ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


13.07.2021
ПОКАНА Община Белослав Ви кани родители, общински експерти, специалисти, директори и служители на детски градини и училища, представители на ДАЗД, АСП, РИО и други заинтересовани страни        на публично обсъждане Aнализ на нуждите на целевите групи и с активното участие на партньорите по проекта    по Процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст”  в обхвата на Програмна област 8 „Деца и младежи в риск”, по Програма „Местно развитие,...

09.07.2021
   Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001 – 6.002-0161-C01 "Патронажна грижа + в община Белослав", който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. , Община Белослав О Б Я В Я В А Прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на патронажна грижа  на територията на община Белослав Здравни /социални специалисти Психолог   Изисквания за заемане длъжността...

09.07.2021
Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект BG05M9OP001 – 6.002-0161-C01 „ Патронажна грижа  + в община Белослав”, договор по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001 – 6.002-0161-C01 "Патронажна грижа + в община Белослав", който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.   Кандидатите за потребители трябва да...

06.07.2021
Кметът на община Белослав инж.Деян Иванов  подписа с Министерство на труда и социалната политика Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-6.002-0161-С01“Патронажна грижа + в община Белослав”, по процедура „Патронажна грижа  +”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ . Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е 59 330,88 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца и стартира на...

10.06.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е    „БЕЛФЕРИ” ЕООД УВЕДОМЯВА  ГРАЖДАНИТЕ,ЧЕ  ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА  ПЛАНОВ  КЛАСОВ   РЕМОНТ М/Ф”БЕЛОСЛАВ”  ЩЕ  ПРЕУСТАНОВИ  РАБОТА  ЗА  ПЕРИОДА ОТ  14.06.2021г. или  15.06.2021г.  ДО 24.06.2021г. или  25.06.2021г. ПРЕЗ ТОВА  ВРЕМЕ ВРЪЗКАТА    МЕЖДУ  ДВАТА  БРЯГА  НА  ПЛАВАТЕЛЕН  КАНАЛ №2  ЩЕ  СЕ   ОСЪЩЕСТВЯВА С   МОТОРЕН  КОРАБ „БЕЛЛА”.                                  Управител „Белфери”  ЕООД :                                                  /Иван Томов /

21.05.2021
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,По повод многобройните запитвания отправени към общинска администрация, относно инвазия на кърлежи и комари, Ви уведомяваме следното На 03.05.2021г. Всички детски градини на територията на общината са третирани с биоциден препарат за намаляне на популацията на кърлежи и комарите. На 07.05.2021г. на територията на Общината са третирани всички детски площадки, паркове, и алеи с биоциден препарат за намаляне на популацията на кърлежи и...