Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“ по ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР

Дата на публикуване: 16.10.2020 12:2509/08/2021 г. 


Нова спортна зона е изградена в Белослав в резултат от реализиран проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие, Мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Общата стойност на инвестицията е 281 657, 68 лв. Бенефициент е Община Белослав.

По проекта е изградено открито съоръжение за спортна дейност, разделено на две зони - комбинирано игрище за волейбол и баскетбол с размери 15/28 м. и стрийт фитнес площадка, оборудвана с необходимите уреди. Осигурени са три места за хора с увреждания. Положена е настилка от синтетична смолиста система. Поставена е ограда със стоманена мрежа. Направена е нова вертикална планировка за отвеждане на дъждовните води. Изпълнени са дейности по озеленяване и засаждане на нова дървесна и храстова растителност. Изградена е осветителна инсталация за стрийт фитнес площадката, комбинираното игрище и прилежащото пешеходно пространство.ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.052-0001-С01 ОТ 13.07.2020 Г. ЗА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРИЙТ ФИТНЕС ПЛОЩАДКА И КОМБИНИРАНО ИГРИЩЕ В ГР. БЕЛОСЛАВ, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“ ПО МЯРКА 19.2/7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ“  ПО  ПРСР 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕЗФРСР


Проект: «Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав." по Процедура за подбор на проекти под номер BG06RDNP001-19.052 за мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура” към Стратегията „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ предвижда изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище за нуждите на населението на Община Белослав. Строежът представлява открито съоръжение за спортна дейност. Проектният строеж е разделен на две зони:

- Комбинирано игрище за волейбол и баскетбол с размери 15/28 м. и сервитутни ивици 2м. от всички страни;

- Стрийт фитнес площадка оборудвана с 13 броя фитнес уреди;

С проекта се предвиждат следните проектни дейности:

-изграждане на открито съоръжение за спортна дейност, състоящо се от стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище;

-монтаж на спортни уреди за стрийт фитнес площадка;

-монтаж на спортни уреди за комбинирано игрище за волейбол и баскетбол;

-изграждане на ограда с височина Н=4м. със стоманена мрежа с размери 260/220см. И 185/220см;

-изпълнение на пешеходна площ за нова връзка със съществуваща общинска улица и връзка със съществуваща алея към съществуващо спортно съоръжение представляващо футболно игрище;

-изпълнение на нова вертикална планировка в зоната на проектния строеж за отвеждане на дъждовните води;

-изпълнение на нови озеленени площи и засаждане на нова дървесна и храстова растителност;

-изграждане на ограда Н=153. с дължина 255м. за ограждане на част от имота -изграждане на осветителна инсталация за стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище и прилежащото пешеходно пространство;

Капацитетът на проектното открито съоръжение за спортни дейности е 100 души посетители. Отстоянията на проектното съоръжение до регулационните линии е З м. до общински улици от юг и изток, отстоянията от останалите регулационни линии са по-големи от максимално допустимите съгласно действащия за имота одобрен и влязъл в сила ПУП и изискванията на ЗУТ. Височината на проектното съоръжение е 4м. и е по-малка от максимално допустимата височина 10м за имота.

Проектният строеж – проектиране и изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в УПИ ІІ-299 "За спортно-стопански дейности" /ПИ с идентификатор 03719.502.3131 /, кв.157 по плана на гр.Белослав, община Белослав" е ситуиран в югоизточната част на имота. В имота предмет на настоящия проект са разположени две открити игрища за футбол разположени от запад и север от проектния строеж -УПИ ІІ-299 "за спортно-стопански дейности", граничи с ПИ 6044 и ПИ 6045 ,представляващи общински улици; УПИ ІІ-299 "За стадион" и УПИ-1817 "за спортни дейности". Площта на УПИ ІІ-299 "За спортно-стопански дейности" е 6471 кв. м.

Характеристиките на имота са следните:

-вид територия: урбанизирана; вид собственост: общинска;

Проектният имот е с равнинен терен, с денивелация от юг на север 1.0-1.25 м. в рамките на целия имот. Достъпът до имота се осъществява от съществуващи входове от ПИ 6044 и ПИ 6045 представляващи общински улици.

 1. Принос на проекта за постигане на целите на мярката

С реализацията на настоящия проект, постигането на неговите основни и специфични цели ще бъдат и постигнати основната цел на Мярка 19.2/7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", а именно да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. Залегналите дейности ще спомогнат за постигане целите на мярката, а именно:

 • Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони;
 • Стимулиране на местното развитие, на растежа и подобряване на екологичната и социално-икономическата устойчивост на селските райони чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в селските райони;
 • Разнообразяване възможностите за заетост, обновяване и съхранение на населените места, подобряване качеството на живот и привлекателност на територията.

Проектното предложение :"Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав." е по Мярка 19.2/7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" и има за цел:

 • Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в гр.Белослав;
 • Стимулиране на местното развитие, на растежа и подобряване на екологичната и социално-икономическата устойчивост чрез развитие на спортната инфраструктура;
 • Разнообразяване възможностите за заетост, обновяване и съхранение на спортната база, подобряване качеството на живот и привлекателност на територията на община Белослав;
 • Удовлетворяване на идентифицираните потребности, свързани с нуждата от подкрепа на усилията на общината в създаването, подобряването и обновяването на спортната база в гр.Белослав, подобряване на привлекателността на населеното място с цел приобщаване на хората с увреждания и стимулиране на местното развитие.

             Развитието на спорта, чрез изграждане на модерна спортна база отговаряща на Европейските стандарти е приоритетна цел на община Белослав. Проектът предвижда изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище за нуждите на населението на Община Белослав. Това е възможно единствено чрез популяризиране на спортни игри, като баскетбол и волейбол. В тази връзка е и неотложната и спешна необходимост от реконструкция на спортната база и изграждането на такава, както и превръщането й в модерна и многофункционална за допринасяне подпомагането физическото укрепване на подрастващото поколение. Строежът представлява открито съоръжение за спортна дейност. Проектният строеж е разделен на две зони:

- Комбинирано игрище за волейбол и баскетбол с размери 15/28 м. и сервитутни ивици 2м. от всички страни.

- Стрийт фитнес площадка, оборудвана със следните 13 броя фитнес уреди: Лост за набиране, Успоредка, Степер и велоаргометър, уред за преси, Фитнес уред за раздвижване таз, крака и барфикс , Фитнес уред за избутване с крака и ръце, Фитнес уред Крос тренажор, Фитнес уред за лицеви опори, Фитнес уред за избутване с крака и ръце, Фитнес уред за разтягане на ръце и Фитнес уред Масажор.

            С реализацията му ще улесни подготовката на спортните отбори и ще се повиши спортната активност и здравословен начин на живот на населението на целия град Белослав. Проектът ще спомогне за развитие на спорта в свободното време на децата и младежите, ще подобри техните спортни и лични постижения, а основната предпоставка за това е създаването на подходящи условия. С реконструкцията и изграждането на многофункционалната спортната база ще се развие масовия спорт сред населението на Общината. Привличане на младите хора в спортния комплекс и осмисляне на свободното им време. Спортната база ще се ползва както от живущите в гр.Белослав, така и от ОСК – Белослав, ФК “Белослав – 1918” /детско – юношеска школа/. Отбора на Община Белослав е седемкратен носител на златните медали и един сребърен от Държавните игри на спортистите от малките селища, организирани от Българската асоциация за селски спорт /БАСС/ по футбол на мини врати. Към ОСК гр. Белослав има регистриран баскетболен клуб “Олимпия”, който не може да получи съответната лицензия, поради липсата на терен за провеждане на тренировки и състезания.

 

 1. 3. Хоризонтални политики на ЕС


            Изпълнението на настоящия проект по никакъв начин не възпрепрепятства насърчаването, от страна на Европейския съюз, равнопоставеността както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени групи и се стреми да отстрани всички дейности, водещи до неравнопоставеност.

Чрез подобряването на съществуващата инфраструктура ще се отговори на нуждата за предлагане на услуги, извършвани в модерна и европейски изградена среда. С реализацията на проекта се среща търсенето на добре изградена обществено-достъпна спортна инфраструктура с предлагането на такава, която в същото време осигурява устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Целевите групи, към които е насочено успешното реализиране на настоящото проектно предложение, са:

- жителите на гр.Белослав - 7 438 жители;

- Юридически лица – бизнес, местна власт, неправителствени организации и др.

- Туристи и гости на организирани спортни мероприятия в гр.Белослав;

- Деца и младежи от града (1 663 души);

Крайни ползватели по проекта са:

 • Жителите на община Белослав;
 • Туристопотока и гостите на града;
 • Гости, представители на бизнеса и др.;
 • Лица в неравностойно положение;

Проектът предвижда равенство на половете и утвърждаване на принципа на равните възможности както по отношение на целевите групи, така и по отношение на всички лица, ангажирани с изпълнението на проектните дейности. Всички те, ще бъдат избрани на база професионални опит и квалификация, без да се има предвид техния пол, етнически произход или религиозна принадлежност. Лицата, ангажирани и с прякото изпълнение на строителните дейности, без вземане под внимание на пол, религиозна, етническа или социална принадлежност. Проектът дава равни възможности на всички заинтересовани страни да се включат в разработването и изпълнението на конкретните политики на общината и да се ползват от резултатите от проекта. Равни възможности и условия на недискриминация ще бъдат гарантирани и при подготовката и провеждането на самите тръжни процедури по ЗОП в рамките на проекта.

 

 1. 4. Релевантност на проектното предложение с критериите за оценка

               С проектно предложение: "Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав." ние се насочваме към дейности, чрез които да обновим спортната инфраструктура на територията на гр. Белослав. Проектът предвижда изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище за нуждите на населението на Община Белослав. Строежът представлява открито съоръжение за спортна дейност. Проектният строеж е разделен на две зони:

- Комбинирано игрище за волейбол и баскетбол с размери 15/28 м. и сервитутни ивици 2м. от всички страни.

- Стрийт фитнес площадка е оборудвана със следните 13 броя фитнес уреди.

Чрез изграждането и подобряването на спортната инфраструктура ще се отговори на нуждата за предлагане на услуги, извършвани в модерна и европейски изградена среда. С реализацията на проекта ще се създаде една добре изградена обществено-достъпна спортна инфраструктура. Тя ще осигурява устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. Ще създаде условия осигуряващи недопускане на дискриминация, за жителите на град Белослав и гостите му да спортуват безвъзмездно на открито и да се грижат за своето здраве. При изграждането на спортните съоръжения, ще бъдат осигурени три броя места за хора с увреждания в границите на проектния строеж: стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище, отговарящи на Наредба № 1 от 12.01.2009г. за устройството и безопасността на площадките за игра.

Реализацията на проекта ще доведе до следните положителни резултати:

- ще се намали риска от социално изключване на уязвимите групи, които ще могат свободно да посещават спорните уреди и така ще се стимулира тяхното приобщаване към дейностите на града;

- ще улесни подготовката на спортните отбори на община Белослав;

- ще се повиши спортната активност и здравословен начин на живот на населението на целия град Белослав.

Целевите групи, към които е насочено успешното реализиране на настоящото проектно предложение, са:

- жителите на гр.Белослав - 7 438 жители;

- Юридически лица – бизнес, местна власт, не правителствени организации и др.

- Туристи и гости на организирани спортни мероприятия в гр.Белослав;

- Деца и младежи от града (1 663 души);

Крайни ползватели по проекта са:

 • Жителите на община Белослав;
 • Туристопотока и гостите на града;
 • Гости, представители на бизнеса и др.;
 • Лица в неравностойно положение;

       Причината за избора на целевата група по проекта е острата нужда от осигуряване на адекватни условията за пребиваване и модернизация на физическата и спортна среда, както и разширяване групата на ползвателите на резултатите от проекта – целевата група, включително и от ромски произход.

       Нуждите на целевите групи са свързани пряко с прилагането на мерки за адаптиране на спортната среда към съвременните условия за укрепването и възпитаването на човешкия капитал, както и с осигуряване на адекватна база за ползвателите на услугите, вкл. осигуряването на безопасна и сигурна среда на най-малките жители и гости на града.

       Чрез реализирането на проектно предложение на община Белослав "Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав.", ще се допринесе за развитието на спорта, чрез изграждане на модерна спортна база отговаряща на Европейските стандарти е приоритетна цел на Община Белослав. Това е възможно единствено, чрез популяризиране на спортни игри, като баскетбол и волейбол. В тази връзка се поражда неотложната и спешна необходимост от изграждане на спортната площадка и превръщането й в модерна и многофункционална. Спортната площадка в гр.Белослав, предмет на настоящия проект ще допринесе за подпомагане физическото укрепване на подрастващото поколение. С изграждането на стрийт фитнес площадка ще се развие масовия спорт сред населението на Общината.

         Предвижда се организирането на между-училищни състезания от спортните календари на училищата, намиращи се на територията на Община Белослав. Спортната площадка ще се ползва както от живущите в квартала, така и от ОСК - Белослав, ФК "Белослав - 1918" /детско - юношеска школа/. Отбора на Община Белослав е шесткратен носител на златните медали и един сребърен от Държавните игри на спортистите от малките селища, организирани от Българската асоциация за селски спорт /БАСС/ по футбол на миниврати. Към ОСК гр. Белослав има регистриран баскетболен клуб "Олимпия", който не може да получи съответната лицензия, поради липсата на терен за провеждане на тренировки и състезания.

             С осъществяването на проекта ще се постигне трайно положително въздействие върху околната среда и ще се ликвидират редица проблеми, свързани със замърсяването на терени и ще се подобри естетичния вид в гр.Белослав. Екологичен ефект от изпълнението на проекта ще дойде от обновяването зелените площи и допълнително залесените територии с дървета и храсти на територията спортната площадка. Ще бъде разширена и запазена съществуващата ЕКО-система в района на изграждането. Ще се предприемат всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци, намиращи се до строителната площадка и използвани за рехабилитиране, свързани с изграждането им. Ще се отстранят всички складирани отпадъци и почистени всички участъци, замърсени с отпадъци. Ще се възстановят засегнатите по време на строителството алеи, тротоари , зелени площи. Ще се спазват разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

            Проектът ще окаже положително въздействие върху подобряването на околната среда. Подобряването на площадните и паркови пространства чрез създаването на значителни зелени площи, както и внедряването на мерките за енергийна ефективност ще допринесе за реализирането на икономии и намаляване на емисиите на въглеродния диоксид (CO2).ПОДПИСВАНЕ НА ТРИСТРАНЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР
МЕЖДУ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, СНЦ „МИГ АВРЕН – БЕЛОСЛАВ“ И ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“


Днес, 13.07.2020 г., Кметът на Община Белослав – инж. Деян Иванов, подписа тристранен административен договор със СНЦ „Местна инициативна група Аврен – Белослав“ и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ по проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“, по процедура № BG06RDNP001-19.052, мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“ .


✅Проектът предвижда изграждане на СТРИЙТ ФИТНЕС ПЛОЩАДКА И КОМБИНИРАНО ИГРИЩЕ за нуждите на населението на Община Белослав. Строежът представлява открито съоръжение за спортна дейност. Осигурена е архитектурна достъпна среда, съгласно Наредба № 4 от 14.07.2009г., като за проектния строеж са осигурени: достъпно околното пространство в и около строежа с достъпен маршрут до него, всички пешеходни пътеки и алеи . Осигурени са три броя места за хора с увреждания в границите на проектния строеж. За настилка на проектното съоръжение се предвижда настилка от синтетична смолиста система. Оградната система на стрийт фитнес площадката и комбинирано игрище ще бъде с галванизирана стоманена мрежа.
✅В изпълнение на проекта, ще бъдат обособени две зони:
- Комбинирано игрище за волейбол и баскетбол с размери 15/28 м. и сервитутни ивици 2м. от всички страни.
- Стрийт фитнес площадка, оборудвана със следните 13 броя фитнес уреди: Лост за набиране, Успоредка, Степер и велоаргометър, уред за преси, Фитнес уред за раздвижване на таз, крака и барфикс , Фитнес уред за избутване с крака и ръце, Фитнес уред Крос тренажор, Фитнес уред за лицеви опори, Фитнес уред за избутване с крака и ръце, Фитнес уред за разтягане на ръце и Фитнес уред Масажор.
✅Успешното реализиране на проекта ще доведе до подобряването на съществуващата инфраструктура. Ще се отговори на нуждата за предлагане на услуги, извършвани в модерна и европейски изградена среда.


📆Срок за изпълнение: до 36 месеца
💶Стойност на проекта в лв.: 281 657,68 лв. без ДДС
www.eufunds.bg
Тази рубрика е създадена  в рамките на проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“, по Договор № BG06RDNP001-19.052-0001-С01 от 13.07.2020 г. за безвъзмездна финансова помощ  по  процедура за прием № BG06RDNP001-19.052, мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“ , по  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 1. омбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“ по ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР... - Текуща страница
 2. Проект „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“
 3. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“
 4. Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 „Енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 5. Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
 6. Проект BG14MFOP001-4.006-0002-C01 „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав."
 7. Проект № BG05M9OP001-2.054-0001-C01 \\"Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"
 8. „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост”
 9. Проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав
 10. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 11. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 12. "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ ВАРНА , РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО "
 13. „Обучение и заетост за младите хора\\" – етап II”
 14. "СТАРТ В КАРИЕРАТА"
 15. „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав ”
 16. „Изработване на Общ устроиствен план на община (ОУПО) ” по чл. 105, т.1 от ЗУТ
 17. Реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Стара гара“, с. Разделна, Община Белослав
 18. «Ремонт и модернизация на метериално-техническата база на НЧ „Добруджа- 1929г.“ с.Разделна , общ.Белослав”
 19. “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. БЕЛОСЛАВ
 20. „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по ПРСР 2014-2020
 21. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 22. Доизграждане на битово-фекална канализация по улици \\"Бельов\\", \\"Цар Асен\\", \\"Хан Маламир\\", \\"Цар Самуил\\" и участък, заключен между улици \\"Д.Ватев\\", ул.\\"Шипка\\" и „Алеко Константинов“ в град Белослав \\" , финансиран по ПУДООС
 23. “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”, финансиран от ПУДООС
 24. "Осигуряване на топъл обяд в община Белослав"
 25. "Приеми ме"
 26. Енергийна ефективност- НПЕЕМЖС
 27. "Звено за услуги в домашна среда-иновативни услуги в продкрепа за социално включване /фаза 2/”

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта