НЧ "СЪЗНАНИЕ - 1926" - гр.Белослав

Дата на публикуване: 08.09.2016 06:38

 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪЗНАНИЕ - 1926" гр.БЕЛОСЛАВ


УСТАВ НА НЧ "СЪЗНАНИЕ - 1926" - ГР. БЕЛОСЛАВ /АКТУАЛЕН/


НЧ ”Съзнание 1926” е основано през 1926 г. Негови основатели са:

Председател-Петко Куманов

Зам.председател-Иван Добрев

Секретар-Христо Пиндиков

Касиер-Борис Попов

Библиотекар-Янаки Янев 

НЧ”Съзнание 1926” съхранява и поддържа жив възрожденския дух на първите основатели, бита и душевността на българина.Разпространява просвета, култура и осигуряват достъп до информация.

Към 30.06.2022 г. 

Настоятелство:
 

Д-р Росен Гацин

Димитричка Радева

Ани Апостолова-Димитрова

Тонка Георгиева

Антоанета Игнатова

 

Проверителна комисия:

 Златина Динева

Милена Желязкова

Габриела Аспарухова

 

Като утвърдени във времето културни институции, читалищата винаги са играли важна роля за гарантиране качеството на живот и несъответствието на условията в тях  с постоянно увеличаващите се човешки потребности от информация и културни развлечения ще постави края на тяхното функциониране. Това е огромна загуба за българската култура, особено за малките населени места, където и без друго възможностите на хората в това отношение са сведени до минимум. Читалищата са една от отличните възможности за интеграция на социално слабите групи, тъй като дейностите им обединяват хората от малките населени места и премахват различията между тях. Особено за хората в пенсионна възраст /група, която се характеризира с ниски доходи и липса на активни социални контакти/, читалищата са отлична възможност за преодоляване на самотата и социалната изолация. Читалищните дейности предлагат чудесна възможност и за приобщаването, при това от ранна детска възраст. Тези деца имат чудесен вътрешен усет към песните и танците, и подходящите условия за развитието на тези им таланти е една добра форма за социализацията им. Адекватните усилия на държавата и съответно общините за осигуряване на подходяща културна инфраструктура от една страна ще удовлетворят нуждите на хората в настоящия момент, а от друга са  дългосрочна инвестиция в човешки капитал, гарантирайки на децата и подрастващите поле за изява и възможности за личностно развитие.

 

Основната мисия, целите и задачите на Народно читалище „Съзнание - 1926 г.“ – гр. Белослав, представлявано от Председателя на Читалищното настоятелство -  като обект, свързан с културния живот,  се стреми към подобряване на цялостното общо състояние на местните жители, съдържаща в себе си всички сфери на действие, по-специално в  културната политика.  Като утвърдени във времето културни институции, читалищата винаги са играли важна роля за гарантиране качеството на живот и несъответствието на условията в тях  с постоянно увеличаващите се човешки потребности от информация и културни развлечения ще постави края на тяхното функциониране. Това е огромна загуба за българската култура, особено за малките населени места, където и без друго възможностите на хората в това отношение са сведени до минимум. Читалищата са една от отличните възможности за интеграция на социално слабите групи, тъй като дейностите им обединяват хората от малките населени места и премахват различията между тях. Особено за хората в пенсионна възраст /група, която се характеризира с ниски доходи и липса на активни социални контакти/, читалищата са отлична възможност за преодоляване на самотата и социалната изолация. Читалищните дейности предлагат чудесна възможност и за приобщаването, при това от ранна детска възраст. Тези деца имат чудесен вътрешен усет към песните и танците, и подходящите условия за развитието на тези им таланти е една добра форма за социализацията им. Адекватните усилия на държавата и съответно общините за осигуряване на подходяща културна инфраструктура от една страна ще удовлетворят нуждите на хората в настоящия момент, а от друга са  дългосрочна инвестиция в човешки капитал, гарантирайки на децата и подрастващите поле за изява и възможности за личностно развитие.


Част от приоритетите на Народно читалище „Съзнание - 1926 г.“ – гр. Белослав са свързани в сферата на подобряване на цялостният жизнен стандарт на населението, подкрепа за развитието на децата, подрастващите и младежите и осигуряване на условия за наличие на спокоен, но активен в социално отношение  живот на възрастното население, и създаване на адекватна с времето в което живеем среда в условията на динамичност и конкурентност, за изява на творчески потенциал на хора от различни възрасти , които да се чувстват добре на мястото където са родени , отраснали и живеят и да не им се налага поради определени липси и нужди за изява и задоволяване на определени потребности, да търсят друга среда в териториално отношение и в емоционален план.

 


ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НЧ "СЪЗНАНИЕ - 1926 г. " - ГР. БЕЛОСЛАВ /Публикувано на 29.08.2022 г. /14.00 ч. / 
Покана за свикване на Общо събрание на НЧ "Съзнание - 1926 г. " /На основание чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Устава на НЧ „Съзнание – 1926 г.“, по решение на Читалищното настоятеслство, свиквам ОБЩО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 07.09.2022 г. /сряда/ от 16:00 часа в Ритуалната зала на НЧ „СЪЗНАНИЕ -1926 г. “, с адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методии“ № 7,  гр. Белослав, Община Белослав;/Публикувано на 06.02.2023 г. /14.00 ч. / 


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

Съгласно чл.15, ал.2 от Закона за народните читалища и чл.16, т.1.2 от Устава на читалището, Настоятелството на НЧ „Съзнание - 1926“ гр.Белослав свиква Извънердно общо отчертно-изборно събрание, което ще се проведе на 20.02.2023г. (понеделник) от 17:30  часа в Ритуална зала  на читалището  при следния:

 

Дневен ред:

 

 1. Отчет за дейността на читалището през 2022 г.
 2. Годишен финансов отчет за 2022 г.
 • Освобождаване на Председател на читалищното настоятелство, съгласно постъпило заявление.
 1. Освобождаване на членове от съставите на досега действащото Читалищно настоятелство и Проверителна комисия, съгласно постъпили заявления.
 2. Избор на Председател на ЧН на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав;
 3. Избор на нови членове в състава на читалищното настоятелство на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав;
 • Избор на нови членове в състава на Проверителна комисия на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав;
 • Разни.

 

При липса на кворум Събранието ще се проведе на същият ден и място в 18:30 часа, съгл. чл. 15 (3) от ЗНЧ.

 

 *С получаването на настоящата покана, са представени материали за заседанието, с които да се запознаят всички членове на ОС на НЧ „Съзнание – 1926 г. 

 

вносител: ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

НА нч “ Съзнание – 1926 ” гр. белослав


 ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ


 ПОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДИ


  ПРОЖЕКЦИИ 


 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ


  НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА-БЕЛОСЛАВ 2017


"ЧИТАЛИЩНИ СРЕЩИ" 2017


Вижте ни във фейсбук
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪЗНАНИЕ" - 1926  г.  /по Закона за обществените поръчки/ 


Публикувана на 27.06.2018 г. 


Обществена поръчка  с предмет: „Доставка на мебели и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект  „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”

1. ОБЯВА ЗА ПРЪЧКА;
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ   и  ОБРАЗЦИ  към Документация за участие 
5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ;
6. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;
7. ОБРАЗЕЦ НА ЕЕДОП;
8. КСС - приложение към ЦО;

ПРОТОКОЛ 1 от 05.07.2018 г. (приключен на 16.08.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата. публикувано на 17.08.2018 г.

ПРОТОКОЛ 2 от 29.08.2018 г. (приключен на 05.09.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата. публикувано на 07.09.2018 г.

♦ДОКЛАД по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП публикувано на 07.09.2018 г.

♦ЗАПОВЕД № 18 от 07.09.2018 г. за класиране на участниците в процедурата и определяне на изпълнител; публикувано на 07.9.2018 г.

♦ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ; публикувано на 25.9.2018 г.Публикувана на 04.06.2018 г. 

Обществена поръчка  с предмет: „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект  „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”

1. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЪЧКА;
2. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА;
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ;   и  ОБРАЗЦИ  към Документация за участие 
4. МЕТОДИКА;
5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ;
6. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;
7. ОБРАЗЕЦ НА ЕЕДОП;
8. КСС - приложение към ЦО;

♦ПРОТОКОЛ 1 от 26.06.2018 г. (приключен на 19.07.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата. публикувано на 19.07.2018 г.
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови предложения от участниците в процедурата  (публикувано на 03.08.2018 г.);
♦ПРОТОКОЛ 2 от 30.07.2018 г. (приключен на 03.08.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата. публикувано на 13.08.2018 г.
♦ПРОТОКОЛ 3 от 08.08.2018 г. (приключен на 13.08.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата. публикувано на 13.08.2018 г.
♦ДОКЛАД по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП; публикувано на 13.08.2018 г.
♦РЕШЕНИЕ № 5 от 13.08.2018 г. за класиране на участниците в процедурата и определяне на изпълнител; публикувано на 13.8.2018 г.

♦ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ; публикувано на 07.9.2018 г.Публикувана на 27.02.2018 г. 
Обществена поръчка  с предмет: „Доставка на техника и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект  „Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” по три обособени позиции:

 • Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела”.
 • Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатична техника за отопление и охлаждане”.
 • Обособена позиция 3: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, озвучителна и друга техника”
1. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЪЧКА;
2. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА;
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ;   и  (Документация за участие в работен вариант) 
4. МЕТОДИКА;
5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ;
6. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР;
7. ОБРАЗЕЦ НА ЕЕДОП;
8. КСС ПО ОП 1;
9. КСС ПО ОП 2;
10. КСС ПО ОП 3;


ОТГОВОР на постъпило запитване от участник: публикувано на 06.03.2018 г.
ОТГОВОР на постъпило запитване от участник: публикувано на 14.03.2018 г. 
ОТГОВОР на постъпило запитване от участник:
 публикувано на 19.03.2018 г.

РЕШЕНИЕ  за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Доставка на техника и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект  „Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” за Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела” - публикувано на 08.5.2018 г.

♦ПРОТОКОЛ 1 от 22.03.2018 г. (приключен на 08.05.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата. 

♦СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти на допуснатите участници.
♦ПРОТОКОЛ 2 от 18.05.2018 г. (приключен на 28.06.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата.  публикувано на 19.7.2018 г.
♦ПРОТОКОЛ 3 от 04.07.2018 г.  на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата.  публикувано на 19.7.2018 г.
♦ПРОТОКОЛ 4 от 16.07.2018 г. (приключен на 18.07.2018 г. ) на комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедурата. публикувано на 19.7.2018 г.
♦ДОКЛАД по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП;публикувано на 19.7.2018 г.
♦РЕШЕНИЕ № 4 от 19.07.2018 г. за класиране на участниците в процедурата и определяне на изпълнител;публикувано на 19.7.2018 г.


♦Сключен договор с изпълнител за  с предмет: „Доставка на техника и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект  „Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” по Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатична техника за отопление и охлаждане”. /качен на 10.09.2018 г./ - изтегли от тук ; 

♦Сключен договор с изпълнител за  с предмет: „Доставка на техника и оборудване за НЧ „Съзнание – 1926 г. в изпълнение на проект  „Модернизация на материално – техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по 
Обособена позиция 3: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, озвучителна и друга техника” /качен на 10.09.2018 г./ - изтегли от тук ;
16.09.2016г.
Пазарни консултации за  оборудване  по проект „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав, община Белослав“

09.09.2016г.
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Наименование Брой тегления
Покана ИООИС НЧ Съзнание 1926 г. Белослав_20.02.2023.pdf 0 Изтегли
Покана ИООИС НЧ Съзнание 1926 г. Белослав_06.02.2023.pdf 1 Изтегли
ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪЗНАНИЕ_29082022_dtt rev.pdf 4 Изтегли
УСТАВ на НЧ СЪЗНАНИЕ - 1926 - ГР. БЕЛОСЛАВ_актуален.pdf 4 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта