Подробни устройствени планове /ПУП/

Дата на публикуване: 25.11.2019 11:55


♦19.10.2021г. ♦

Заповед №$ РД-21-7706-184/ от 06.10.2021 г. на Областен управител на област Варна♦20.08.2021г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 577/17.08.2021 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание и допуснато изработването на ПУП-ПРЗ   на ПИ 69763.5.66 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска,  за ;„Изграждане на жилищна сграда  и сграда за производствени и обслужващи дейности -сладкарски цех“ със съответните обслужващи подобекти“

На основание чл. 124б,ал.4 от ЗУТ същата не подлежи на оспорване.♦13.05.2021г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че  с  писмо изх. № ДИПУ-11/4/29.04.2021 год. е уведомен собственика на ПИ №№27125.35.93   по КККР с.Езерово-  с неизвестен адрес за одобрен  със заповед № 309/29.04.2021 год.Подробен устройствен план– /ПУП-ПЗ /на ПИ 27125.35.92 по КККР с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от „Лозе“ за „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.  


♦10.05.2021г. ♦

1.
Община Белослав съобщава, че със заповед № 307 от 29 .04. 2021 год. е одобрен Подробен устройствен план–ПУП-ПЗ на ПИ 27125.17.61 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от  НТП“Нива“ за“Производствени и складови дейности-пакетиране и складиране на строителни материали“, съгласно приложения за одобряване проект.

2.Община Белослав съобщава, че със заповед №308 от 29 .04. 2021 год. е одобрен Подробен устройствен план– /ПУП-ПР/ на ПИ 27125.501.413 по КККР Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, УПИ VIII-413,452,453 „Жилищно строителство“ кв.30 по регулационния план на с. Езерово, общ.Белослав,обл.Варненска, с ликвидирането на същия и създаване на нови УПИ ХI-413 „Жилищно строителство“ и VIII-452,453 „Жилищно строителство кв.30 по регулационния план на с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, съгласно приложения за одобряване проект.

3.Община Белослав съобщава, че със заповед №309 от 29 .04. 2021 год. е одобрен Подробен устройствен план– /ПУП-ПЗ /на ПИ 27125.35.92 по КККР с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от „Лозе“ за „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.

4.Община Белослав съобщава, че с писмо изх. № ДИПУНТ-1/5/29.04.2021 год. е уведомен собственика на ПИ №№27125.17.62 и 27125.17.33 по КККР с.Езерово- с неизвестен адрес за одобрен ПУП-ПЗ на ПИ 27125.17.61 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от НТП“Нива“ за“Производствени и складови дейности-пакетиране и складиране на строителни материали“, съгласно приложения за одобряване проект.

♦16.04.2021г. ♦

Община Белослав съобщава, че  с решение №  192 от протокол № 17/08.04.2021 год. на Общински съвет Белослав, е  одобрено заданието и разрешено изработването на /Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-  ПРЗ/  на ПИ 69763.5.7 по КККР с.Страшимирово,общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин  на трайно ползване „друг вид земеделска земя“за „жилищно строителство“


Община Белослав съобщава, че с решение № 193 от протокол № 17/08.04.2021 год. на Общински съвет Белослав, е  одобрено заданието и разрешено изработването на /Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-  ПРЗ/  на ПИ 03719.117.44 местност“Момина скала“ по КККР на гр.Белослав по КККР с.Страшимирово,общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин  на трайно ползване „земеделска земя-лозе“ за „жилищно строителство“.

 

Община Белослав съобщава, че  със заповед № 194 от 05 .03. 2021 год. е одобрен   Подробен устройствен план–ПУП-ПР  на   кв.35, кв36 и кв.37 по регулационния план на с. Разделна, община Белослав и  план за нова улична регулация от о.т 303а до о.т.46а, от о.т.46а до о.т.305а, от о.т.305а до о.т.304.а, от о.т.304а до о.т.45а по регулационния план на с. Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска.

Община Белослав съобщава, че с решение № 195 от протокол № 17/08.04.2021 год. на Общински съвет Белослав, е  одобрено заданието и разрешено изработването на /Подробен устройствен план- Парцеларен план  на ПИ  69763.29.11-друг вид земеделска земя по КККР на с. Страшимирово, общ.Белослав, за промяна предназначението на поземлен имот  с идентификатор ПИ 69763.29.11 –друг нид земеделска земя  по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска , в път за достъп до поземлени имоти  по КККР с.Страшимирово, община Белослав.

Община Белослав съобщава, че с решение № 196 от протокол № 17/08.04.2021 год. на Общински съвет Белослав дава предварително писмено съгласие за промяна предназначението и утвърждаване на трасе за подробен устройствен план-Парцеларен план за път за достъп до поземлени  имоти по КККР на с. Страшимирово, общ.Белослав,  попадащ  в имот общинска собственост; ПИ69763.29.11-друг вид земеделска земя,по КККР на с.Страшимирово, общ.Белослав, с площ 2039.00 м2

 


♦08.04.2021г. ♦

Община Белослав съобщава, че  със заповед №253 от 08.04.2021 год. е  одобрено заданието и разрешено изработването на ПУП-ПЗ на ПИ 27125.504.172 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска.

 На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване. ♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 128, ал 7 от ЗУТ за одобрение на  ПУП-ПР на УПИ VI-111 кв. 11 по регулационния план на с. Разделна, /ПИ61741.501.111 по КККР с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска/   с  разделянето на същия на два нови УПИ   за „Жилищно строителство“  .

Заповед № 167 от 05.05.2021 г. за одобряване на добрение на  ПУП-ПР на УПИ VI-111 кв. 11 по регулационния план на с. Разделна, /ПИ61741.501.111 по КККР с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска/ 


♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за даване на съгласие за одобряване от ОбС-Белослав, задание и допускане изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ03719.117.44, местност "Момина скала" във връзка смяна на предназначението от НТП "Лозе"за "жилищно строителство". 


♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ за одобрение на задание и допускане за изработване на ПУП - ПР на УПИ VIII-413, 452, 453 "Вилно строитлество ", кв. 30 по регулационния план на с. Езерово, община Белослав, област Варна. 

Заповед № 168 от 05.02.2021 г.  за одобрение ПУП - ПР на УПИ VIII-413, 452, 453 "Вилно строитлество ", кв. 30 по регулационния план на с. Езерово, община Белослав, област Варна. 


♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ за приемане на ПУП-ПЗ на ПИ27128.35.92 поКККР  на с. Езерово , допуснат с решение № 106 на общински Съвет Белослав. ♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за даване на съгласие за одобряване от ОбС-Белослав, задание и допускане изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.7, по КККР на с. Страшимирово във връзка смяна на предназначението от НТП "Нива" за "Жилищно строитлество" 


♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ  за приемане на ПУП-ПРЗ на УПИ Х-237, кв. 27 по регулационния план на с. Страшимирово , общ. Белослав, , съгласно проект за изменение на КККР  с. Страшимирово. 

Заповед № 165 от 05.03.2021 г. за одобрение на ПУП-ПРЗ на УПИ Х-237, кв. 27 по регулационния план на с. Страшимирово , общ. Белослав, , съгласно проект за изменение на КККР  с. Страшимирово. 


♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ  за приемане проучването на  ПУП - ПИ 61741.501.265 по КККР на с. Разделна, община Белослав. 

Заповед № 166 от 05.02.2021 г. за одобрение на ПУП - ПИ 61741.501.265 по КККР на с. Разделна, община Белослав. 


♦10.03.2021г. ♦
Решение на основание чл. 128, ал. , ал. 8 от ЗУТ за приемане на ПУП-ПЗ на ПИ 69763.5.48. по КККР на с. Страшимирово, община Белослав.  


Решение на основание чл. 128, ал. , ал. 8 от ЗУТ за приемане на ПУП - 27125.17.61 по КККР на с. Езерово, община Белослав.  
♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 57 от 21.01.2021 год. на Кмета на община Белослав е одобрен Подробен устройствен план– на  ПУП-ПРЗ на ПИ  69763.29.365 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл. Варненска и   отреждането му за; “Обект за  преработка  на риба и аквакултури“, съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.


♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че със заповед № 58 от 21.01.2021 год. на Кмета на община Белослав е одобрено заданието и  разрешено изработването  на  КПИИ по чл. 150, ал.1 от ЗУТ-включващ :

- проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 69763.5.50 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска за„Жилищно строителство“ .

-Инвестиционен проект в ПИ 69763.5.50 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска.  

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

   


♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 59 от 21.01.2021 год. на Кмета на община Белослав е  одобрено заданието и разрешено изработването  ПУП-ПР на УПИ VI-111 кв. 11 по регулационния план на с. Разделна, /ПИ61741.501.111 по КККР с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска/   с  разделянето на същия на два нови УПИ   за „Жилищно строителство“  .

На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.


♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 60 от 21.01.2021 год. на Кмета на община Белослав е одобрен Подробен устройствен план–ПУП-ПР  на ПИ 27125.501.415 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с отреждане на нов УПИ  IХ-415 кв.30 по регулационния план на с.Езерово, общ.Белослав,  обл.Варненска, за „Жилищно строителство“, тъй  като  ПИ 27125.501.415  по КККР с.Езерово,  общ.Белослав,  обл.Варненска,  попада в устройствена зона  ЖМ,  съгласно приложения за одобряване проект. 

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 61 от 21.01..2021 год. на Кмета на община Белослав е   одобрен   Подробен устройствен план–ПУП-ПЗ на ПИ 03719.502.1811 по КККР гр. Белослав и преотреждането на имота от “Предимно-производствени дейности“ за “Обществено обслужващи и складови дейности и за жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 62 от 21.01..2021 год. на Кмета на община Белослав е   одобрен   Подробен устройствен план–ПУП- ПУП-ПР  на ПИ 27125.501.416 по КККР на с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с отреждане на нов УПИ VII-416  „Жилищно строителство“, кв.30 по регулационния план на с. Езерово, общ.Белослав,  обл.Варненска,  съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 63 от 21.01.2021 год. на Кмета на община Белослав е одобрен Подробен устройствен план– ПУП- ПРЗ с обединяване на ПИ 03719.502.6208 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска /УПИ II-501 “Търговски комплекс“кв.37 и  УПИ ХХХ-1812 кв.37 в един общ  УПИ  ХХХVII-501,6208 с отреждане“ За обществено хранене, фурна  и обслужващи дейности“ по регулационния план на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ

 


♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 64 от 21.01..2021 год. на Кмета на община Белослав е   одобрен   Подробен устройствен план– ПУП- ПУП-ПР  на ПИ 27125.501.414 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с отреждане на нов УПИ Х-414 кв.30 по регулационния план на с. Езерово, общ.Белослав,  обл.Варненска, за   „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект. 

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ♦06.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 896 от 31 .12. .2020 год. е одобрено заданието и разрешено изработването на ПУП-ПР на УПИ  ХVII-265 - “за Културен дом, здравен дом и библиотека“- частна общинска собственост, кв.11 по плана на с. Разделна, община Белослав, област Варненска.  

На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦06.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че  с Решение  №149 от протокол 13/22.12.2020 год. на Общински съвет   Белослав, е одобрено заданието  и разрешено изработването на    ПУП- ПР на  УПИ ХVII-265“За Културен дом,здравен дом и библиотека“по регулационния план на с. Разделна,във връзка с урегулиране на парцела в  съответствие с  одоблената кадастралната   КККР на с. Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска.

На основание чл.124б, ал4 от  ЗУТ,настоящото решение    не подлежи на оспорване.

 


♦06.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  с Решение  №148 от протокол 13/22.12.2020 год. на Общински съвет   Белослав, е одобрено заданието  и разрешено изработването на    ПУП- ПРЗ  на  УПИ ХХV-1944“За обслужващи дейности“в  кв69 по регулационния план на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/ПИ 03719.502.6239 по КККР гр.Белослав и преотреждането  на новообразуваните поземлени имоти-4 бр.-за „Жилищно строителство“.

На основание чл.124б, ал4 от  ЗУТ,настоящото решение    не подлежи на оспорване.

 


♦06.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  с Решение  №147 от протокол 13/22.12.2020 год. на Общински съвет   Белослав, е одобрено заданието  и разрешено изработването на    ПУП- ПЗ  на  ПИ  69763.20.266 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението  на имота от земеделска  земя с начин на трайно ползване“нива“ за жилищно строителство“

На основание чл.124б, ал.4 от  ЗУТ,настоящото решение    не подлежи на оспорване.

 


♦06.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  с Решение  №149 от протокол 13/22.12.2020 год. на Общински съвет   Белослав, е одобрено заданието  и разрешено изработването на    ПУП- ПР на  УПИ ХVII-265“За Културен дом,здравен дом и библиотека“по регулационния план на с. Разделна,във връзка с урегулиране на парцела в  съответствие с  одоблената кадастралната   КККР на с. Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска.

На основание чл.124б, ал4 от  ЗУТ,настоящото решение    не подлежи на оспорване.

 


♦27.11.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

1. Община Белослав съобщава, че  със заповед №807 от 26.11.2020 год.на кмета на Община Белослав , общ.Белослав,  обл.Варненска  е одобрен   Подробен устройствен план– ПУП-ПЗ на ПИ 27125.21.18 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варна,  във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ за „Складови дейности“, съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦27.11.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


2.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 808 от 26.011.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на  ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.45 по КККР с.Страшимирово общ.Белослав, обл.Варна, относно създаване на устройствен режим  в съответствие  с чл.12,чл.18 и чл.137,ал.3 от ЗУТ за изграждане  на еднофамилна жилищна сграда с определяне режима, начина, характера и параметрите на застрояване в имота, който е урбанизирана територия“Жилищно строителство“- одобрена със заповед № 605/29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав

На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦27.11.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


3.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 809 от 26.011.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на ПУП- ПРЗ  на ПИ 69763.501.237 по КККР  с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска /УПИ Х-237 кв.27 по регулационния план на с.Страшимирово/, с разделяне на същия на два нови УПИ и запазване начина на отреждане „Жилищно строителство“.  

На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦27.11.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


4.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 810 от 26.011.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на ПУП- ПУП-ПР на ПИ 27125.501.414 по КККР с.Езерово, общ.Белослав с отреждане на нов УПИ Х-414„Жилищно строителство“ кв.30    по регулационния план на с. Езерово общ.Белослав.

На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦27.11.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


5.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 811 от 26.011.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на  ПУП-ПР на ПИ 27125.501.415 по КККР с.Езерово, общ.Белослав с отреждане на нов УПИ   IХ-415„Жилищно строителство“ кв.30    по регулационния план на с. Езерово общ.Белослав.

На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

 


♦27.11.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

6.Община Белослав  съобщава, че Експертния съвет с протокол № 10 от 19.11.2020 год. т.5 , приел  ПУП-ПР на ПИ 27125.501. 416 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, с  ликвидирането на УПИ УПИ VI  в кв.30 по регулационния план на с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска  и образуването на нов УПИ VII-416 „Жилищно строителство, за ПИ 27125.501. 416 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, тъй като ПИ 27125.501. 416 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска  попада в устройствена зона  ЖМ.     

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 


♦03.11.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че  с Решение  №129 от протокол 12/29.10.2020 год. на Общински съвет   Белослав, е одобрено заданието  и разрешено изработването на    ПУП- ПЗ на ПИ 27125.33.14 по КККР с.Езерово, във връзка смяна предназначението от земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ за „Производствени и складови дейности“

На основание чл.124б, ал4 от  ЗУТ,настоящото решение    не подлежи на оспорване.♦16.10.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав,че със заповед № 716  от 15.10.2020 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен   Подробен устройствен план–ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.47 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка  определяне режима, начина характера и параметрите на застрояване в имота, който е урбанизирана територия “Жилищно строителство“–одобрен със заповед № 604/29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав  съгласно  приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.
♦16.10.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че със заповед №719 от 15.10.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на   ПУП- ПРЗ на УПИ II-501“Търговски комплекс“;УПИ XXX-1812 кв. 37 по регулационния план на гр.Белослав, общ.Белослав /ПИ 03719.502.501 и ПИ 03719.502.6208 по КККР Белослав/  с обединяването им в един общ УПИ с отреждане “За обществено хранене ,фурна и обслужващи дейности“

На основание чл.124б,ал4 от ЗУТ,настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦16.10.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че със заповед №717 от 15.10.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на ПУП-ПРЗ на  ПИ 69763.29.365 по КККР с.Страшимирово с преотреждането му от „Търговски комплекс и складова база“   за“Преработка на риба и аквакултури“     

На основание чл.124б,ал4 от ЗУТ,настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦16.10.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че със заповед №718 от 15.10.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването ПУП- ПР на УПИ VI“Комплексно жилищно строителство“- кв30 по плана на с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, с разделянето на два нови УПИ VII-416 за новообразувания ПИ 27125.501.416 и VIII-413,414,415,452,453 кв.30 по регулационния план на с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска.

На основание чл.124б,ал4 от ЗУТ,настоящата заповед не подлежи на оспорване.♦11.09.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


1. Община Белослав съобщава, че с решение №106 от протокол № 11/03.09.2020 год.   Общински  съвет-Белослав,  на основание чл.21, ал1, т.11, чл.27 ,ал3 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал1 и чл.124б, ал1 от ЗУТ,  е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП-ПЗ на ПИ 27125.35.92 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“лозе“ за „Жилищно строителство“. 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящото  решение   не подлежи на оспорване .

 


♦11.09.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


2. Община Белослав,че със заповед № 614 от 11.09.2020 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-ПР на ПИ 27125.501.195, съгласно новия идентификатор   по КККР на с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска /УПИ ХI-2 кв.21   по регулационния план на с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,   заличаването на УПИ ХI-2 кв.21 и  образуването на два нови УПИ; УПИ VII-195 кв.21 „Жилищно строителство“и  УПИ VIII-195  кв.21„Жилищно строителство“  съгласно  приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦11.09.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


3. Община Белослав,че със заповед № 615 от 11.09.2020 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен  Подробен устройствен план–ПУП-ПРЗ на УПИ  IV“Предимно производствена“ кв.130 по регулационния  план на гр.Белослав, с преотреждането му за „Жилищно строителство“/ПИ 03719.501.3077/по КККР на гл.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, съгласно   приложения проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ

 


♦11.09.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ4. Община Белослав съобщава, че със заповед № 616 от 06.08.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на  ПУП-ПЗ на ПИ 03719.501.1811    по КККР гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка  с преотреждането   на имота от “Предимно производствена зона“ за“Обществено обслужващи и складови дейности и за жилищно строителство“ .

На основание чл.124б,ал4 от ЗУТ,настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦11.09.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ5.Община Белослав,че със заповед № 617 от 11.09.2020 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен  Подробен устройствен план–ПУП-ПЗ на ПИ  27125.20.5 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  във връзка смяна предназначението от НТП“Нива“ за „За изграждане промишлени сгради за преработка и съхранение на селскостопански продукти-зърнобаза“ съгласно   приложения проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ. 

 


♦11.09.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ6.До собственика на ПИ 69763.5.21 

Уведомяваме Ви, че Експертния съвет, при община Белослав , обл.Варненска,  на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ в заседанието си на 10.09.2020 год.,  е приел изготвения   ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.47 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка  определяне режима, начина характера и параметрите на застрояване в имота, който е урбанизирана територия“Жилищно строителство“ – одобрен със заповед № 604/29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал. 3  от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.             

 


♦07.08.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че със заповед №530 от 06.08.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на   ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.52   по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка  определяне режима, начина характера и параметрите на застрояване в имота,  който е урбанизирана територия“Жилищно строителство“ – одобрен със заповед № 605/29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав.

На основание чл.124б,ал4 от ЗУТ,настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦07.08.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че със заповед № 531от 06.08.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено задание и разрешено изработването ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.43   по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка  определяне режима, начина характера и параметрите на застрояване в имота,  който е урбанизирана територия“Жилищно строителство“ – одобрен със заповед № 605/29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦07.08.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че с протоколно решение № 1 от протокол № 7/06.08.2020 год. на Експертен съвет-Белослав,  на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ, е  приел  ПУП- ПЗ на ПИ 27125.20.5 КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от НТП“Нива“ за „За изграждане  промишлени сгради  за преработка и съхранение на селскостопански продукти-зърнобаза“

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.♦15.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че със заповед № 462 от 09.07.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на    ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.47   по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска,  във връзка  определяне режима, начина характера и параметрите на застрояване в имота, който е урбанизирана територия“Жилищно строителство“ – одобрен със заповед № 604/29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав  

На основание чл.124б,ал4 от ЗУТ,настоящата заповед не подлежи на оспорване.


♦15.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че със заповед № 465 от 09.07.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен ПУП-ПР  на   УПИ VI-1104 кв 65 /по регулационния план на  гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/ПИ 03719.503.1104  по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/ и УПИ V кв. 65  по регулационния план на гр. Белослав/ПИ 03719.503.1105 по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/, със запазване на имотните граници като регулационни, съгласно   приложения за одобряване  проект.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.


♦15.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че с протоколно решение № 4 от протокол № 6/07.07.2020 год. на Експертен съвет-Белослав,  на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ,е  приел  ПУП- ПРЗ на УПИ  IV“Предимно производствена“ кв.130 по регулационния  план на гр.Белослав с преотреждането му  за „Жилищно строителство“/ПИ 03719.501.3077/по КККР на гл.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска. 

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


♦15.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че със заповед № 466 от 09.07.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен ПУП-ПРЗ на кв.24 УПИ IV“Комплексно жилищно строителство“по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/ПИ 03719.501.3097 по КККР гр.Белослав, обл.Варненска/ с новообразуваните УПИ VII-3097; УПИ VIII-3097; УПИ IХ-3097; Х-3097; УПИ  ХI-3097; УПИ  ХII-3097;  УПИ  ХIII-3097;  всички с отреждане за „Комплексно Жилищно  строителство“  и УПИ ХIV-3097- с отреждане за „Озеленяване“в кв.24 по регулационния план на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, по зелените и червени линии и надписи в приложения проект. 

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦15.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че със заповед № 463 от 09.07.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен ПУП-ПЗ на ПИ 69763.5.5 по КККР  с.Страшимирово, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от НТП“ Друг вид земеделска земя“ за устройствена зона СОП-„Жилищно строителство, производствени и обществено обслужващи дейности“ съгласно   приложения за одобряване  проект.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.
♦02.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че с Решение  № 83 от пр.№8/25.06.2020 год. Общински съвет Белослав е одобрил  актуализирана  план –схема за разполагане на временни преместваеми обекти върху общински терени на територията на гр.Белослав, обхващаща централната част на гр.Белослав-УПИ ХХVII-Парк кв.30 по РП на гр.Белослав, общ.Белослав = ПИ 03719.503.3165 по КККР на гр.Белослав,общ.Белослав-създаване на позиция № 12-централна закрита автобусна спирка в горепосочения имот, с площ до 70.00 кв.м.


♦02.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че с Решение  № 84 от пр.№8/25.06.2020 год. Общински съвет Белослав е одобрил  задание и разрешил изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 27125.20.27 по КККР с.Езерево,общ.Белослав,обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“нива“за“Складова и търговска дейност и автосервиз“.

На основание чл. 124б, ал.4, от ЗУТ същото не подлежи на  оспорване. 

 


♦02.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  с  Решение  № 85 от пр.№8/25.06.2020 год. Общински съвет Белослав е одобрил  задание и разрешил изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 27125.20.28 по КККР с.Езерево, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“нива“за“Складова и търговска дейност и автосервиз“.

На основание чл. 124б, ал.4, от ЗУТ същото не подлежи на  оспорване.

 


♦02.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че  с  Решение  № 86 от пр.№8/25.06.2020 год. Общински съвет Белослав е одобрил  задание и разрешил изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 27125.17.61 по КККР с.Езерево, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“нива“за“Производствени и складови дейности-пакетиране и складиране на строителни материали“.

На основание чл. 124б, ал.4, от ЗУТ същото не подлежи на  оспорване.♦28.05.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  с решение № 9 от протокол № 4/12.05.2020 год.  

 на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ, Експертния съвет по устройство на територията  приема  /ПУП-ПЗ/ на ПИ 69763.5.5 по КККР с.Страшимирово, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от НТП“Друг вид земеделска земя“ за „Жилищно строителство

Проектът е изложен в стая №204 в сградата на Община Белослав.

В 14 дневен срок от съобщението  по чл. 128,ал.3  от ЗУТ,   заинтересуваните  лица могат да направят писмени възражения, предложения и искане по проекта  за подробен устройствен план до общинската администрация.


♦28.05.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че   със  заповед № 345 от 27.05.2020год. на Кмета на Община е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация  и   застрояване / ПУП-  ПРЗ/ на ПИ 69763.5.41 по КККР на с. Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, с посочване на  параметрите на застрояване  на поземления имот /ПИ 69763.5.41 по КККР на с. Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска/, отреден със заповед № 605/29.08.2019 год. за „Жилищно строителство“съгласно  приложения за одобряване  проект. 

Заповедта подлежи на  обжалване  в 14 дневен срок от датата на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.


♦28.05.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че   със  заповед № 346 от 27.05.2020год. на Кмета на Община е одобрен Подробен устройствен план – план за  регулация / ПУП-ПР/ на ПИ 03719.504.1314 и ПИ 03719.504.1056 по КККР гр.Белослав , обл.Варненска,   /УПИ ХVIII-1314  и УПИ ХIX-1056 кв. 72 по регулационния план  на гр.Белослав,  съгласно приложения  за одобряване  проект.

Заповедта подлежи на  обжалване  в 14 дневен срок от датата на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.


♦28.05.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че   със  заповед № 347 от 27.05.2020год. на Кмета на Община е одобрен Подробен устройствен план – план за  застрояване  ПУП-ПЗ на ПИ 03719.202.50 по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, местност;„Манастира“ с цел смяна предназначението от НТП“Нива“ за  „Стопански сгради и съоръжения за съхранение  на земеделска продукция“, съгласно   приложения за одобряване  проект.

Заповедта подлежи на  обжалване  в 14 дневен срок от датата на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦28.05.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 348 от 10.03.2020 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание и разрешено изработването на  ПУП-ПР на  УПИ VI-1104 кв 65 /по регулационния план на  гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/ПИ 03719.503.1104  по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/ и УПИ V кв. 65  по регулационния план на гр. Белослав ПИ 03719.503.1105 по КККР гр.Белослав, със  запазване на имотните граници като регулационни      , като същия  да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройство на територията.

На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, същата не подлежи на оспорване.

 


♦28.05.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 349 от 10.03.2020 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание и разрешено изработването  на   план- схема за ВПО на общински терен, представляващ  УПИ ХXVII“Парк“кв.30 по регулационния план на гр.Белослав, обл.Варненска.

На основание чл.124б,ал4 от ЗУТ, същата не подлежи на оспорване.♦28.05.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав ,на основание чл. 128,ал1 от ЗУТ, съобщава, че е изработен  проект  за проект  ПУП-Парцеларен план   на линеен обект“Участък  от магистрален водопровод „Девня-Варна“ II етап, ПС“Чуката“-с.Припек, на територията на община Девня, община Белослав и община Аксаково, обл.Варна.

Проектът и  придружаващата  го документация са изложени  за справка в информационния център на общината.На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните  лица могат да направят  писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


♦16.04.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че с решение № 57 от протокол № 6/09.04.2020 год. Общински съвет Белослав одобрява задание и дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план –парцеларен план за обект:“Изграждане на път от ПИ 03719.203.35 до ПИ 03719.202.46 за транспортна връзка за ПИ 03719.202.46 в местност „Манастира“ по КККР на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варна, обхващащ поземлени имоти П03719.203.8 по КККР, община Белослав, с начин на трайно ползване –полски път и ПИ 03719.202-41по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав с начин на трайно ползване-полски път.“


♦16.04.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че с решение № 58 от протокол № 6/09.04.2020 год. Общински съвет Белослав дава предварително съгласие на „Бора Инвест“ ЕООД, за промяна предназначение и утвърждаване  на трасе за проектиране на обект:“Изграждане на път от ПИ 03719.203.35 до ПИ 03719.202.46 за транспортна връзка за ПИ 03719.202.46 в местност „Манастира“ по КККР на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варна, обхващащ поземлени имоти П03719.203.8 по КККР, община Белослав, с начин на трайно ползване –полски път и ПИ 03719.202-41по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав с начин на трайно ползване-полск