Общински план за развитие

Дата на публикуване: 02.12.2010 14:38

Междинна оценка на Общинския план за развитието на община Белослав 2014-2020 - публикуван на 19.09.2017г.Годишен доклад за наблюдение на изпълнението  за 2016г. на Общински план за развитие на община Белослав 2014-2020 - публикуван на 23.03.2017г.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           На основание чл. 36 във връзка с чл. 38, ал. 1  от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие /ППЗРР/, Общинска администрация  - Белослав организира обществено обсъждане относно предстояща актуализация на Общински план за развитие на Община Белослав за периода 2014 – 2020 година /ОПР 2014-2020/  за съгласуване със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.
Обсъждането ще се проведе на 30 март 2016 год. от 11.00 ч. в Конферентата зала при Общинска администрация – Белослав.

инж. Деян Иванов
Кмет на Община Белослав
Изготвил:Деница Тодорова – Директор Дирекция ИПиСД
ДОКЛАДНО ЗАПИСКА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ 2014-2020 - изтегли от тук  


Общински план за развитие   2014г. - 2020г.

Решение на 327 от 06.02.2014год. за приемане на Общински план за развитие 2014 -2020г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Решение №368 от 20.03.2014год. на Общински съвет Белослав.
Общински план за развитие 2007-2013г.
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие 2007-2013 на община Белослав
Доклад за междинна оценка на общински план за развитие на Община Белослав 2007-2013г.


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта