Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 11.04.2011 10:41
I.  АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ                                  II. АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ :                   


11.01.2017г.

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2017г.


Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2017 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Срок за плащане – на две равни вноски:

Първа вноска до 30.06.2017 г.

Втора вноска до 31.10.2017 г.

/на предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2017 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Срок за плащане – 4 равни вноски, както следва:

-До 31.01.2017 г.

-До 30.04.2017 г.

-До 31.07.2017 г.

-До 31.10.2017 г.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Внася се преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози

 

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

  • В брой и чрез ПОС терминално устройство на касата на Община Белослав

В брой в кметствата по населените места на общината

  • Безкасово по банкова сметка на Община Белослав:

Име на банката

ИНВЕСТБАНК АД

IBAN

BG44IORT73778413300000

BIC

IORT BGSF

Код

441400

Патентен данък

вид плащане

442100

Данък върху недвижимите имоти

 

442200

Данък върху наследствата

442300

Данък върху превозните средства

442400

Такса битови отпадъци

442500

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

442800

Туристически данък

443400

Други данъци

446500

Глоби

448013

Такса куче

448007

Такса администр. услуги

  • На касите на Изипей /Easypay/ 
  • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД 

 11.01.2017г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, УВЕДОМАВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 11.01.2017г. МОЖЕ ДА ЗАПЛАЩАТЕ ДАНЪКА ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2017г.
Плащането може да направите на касата на Община Белослав, в кметствата по населените места;  в пощенските станции; касите на Изипей или по банков път по сметка на община Белослав, както следва:

 

Име на банката

ИНВЕСТБАНК АД

IBAN

BG44IORT73778413300000

BIC

IORT BGSF

Код

 

 

вид плащане

442300

Данък върху превозните средства


За удобство на всички данъчно задължени лица на касата на Община Белослав има позиционирано ПОС - терминално устойство за картови плащания, при които такса не се дължи.

Заплащането на данъка върху превозните средства е условие за редовност при годишния технически преглед. Това се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ. Превознте средства се допускат до извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност само след представяне на документ за платен годишен данък за ППС със залепен стикер с уникален идентификационен код, който се валидира в системата чрез сканиране на документа. Това следва да имат предвид и собствениците на превозни средства, които са решили да плащат данъка в касите на Изипей, по банкова сметка на Общината или в пощенските станции.

Служителите на дирекцията са на разположение на гражданите и представителите на фирми по всички въпроси, свързани със задълженията им  към местния бюджет с работно време от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00ч. до 17,00ч. Телефон за контакт 05112/35-64.19.07.2016г.
ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОПУСКАНЕ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

        От 18 юли 2016 г. Интегрираната платформа за проверка на платен данък влиза в пълен работен режим на експлоатация по отношение на общините, които са заявили готовност и са се включили с пълната функционалност на системата.
        Считано от посочената дата до извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност ще се допускат само ППС, за които в системата има индикация, че за същото няма данъчно задължение.
      Когато системата отчете, че за превозното средство има неплатен данък върху ППС, или липсват данни за това ППС, както и в случаи на липса на връзка с базата данни на конкретната община, системата ще изисква представяне на документ за платен пътен данък.
В тези случаи превозното средство да се допуска до извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност, след представяне на документ за платен годишен данък за ППС със залепен стикер с уникален идентификационен код, който се валидира в системата чрез сканиране на документа.
     
СТИКЕРИ  НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА !!!


  1. Местни данъци и такси - Текуща страница

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта