ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дата на публикуване: 04.06.2018 06:50


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ
ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 
Долуподписаният/ата
………………………………………………………………………………………………………
(трите имена по документ за самоличност)
ЕГН………………..…….,Адрес: гр.(с)……………………………………………………………
ж.к. ……………………..  ул. …………………………….  № …… бл.…………………………
вх. ……. , ет. …… , ап. ……., тел: ……………………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен/на съм ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните  (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета) и Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с ....................................................................................................................................................................................

ЗАПОЗНАТ/А СЪМ С:

  • Целта и средствата на обработка на личните ми данни;
  • Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им;
  • Правото на достъп и коригиране на събраните данни;
  • Наименованието и адреса на институцията, както и името и длъжността на обработващия данните служител, определени със Заповед на Кмета на ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ;

 

С настоящата декларация ДЕКЛАРИРАМ СЪГЛАСИЕ
за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните  (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета).

 
Изтегли ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА СЪГЛАСИЕ  от тук. 

 

Дата:                                                                           Декларатор:

гр.                                                                                   Подпис………………...


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта