Новини


12.04.2021
               ДОПУСНАТ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА             СТЕФАН ЯНКОВ СТАНКОВОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСT  В изпълнение на Решение № 214 от Протокол № 17 от 08.04.2021 г. на общински съвет Белослав и Заповед № 260 от 12.04.2021 г. на кмета на община Белослав ОБЯВЯВА:  КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА “Медицински център І – Белослав” ЕООД гр. Белослав за...

07.04.2021
Как да използваме електронни административни услуги предоставяни от Държавна агенция Електронно управление.

22.03.2021
Община Белослав обявява прием на кандидатури за членове на Съвета на децата, съгласно утвърдената от председателя на Държавна агенция за закрила на детето Процедура за избор на членове на Съвета на децата.   За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца до 18 години в четири направления: Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното...

19.03.2021
Заповед № 210 / 19.03.2021 г. на Кмета на община Белослав относно въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

19.03.2021
Заповед № РД - 173 / 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.:https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/03/18/zapoved173.pdf 

15.03.2021
ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на План за интегрирано развитие на Община Белослав (ПИРО) за периода 2021-2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Белослав е изготвила ПРОЕКТна План за интегрирано развитие на Община Белослав за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата...

Търсене в сайта