"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ ВАРНА , РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО "

Дата на публикуване: 19.11.2017 18:10ПРОЕКТ №BG14MFOP001-4.001-0011 „ПОДГОТОВКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИРГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ ВАРНА С РАЙОН АСПАРУХОВО, БЕЛОСЛАВ И АКСАКОВО И РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР“

ОБЩИНИТЕ ВАРНА, АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ ПОЛАГАТ ОСНОВИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Днес, 07.12.2016 г., се проведе подготвителна среща в сградата на Областна администрация – гр. Варна, на която се излъчиха представители на бизнеса и гражданския сектор в  създаване на МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО  по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

На срещата, също така, бе уточнено сформирането на бъдещо публично-частно партньорство за подаване на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Община Белослав бе поканена от Община Варна за създаване на съвместна местна инициативна рибарска група (МИРГ).
Целта на срещата бе да се учреди местно партньорство между общините Варна, Аксаково и Белослав,  НПО сектора и бизнеса и да се приложи подхода Водено от общностите местно развитие.  
Присъстващите на срещата бяха приветствани от Областния управтел на Област с адинистративен център  Варна – г-н Стоян Пасев. Той благодари на всички за участитето в мероприятието и сподели  в специалното си обръщение към аудиторията ползите от това трите общини, съвместно с представители на НПО сектора и бизнеса  да допренесат за увеличаване участието на секторите на рибарството и аквакултурата в устойчивото развитие на крайбрежните и вътрешните рибарски райони, както и да се гарантира пълноценното използване и оползотворяване на възможностите, които предлага ВОМР. Изпълнението на дейностите по тази мярка ще допринесат за изготвяне на стратегия за ВОМР, която ще води до насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост в общностите в крайбрежните райони и районите на вътрешните водоеми, които зависят от риболова и производството на аквакултура, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика.

Срещата продължи водена от г-н Момчил Костов – водещ и модератор на срещата, който чрез презентация представи пред аудиторията целите, дейностите и очакваните резултати при реализирането насъвместен проект по  по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Г-н Костов отбеляза също така, че създаването на Местна инициативна рибарска група ще допринесе до  увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на общините, създаване на нови работни места , развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства  и на териториална идентичност чрез разработването на местни проекти.  Досегашният опит показва, че чрез включването на частния и бизнес сектори се постигат по-висок стандарт и качество на предоставяните публични услуги, без това да води до повишаване на бюджетните разходи за общините.
По време на срещата взеха участие  представители от НПО и Бизнес секторите,  представители на общините Варна, Аксаково и Белослав, читалищни настоятелства и представители на регионални медии. 
До края на месец декември предстои да бъде взето решние от общинските съвети на трите общини за учредяването на съвместното партньорство.

     

      

       

  

 


 

П О К А Н А

за среща 

Относно: Запознаване с подхода ВОМР, проекта за подготовка на МИРГ ,СВОМР и екипа

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, БИЗНЕСА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕН / ГРАЖДАНСКИ / СЕКТОР В ОБЩИНИ ВАРНА, АКСАКОВО, БЕЛОСЛАВ

 

            Община Варна, има удоволствието да Ви покани на среща за запознаване с подхода ВОМР, проекта за подготовка на МИРГ ,СВОМР и екипа на ПРОЕКТ № BG14MFOP001-4.001-0011 „ Подготовка за създаване на МИРГ на територията на общини Варна с район Аспарухово, Белослав и Аксаково и разработване на стратегия за ВОМР “, процедура № BG14MFOP001-4.001 „ Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР ” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 и Европейски фонд за морско дело и рибарство на Европейския съюз.

Срещата ще се проведе на 22.10.2017 г. в гр. Белослав, община Белослав, зала Конферентна от 14:00 ч.

На срещата ще бъде предоставена подробна информация за запознаване с подхода ВОМР, проекта за подготовка на МИРГ ,СВОМР и екипа.

В тази връзка Ви каним за участие в среща за запознаване с подхода ВОМР, проекта за подготовка на МИРГ ,СВОМР и екипа.

За повече информация и при възникнали въпроси от Ваша страна, посочваме следните  лица за контакти:

За община Белослав : Деница Тодорова - Директор на Дирекция „Инвестиционна политика и спомагателни дейности" при община Белослав, тел. за връзка: +359 (0) 885 555-255, Имейл:beloslav.eu@gmail.com

 Изтегли документи


 1. \"... - Текуща страница
 2. Проект „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“
 3. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“
 4. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“ по ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 5. Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 „Енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 6. Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
 7. Проект BG14MFOP001-4.006-0002-C01 „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав."
 8. Проект № BG05M9OP001-2.054-0001-C01 \\"Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"
 9. „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост”
 10. Проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав
 11. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 12. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 13. „Обучение и заетост за младите хора\\" – етап II”
 14. "СТАРТ В КАРИЕРАТА"
 15. „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав ”
 16. „Изработване на Общ устроиствен план на община (ОУПО) ” по чл. 105, т.1 от ЗУТ
 17. Реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Стара гара“, с. Разделна, Община Белослав
 18. «Ремонт и модернизация на метериално-техническата база на НЧ „Добруджа- 1929г.“ с.Разделна , общ.Белослав”
 19. “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. БЕЛОСЛАВ
 20. „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по ПРСР 2014-2020
 21. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 22. Доизграждане на битово-фекална канализация по улици \\"Бельов\\", \\"Цар Асен\\", \\"Хан Маламир\\", \\"Цар Самуил\\" и участък, заключен между улици \\"Д.Ватев\\", ул.\\"Шипка\\" и „Алеко Константинов“ в град Белослав \\" , финансиран по ПУДООС
 23. “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”, финансиран от ПУДООС
 24. "Осигуряване на топъл обяд в община Белослав"
 25. "Приеми ме"
 26. Енергийна ефективност- НПЕЕМЖС
 27. "Звено за услуги в домашна среда-иновативни услуги в продкрепа за социално включване /фаза 2/”

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта