ПОЛИТИКА за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав

Дата на публикуване: 06.06.2018 12:00


ПОЛИТИКА

за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата политика урежда организацията и вътрешния ред на ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, като администратор на лични данни, както и нивото на технически и организационни мерки при обработване на лични данни и допустимия вид защита и цели защита на интересите на физическите лица, както и на служителите на ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ от незаконосъобразно и недобросъвестно обработване на личните им данни.

Чл. 2. ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, БУЛСТАТ 000093403, адрес на управление: обл. Варна, гр. Белослав, п.к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23 като административно-териториална единица, в която се осъществява местно самоуправление, е администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.


..... Изтегли целият документ ПОЛИТИКА за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав

 


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта