Инфраструктура

Дата на публикуване: 02.12.2010 07:37

Цялата територия на община Белослав се намира на двата бряга на Белославското и част от Варненското езера, като граничи с общините Варна, Аврен, Девня и Аксаково. Общината има сравнително добре развита транспортна инфраструктура, което благоприятства икономическото и социалното й развитие.
/assets/about_Beloslav/karta Bel oblast Varna.jpg 

     Община Белослав тангира на главен път Е-70 /А-2 Варна – София, който има важно значение за повишаване на транспортната достъпност на общината и възможностите за икономическо развитие, чрез привличане на нов бизнес и стимулиране на стопанската активност на предприемачите. 
През общинската територия преминават третокласни асфалтирани пътища: 

  • Варна-Езерово-Белослав-Девня 
  • Варна-Константиново-Белослав-Разделна. 
По тях функционират автобусни линии, които осигуряват на всички селища връзка с Варна. 
Разписания по автобусна линия

Железопътен транспорт:
Железопътния транспорт е представен от линията Карнобат-Синдел, която е отклонение от линията София-Варна. На територията на община Белослав са разположение пет гари-във всички населени места и транспортен терминал "Фериботен комплекс". Изградената инфраструктура в гарите предоставя възможности за пътнически и товарни превози.    

Морски транспорт:
Инфраструктурата за воден транспорт включва: 

  • Пристанище на ТЕЦ “Варна” (с капацитет едно корабно място), 
  • Пристанище на фериботен комплекс “Варна – Иличовск”(с капацитет две корабни места);
  • Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили през канала между Белославското и Варненското езеро, който свързва двете части на града през плавателния канал. 

Ферибот "Белослав" и помощен кораб "Белла" са собственост на община Белослав.
Чрез пристанищата се осигурява възможност за транспорт на стоки до страните от черноморския регион, което подобрява в значителна степен транспортната достъпност на общината и нейната привлекателност за бизнеса.

Въздушен транспорт:
Достъпът до въздушен транспорт е свързан с близостта на общината с Летище Варна ,което е второто по големина в България летище за вътрешен и международен транспорт. Разположено е на 28км.северно от гр.Белослав, на обща площ 2 414 дка.


Концентрацията на транспортни артерии и транспортната достъпност създава предпоставки за активно стопанско развитие и повишава атрактивността на общината пред външния бизнес.

     Водоснабдителната инфраструктура е добре изградена, като всички населени места на територията на общината са централно водоснабдени и няма селища с режимно водоподаване. В общината не съществуват проблеми с водоснабдяването, както с питейна, така и с условна чиста вода за промишлени нужди. Общата дължина на водоснабдителната мрежа е с дължина 51.2км. Общинският център гр. Белослав, с. Страшимирово и с. Езерово се водоснабдяват от водопровода Девня-Варна II етап, който е с капацитет 140л/сек.. С.Разделна се водоснабдява от сондажни кладенци при помпена станция "Повеляново 1" , от която могат да се 20л/сек. и 4 каптажа с общ дебит 1.5л/сек..
Промишленото водоснабдяване на крупните консуматори "ТЕЦ-Варна" и "Трансстрой"АД се извършва от собствени водоизточници, с изключение на фериботния комплекс "Варна-Иличовск" и керамичния завод в с. Разделна, които се водоснабдяват от сондажни кладенци от помпена станция Повелявоно1.

На територията на общината функционира ГПСОВ Белослав,  в която се извършва третиране на битовите отпадни води в селищата с изградена канализация. Крупните индустриални предприятия имат изградени локални пречиствателни станции за пречистване на отпадъчните води от производството.

   Четирите населени места на територията на община Белослав са обхванати в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Изградени са две депа за твърди битови отпадъци. За депониране на производствени отпадъци функционират специализирани депа - сгуроотвал на ТЕЦ Варна, депо на "Белопал" АД и събирателна площадка на територията на Керамична фабрика.

   Община Белослав се обслужва от регионалната телефонна мрежа с главна АТЦ Варна, като всички населени места са включени в системата за автоматично телефонно избиране. Достъпът до интернет се осъществява посредством наети линии на “БТК” АД и мрежа, изградена от кабелните оператори.

Енергийна инфраструктура:
  
Всички населени места на територията на община Белослав са електроснабдени, като електроснабдителната мрежа е сравнително добре изградена. Електропреносната мрежа е комбинирана, от която ниско напрежение (съответно 92 км. въздушна и 43 км. кабелна мрежа) и средно напрежение (съответно 75 км. и 5 км.).Електроснабдяването се извършва от “ Енерго про”, като общината се захранва от три подстанции – Белослав, Лазур и Девня.

  Експлоатацията на възобновими енергийни източници и подобряване ефективното използване на енергията ще има положително въздействие за намаляване замърсяването на атмосферния въздух, което е ключов екологичен проблем в общината. 

  Налични са условия за изграждане на малки вятърни електроцентрали и газифициране на обществени, индустриални и жилищни сгради.


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта