Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Кадастър и регулация

Административно звено, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Общинска собственост и териториялно-селищно устройство"
Център за информационно обслужване и услуги /ЦИОУ/
Адрес:
 обл. Варна, гр. Белослав, 9178
           ул."Цар Симеон Велики"№ 23

Телефон :05112/35-42,35-51
Факс: 05112/22-14
Електронна поща: obstinabeloslav@abv.bg
Работно време: 08:30ч.-17:00ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в община Белослав,
Заявление за комплексно административно обслужване - приложение № 1 към ВПОАООБ
Протокол за устно заявяване на услуга - приложение №2 към ВПОАООБ

1. ОБА6.1/2082 Презаверяване на скица,от издаването на която са изтекли 6 месеца
Нормативно основание:  Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 3
Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри - чл. 35, ал. 1, във връзка с
Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4
Необходими документи: -Скица, 
-документ за собственост
Срок на предоставяне:  7 дни
Срок на действие на документа 6 месеца
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 5 лв.
Формуляр : Заявление

2. ОБА6.3/2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство:
-удостоверение, заместващо скица;
-справка за местонахождението на имот;
Нормативно основание:   
Необходими документи:  
Срок на предоставяне:  
Срок на действие на документа  
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 20лв.
Формуляр : Заявление

3. ОБА6./2099 Справки(устни и писмени) от кадастъра  
Нормативно основание:  Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, във връзка с
Преходни и заключителни разпоредби - §. 4
Необходими документи:  
Срок на предоставяне: 7 дни
Срок на действие на документа до промяна на обстоятелствата
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 5 лв.
Формуляр : Заявление

9. Издаване  на удостоверение за реално определени части на имот

Необходими документи:
     -    Скица на имота,
     -    документ за собственост,
     -    копие от разрешение за строеж,
     -    одобрен инвестиционен проект,
     -    квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновена услуга - 30 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


10. Издаване  на удостоверение за реално определени части на сграда
Необходими документи:
      -    Скица, документ за собственост,
      -    копие от разрешение за строеж,
      -    одобрен инвестиционен проект,
      -    квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновена услуга - 30 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


12. Издаване  на удостоверение за факти от кадастрален, регулационен и застроителен план
Необходими документи:
     -    Скица на имота,
     -    документ за собственост,
     -    други документи удостоверяващи идентичността,
     -    квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновена услуга - 14 дни
Място на изпълнение – Център за информация и общински услуги
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата