Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 09.02.2018 14:40


Служители , отговарящи на Заявления по ЗДОИ

Донка Монева - Секретар на община Белослав 
тел.: +359 5112 35-55
ел. поща: Obshtina_beloslav@beloslav.org

Мария Анастасова - гл.експерт "ГРАО и СД"
тел.: +359 5112 35-49
ел. поща: Obshtina_beloslav@beloslav.org , grao@beloslav.org 

Нели Йорданова - гл.специалист "Деловодител"
тел.: +359 5112 35-53
ел. поща: Obshtina_beloslav@beloslav.org 
В рамките на работното време: 

08:30 - 12:30 часа/понеделник-петък/
13:00 - 17:00 часа/понеделник-петък/СПИСЪК НА  КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА  НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА 2023 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2022 г.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2021 г.


СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА 2022 г.

♦ СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА 2021


◊  ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2020г. ◊


♦ СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА 2020


 ◊  ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019г. ◊

Забележка* За периода 01.01.2019-31.12.2019 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Белослав, съгласно глава III от ЗДОИ.

♦ СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА 2019


  СПИСЪК НА СЪЗДАДЕНИТЕ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ДОКУМЕНТИ КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ НЕКЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО § 9 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗЗКИ - Изтегли от ТУК


 ◊  ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018г. ◊

 ◊  ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017г. ◊


Обществена информация по смисъла на Закон за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Право на достъп до обществена информация има всеки, който е:

  • Български гражданин
  • Чужд гражданин  или лице без гражданство
  • Всички юридически лица – български или чуждестранни
Задължени да предоставят информация  по ЗДОИ са:
  • всички държавни органи, както и техните териториални звена  /министерства, областни управи, държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции, регионалните дирекции и т.н./.
  • органите на местно самоуправление /кметове на общини и общински съвети, кметове на кметства/
  • публично-правните субекти -  Това са всички институции, които не са държавни органи, но на които са възложени функции със закон. Публичноправни субекти например са Националната здравноосигурителна каса, Националният осигурителен институт, Централната избирателна комисия, Съветът за електронни медии и др.
  • публично-правните организации по смисъла на §1 т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ
  • физически и юридически лица относно извършваната от тях дейност, финансирана от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми.
Видове обществена информация
  • Официална информация – съдържа се в актовете на органите на власт при осъществяване на техните правомощия
  • Служебна информация – събира се, създава се и се съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации.
Допустимост и ограничения:
      Според чл.2, ал.3 от ЗДОИ лична информация не се предоставя по реда на ЗДОИ. Общ ред за достъп до лична информация за физическите и юридическите лица предвижда Законът за административното обслужване на физическите и юридическите лица /ЗАОФЮЛ/.Има множество нормативни актове, които регламентират специален ред за достъп до лична информация, напр. Законът за гражданското състояние е специален закон за достъп до информация за физически лица.
      Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация,представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”
Списък на категориите сведения, обявени от различни нормативни актове за служебна тайна
     ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставявъв връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.
   
Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация 
е описана във Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация на община Белослав, утвърдени от кмета на община Белослав инж.Деян Иванов.

Според ЗДОИ достъпът до обществена информация е безплатен и нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация са определени.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г.

за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация  Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на
обществена информация съгласно приложението.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.
Приложение към член единствен

№ Вид на носителя Количество
Норматив
за
разход
1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно
отпечатване на лист хартия А4

1 стр. 0,02 лв.

4. Разход за тонер за едностранно
отпечатване на лист хартия А3

1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

Министър: Асен Василев


Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация на община Белослав

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Списък на категориите информация за сферата на дейност на община Белослав, подлежаща на публикуване на интернет страницата на община Белослав

Процедурата за повторно използване на информация от обществения сектор и определена в глава IV на ЗДОИ, а заплащането на услугата се определя на основание чл.41ж, ал. 5 от ЗДОИ и Заповед ЗМФ 1472 от 29 ноември 2011г. 

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Допълнителна информация

Информация, предоставена повече от 3 пъти съгласно глава трета на ЗДОИ

За периода 01.01.2016-31.12.2016 г. г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Белослав, съгласно глава III от ЗДОИ. 
Отчет за дейността на Община Белослав по закона за достъп до обществена информация за 2016г.   В изпълнение на чл.15б от Закона за достъп до обществена информация
и Решение № 214/25.03.2016г. и Решение № 436 на Министерския съвет от 2017 г., относно приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни,
Община Белослав предоставя набор от данни.
Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта