Контрол на сторителството

Дата на публикуване: 07.08.2017 11:15
Административно звено, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Инвестиционна политика и спомагателни дейности"

Център за информационно обслужване и услуги /ЦИОУ/

Адрес:
 обл. Варна, гр. Белослав, 9178
          ул."Цар Симеон Велики"№ 23

Телефон :05112/35-42,35-51
Факс: 05112/22-14
Електронна поща: obstinabeloslav@abv.bg
Работно време: 08:30ч.-17:00ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в община Белослав,
Заявление за комплексно административно обслужване - приложение № 1 към ВПОАООБ
Протокол за устно заявяване на услуга - приложение №2 към ВПОАООБ1. ОБА5.2/2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 159, ал. 3
Необходими документи:  
Срок на предоставяне: 7 дни
Срок на действие на документа до 3 години от подписване на протокола
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:  
Формуляр :  


2. ОБА5.3/2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 156 б
Необходими документи: -документ за собственост 
Срок на предоставяне: 14 дни
Срок на действие на документа до 3 години от подписване на протокола
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: Наредба №8-глава III,чл.54,I Техн.услуги,т.19- Н,О,П
Формуляри : ЗАЯВЛЕНИЕ ПБЗ/ПУСО
ЗАЯВЛЕНИЕ ПБЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПУСО

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта