ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


19.05.2022
Общински съвет - Белослав, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. З от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Писмо с вх. № ОБС-84 от 08.04.2022 г. на Апелативен съд - Варна, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Варна за мандат 2023 - 2026 г.. Броят на...

16.05.2022
Заповед № 319 от 16.05.2022 г. на Кмета на община Белослав за обявяване на частично бедствено положение на територията на община Белослав

20.04.2022
Обявление за провеждане на процедура за подбор навъншни членове на одитен комитет в община БелославОбявление / можете да изтеглите от тук / Приложение 1 / можете да изтеглите от тук /

01.04.2022
Протокол от дейността на комисия, назначена със   Заповед № 79/16.02.2022 г. на Кмета на Община Белослав,  в изпълнение на т. 4 и т. 6 от Раздел III РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР   от Вътрешни правила за ползване на общински пазар в гр. Белослав от 2022 г."Можете да изтеглите от тук 

24.03.2022
Община Белослав обявява прием на кандидатури за членове на Съвета на децата, съгласно утвърдената от председателя на Държавна агенция за закрила на детето Процедура за избор на членове на Съвета на децата.   За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца до 18 години в четири направления: Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или...

22.03.2022
В изпълнение на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2022г. Кмета на Община Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани...

Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна" на фирма "Газтрейд" АД
Наименование Брой тегления
Външен авариен план за Пристанище за горива на фирма Газтрейд АД.pdf 11 Изтегли