.   Допустими дейности и стоков асортимент, които мога да се предлагат, са както следва: Приоритетна дейност е продажба на пресни и преработени...

03.04.2023
На 03.04.2023г. Кметът на Община Белослав инж. Деян Иванов подписа административен договор РД 50-120 / 03.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът обхваща цялата територията на Община Белослав,...

10.03.2023
В изпълнение на чл. 42, ал.3, т.2 от Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Белослав организира публично обсъждане на проект на Предложение за планирането в община Белослав на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Обсъждането ще се проведе на 14 март 2023 г. от 10:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав, адрес гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“...

Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна" на фирма "Газтрейд" АД
Наименование Брой тегления
Външен авариен план за Пристанище за горива на фирма Газтрейд АД.pdf 158 Изтегли