Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“

Дата на публикуване: 15.08.2020 10:15

Публикация от 20.08.2020 г. 


На 20.08.2020г. от 10:00 часа в конферентната зала на община Белослав се проведе встъпителна пресконференция за анонсиране на проект „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, в изпълнение на АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0072-C01/05.08.2020г., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.
Кметът на община Белослав – инж. Деян Иванов откри събитието и съвместно с г-жа Деница Тодорова – заместник-кмет и Ръководител на проекта, запознаха присъстващите с основните цели на одобреното за финансиране проектно предложение, предвидените дейности и резултатите, които следва да бъдат постигнати.

Основната цел на проекта е предотвратяване образуването на битови отпадъци, увеличаване количествата на разделното сметосъбиране и рециклиране на боклука. Въвеждането на системата за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град Белослав е насочено към насърчаване на месното население да отделя и събира разделно битови отпадъчни материали като хартия, пластмаси и др. чрез създаване на организация и подобрения в събирането на смет.

На събитието се представи избраната система за поставяне на подземни контейнери, която е взаимствана от прилагани до момента успешни практики в редица държави и градове като Лиеж (Белгия), община Грац (Австрия), гр. Порто и район Портимао (Португалия), община Липе (Германия), гр. Арнем (Холандия) и др. За целта ще се обособят 11 площадки с по 3 контейнера за разделно събиране на рециклируемите битови отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло.

Контейнерите ще се поставят в специално изградени бетонни бункери, състоящи се от надземно и подземно устройство. Определянето на точното местоположение на контейнерите ще се извърши в процеса по изготвянето на техническия проект, като всички те ще бъдат разположени на общински терени, в близост до пътните платна и/или пешеходните тротоари и зони.🟡🔵🟢♻️
Във връзка с популяризирането на резултатите от демонстрационния проект и насърчаване на целевите групи да продължат и да започнат да използват успешни подходи, техники и методи за разделно събиране и рециклиране на битови отпадъци, на официалната интернет страница на община Белослав е обособен информационен портал (достъпен е на следния линк: http://beloslav.org/subsection-290-proekt_bg16m1op002_2009_…#), в който редовно ще бъде публикувана актуална информация относно изпълнението на проекта, а също така е създадена и Facebook страница.

Планираните кампании за популяризиране на резултатите от проекта ще подпомогнат за повишаване на осведомеността и общественото самосъзнание на населението за спазване на високите нива в йерархията за управление на битовите отпадъци. Заложените мерки и очаквани резултати от дейностите са пряко насочени към предотвратяване образуването на отпадъци и към повишаване дела на разделното събиране, както и към предаваните хартия, картон, стъкло, пластмаса и метал за рециклиране.
Представителите на областният информационен център-Варна се включиха в пресконференцията за представяне на проекта. (Областен информационен център - Варна).

Проект № BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, с Бенефициент Община Белослав, е на стойност 389 700,00 лв., представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ, осигурена, както следва:
🇪🇺331 245,00 лв от Европейски фонд за регионално развитие
🇧🇬58 455,00 лв. Национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Виж ПРЕЗЕНТАЦИЯ  с обща информация по проекта от ТУК. 

   


Публикация от 14.08.2020 г. 

ПОКАНА

 за участие в пресконференция за анонсиране на проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 «Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците» по Оперативна програма «Околна среда» 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ДАТА И МЯСТО НА СЪБИТИЕТО: 
20 август 2020г. /четвъртък/ от 10:00ч. В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция за представяне на проект „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“ в изпълнение на АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0072-C01/05.08.2020г. Основните цели и задачи на проекта са следните:Проектното предложение е насочено към дейности, свързани с потоците битови отпадъци, за които има малко и недостатъчно разделно събиране, както на територията на страната, така и на територията на община Белослав. 

Целта на проекта е насочена към подпомагане постигането на специфичната цел 1 на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. за намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци чрез реализиране на дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците. Въвеждането на системата за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град Белослав е насочено към насърчаване на месното население да отделя/събира разделно битови отпадъчни
материали, като хартия, пластмаси и др. чрез подобрения в събирането на отпадъци.
Заповядайте на събитието, на което ще Ви представим подробна информация за проекта, неговите цели, заложени дейности, очаквани резултати и финансираща институция. Събитието ще се проведе при спазване на всички епидемиологични мерки.ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикация от 08.08.2020 г. 

Основната целева група към която е насочен проекта са както общините, така и населението, и обитателите на търговските обекти и общинските, и административни сгради и центрове.

🎯Основната цел на настоящата рубрика се изразява в предоставянето на подробна информация за резултатите от проекта и ефекта от разделното събиране и рециклиране на битовите отпадъци.
В изпълнение на дейността ще се постигнат следните резултати:
обществена информираност и ангажираност по отношение на управлението на отпадъците;
осъществена комуникация с широката общественост и предоставена практическа информация, подпомагаща дейностите, свързани с разделно събиране на отпадъците в общината;
изградени трайни навици на жителите в община Белослав за разделно събиране на отпадъците в домакинствата, обществени и административни сгради;
Популяризирана внедрена добра практика в общински центрове.

Публикация от 07.08.2020 г. 

Настоящата РУБРИКА е създадена в рамките на проект “Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав” , в изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0072-C01/05.08.2020г. по процедура чрез подбор BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Проектното предложение предвижда мерки, които са насочени, както към предотвратяване образуването на битови отпадъци, така и към увеличаване на количествата на разделно събрани битови рециклируеми отпадъци с цел тяхното последващо рециклиране.
Обхвата на основните дейности по проекта са насочени към въвеждане на система за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град Белослав. /подземни контейнери/.🟡🔵🟢➡️♻️

Осъществяването на демонстрационният проект е насочено към изпълнение и демонстриране на описаните добри практики, успешно реализирани за предотвратяване на образуването на битови отпадъци, разделното събиране и последващото им рециклиране.
Системата ще осигури разделното събиране на отпадъци в гр. Белослав с концентрация на търговски обекти, общински и административни сгради и др. чрез ползването на специализирана техника за събиране на рециклируеми битови отпадъчни материали. Количественото определяне на резултатите от настоящата дейност се изразява в:
♻️🔰въвеждане на система за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град Белослав, в т.ч.
доставка на 11 сета с по 3 контейнера за разделно събиране на отпадъците;
осигуряване на 11 броя бетонни бункери;
доставка на специална надстройка за повдигане и разтоварване на подземни контейнери;
прилагане на модел за информиране и мотивиране на населението за разделно събиране на рециклируемите битови отпадъци.

Резултатите от дейността, в синергия с резултатите от дейностите по популяризиран на резултатите от проекта ще доведат, както до увеличаване на количествата предотвратени битови отпадъци, така и увеличаване на количествата разделно събрани и предадени за рециклиране.

〽️Период на изпълнение: 18 месеца

💰Стойност на проекта: 359 700 лв., от които:
🇪🇺331 245, 00, предоставени от Европейски фонд за регионално развитие;
🇧🇬58 455, 00 - Национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;

Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0072-C01 за безвъзмездна финансова помощ  по  процедура № BG16M1OP002-2.009 «Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците»  по  Оперативна програма «Околна среда» 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 1. итови отпадъци в община Белослав“... - Текуща страница
 2. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“
 3. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“ по ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 4. Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 „Енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 5. Проект BG14MFOP001-4.006-0002-C01 „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав."
 6. Проект № BG05M9OP001-2.054-0001-C01 \\"Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"
 7. „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост”
 8. Проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав
 9. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 10. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 11. "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ ВАРНА , РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО "
 12. „Обучение и заетост за младите хора\\" – етап II”
 13. "СТАРТ В КАРИЕРАТА"
 14. „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав ”
 15. „Изработване на Общ устроиствен план на община (ОУПО) ” по чл. 105, т.1 от ЗУТ
 16. Реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Стара гара“, с. Разделна, Община Белослав
 17. «Ремонт и модернизация на метериално-техническата база на НЧ „Добруджа- 1929г.“ с.Разделна , общ.Белослав”
 18. “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. БЕЛОСЛАВ
 19. „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по ПРСР 2014-2020
 20. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 21. Доизграждане на битово-фекална канализация по улици \\"Бельов\\", \\"Цар Асен\\", \\"Хан Маламир\\", \\"Цар Самуил\\" и участък, заключен между улици \\"Д.Ватев\\", ул.\\"Шипка\\" и „Алеко Константинов“ в град Белослав \\" , финансиран по ПУДООС
 22. “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”, финансиран от ПУДООС
 23. "Осигуряване на топъл обяд в община Белослав"
 24. "Приеми ме"
 25. Енергийна ефективност- НПЕЕМЖС
 26. "Звено за услуги в домашна среда-иновативни услуги в продкрепа за социално включване /фаза 2/”

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта