Съобщения

Дата на публикуване: 05.08.2019 07:30

17.10.2019 г.

❗️С Ъ О Б Щ Е Н И Е ❗️

Уведомяваме населението на община Белослав, че на 21 октомври 2019 година изтича срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 12.10.2019 г.

За целта са определени дежурни служители на 19 и 20 октомври 2019 година / събота и неделя/ от 9.00 до 17.00 часа в общинска администрация Белослав и кметствата Езерово, Страшимирово и Разделна.

Заедно със заявлението се представя и Решение на ТЕЛК или епикриза, установяващи заболяването на лицето, което не му позволява да се яви в изборното помещение за упражняване на избирателното право.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОСЛАВ


12.10.2019 г.

❗️С Ъ О Б Щ Е Н И Е ❗️


ПОКАНА 
до представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии  и до партиите и коалициите, които имат избрани с техни кадидатски листи членове на ЕП от Република България, но не са парламентарно представени, за провеждане на консултации за определяне състава на ПСИК - Белослав за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Изтегли ПОКАНА от ТУК19.09.2019 г.   

❗️С Ъ О Б Щ Е Н И Е ❗️

Oбщинска администрация - Белослав уведомява, че във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и на основание на чл. 36, чл. 37 и чл. 39 от Изборния кодекс, вече са активирани три допълнителни електронни услуги, както следва:

- Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
(по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс);
- Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс);
- Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
(по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс);

Добавени са към списъка с предоставяните от
общинската администрация- Белослав услуги на адрес:

https://auslugi.com/public/home/beloslav/index


11.09.2019 г.

ПОКАНА за консултации за определяне съставите на СИК в община Белослав за изборите за избиране на общински съветници и кметове на 27.10.2019 година.

Изтегли ПОКАНА от 
ТУКВъв връзка с насрочените на  27 октомври 2019 год. избори за общински съветници и за кметове, Общинска администрация- Белослав уведомява избирателите, че могат да подават заявления и декларации за вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва: 

1. До 12.10.2019 г.включително: избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец /чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /приложение № 17-МИ/, подписано саморъчно и изпратено по поща, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия адрес не по – късно от 12.10.2019 год.

Заявлението може да се подаде и от упълномощено лице.

Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК /чл. 37, ал. 3 от ИК/.  

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Белослав /www.beloslav.org/ и изпратено на e-mail: obstinabeloslav@abv.bg или факс: 05112/22-14.

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 12.10.2019 год. /събота/ от  8.30 часа  до 17:00 часа. 

До 21.10.2019 год. включително,  избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 12.10.2019 год., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това  /приложение № 17-МИ/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.2 от ИК/.

 

2. До 12.10.2019 год. включително, избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат  вписани в избирателния списък по настоящ адрес /чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ИК/, като подадат  заявление /приложение № 13 - МИ/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник.

За улеснение на избирателите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 12.10.2019 год. /събота/ от 8.30 часа до 17.00 часа.

Избирателите могат да подадат електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината.

 

3. До 19.10.2019 год. включително всеки избирател /чл. 43, ал.1, изр.1 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник  /приложение № 7-МИ/.

За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на  19.10.2019 год. /събота/ от 8.30 часа до 17.00 часа.

 

4. До 19.10.2019 год. включително всеки гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление /чл. 43, ал. 1, изр. 2 от ИК/ до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник /приложение № 9 - МИ/. 

За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на  19.10.2019 год. /събота/ от 8.30 часа до 17.00 часа.

 

5. До предаването на избирателните списъците на СИК български граждани или граждани от друга държава членка на ЕС, които са пропуснати в избирателните списъци или за които е отпаднало основанието за заличаването им, могат да подадат заявление  за вписване в избирателния списък /чл.27, ал.3, ал. 4 и ал.6 във връзка с чл.45, ал. 1 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /приложение № 10-МИ/.


6. До предаването на избирателните списъците на СИК
 избирател, който е включен в списъка на заличените лица  може да подаде заявление /приложение № 11-МИ/   за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 и ал. 3 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината със същото съдържание. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

 

7. В изборния ден, избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38, ал. 2, т. 1, т.2, т.3 и т.8 от ИК,  но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица /приложение № 12-МИ/ в случай, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник.

След издаване на удостоверение от кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /приложение № 14-МИ/  избирателят попълва декларация /приложение № 15-МИ/, че не е гласувал и няма да гласува в друга избирателна секция и се вписва от секционната избирателна комисия в изборния ден. 

8. В изборния ден - избирател, които е вписан в избирателния списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги или място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, но в изборния ден не се намира в съответното заведение/дом/институция/място може да бъде дописан от СИК след представяне на удостоверение /приложение № 16-МИ/ от ръководителя на лечебното заведение, дом за стари хора, друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги или от ръководителя на място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане и попълване на декларация, че не е гласувал и няма да гласува в друга избирателна секция /приложение № 81-МИ/.


Общинска администрация - Белослав, Област Варненска уведомява населението, че във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. предоставя телефони за връзка със служители от общината при необходимост от осигуряване на транспорт за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
Заявките за транспорт се приемат  в деловодството на Община Белослав, находящо се в Информационния център за обслужване на граждани на  адрес: гр. Белослав,  ул. „Цар Симеон Велики” № 23, Община Белослав, Област Варна и на телефони: 05112/35-55 и  05112/35-49, както следва: 

- всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.

- в изборния ден /I тур и II тур/ от 08.30 ч. до 18:00 ч.

 


ИНФОРМАЦИЯ за кметствата на територията на община Белослав , в които ще се произведат избори кмет на кметство на 27 октомври 2019 година

С Указ №163 на Президента на Р България от 10.07.2019г. /обн. в ДВ, бр.56 от 16.07.2019г./, са насрочени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Кметствата, които към датата на обнародване на Указа отговарят на условията на § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс ще се произведат избори за кмет на кметство на 27 октомври 2019г., както следва:

 

Изтегли  файл от ТУК
 СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. Общинска администрация – Белослав уведомява заинтересованите страни, че съгласно Решение на Централна избирателна комисия № 767 – МИ от 26.08.2019 год.  Общинска избирателна комисия в община Белослав, област Варна встъпва в правомощията си на 04.09.2019 год.

Седалище и адрес за кореспонденция на Общинска избирателна комисия - Белослав:
Област Варна, Община Белослав, гр. Белослав, п. к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23. 

Телефон: 05112 35 47

Председател: 0896 45 18 30, 0896 45 18 27

Факс: 05112/22 14

e-mail: oik0304@cik.bg

website: https://oik0304.cik.bg/mi2019/home

 

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Белослав на основание чл. 408, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс уведомява гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, които отговарят на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желаят  да бъдат  вписани в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове  - част ІІ, но не са били вписани в избирателните списъци в изборите на 25 октомври 2015 год., че могат да представят декларация по образец /Приложение № 8 – МИ от изборни книжа/ в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден – до 16 септември 2019 год. включително.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In relation to the elections for municipal councilors and mayors to be held on 27 October 2019, on the grounds of art. 408 par. 1 and par. 2 of the Election Code, the Municipal Administration of Beloslav notifies the citizens of other EU member-states meeting the provisions under art. 396, par. 2 of the Election Code and wishing to be included in Part II of the electoral registers for the elections of municipal councilors and mayors, who have not been listed in the electoral registers for the elections held on 25 Oct. 2015, that they need to submit their Applications – Declarations (Enclosure No. 8 – MI of the electoral papers) at the Municipal Administration of their place of residence on the territory of the relevant township, not later than 40 days prior to the election day, namely by 16 Sept. 2019 inclusive.   

Citizens already listed in Part II of the electoral registers need to submit a new application only in the event of change to any declared circumstances. 

 


13.08.2019 г.

ПОКАНА
 до представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии  и до партиите и коалициите, които имат избрани с техни кадидатски листи членове на ЕП от Република България, но не са парламентарно представени, за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК - Белослав за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Изтегли ПОКАНА от ТУК
Изтегли Образец - Предложение за ОИК от ТУК
Изтегли Образец на Декларация от член на ОИК (чл.75, ал.7, чл.80, чл.81 вр. чл.66 и чл.3, ал.3)-ТЦ от ТУК
Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта