Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Забележителности

 1. Защитена местност„Ятата”

    

       На 2 км източно от централната част на Белослав се намира защитената местност „Ятата”- примамлива за орнитолози и екотуристи.
Местността е  мозайка от разнообразни местообитания на птици - заблатените територии, разделени от дига на две - сладководна и соленоводна. Малка долина с тревна и храстова растителност, неголеми скални венци и изоставена пясъчна кариера допълват разнообразието от местообитания.

         

     По данни на Българското дружество за защита на птиците на територията на защитената местност са установени 208 вида птици. Тук гнездят 178 вида редки и застрашени видове птици, 51 от които са включени в Червената книга на България. От срещащите се тук видове, 89 са от европейско природозащитно значение.
Като световнозастрашени са включени 7 вида, а като застрашени в Европа съответно между 20 и 62 вида според различните категории.

По време на миграция могат да се наблюдават три световно застрашени вида:
- малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/,
- къдроглавият пеликан /Pelecanus crispus/,
- белооката потапница /Aythya nyroca/,
- блестящият ибис /Plegadis falcinellus/
- бялата лопатарка /Platalea leucorodia/.