Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Заповеди


22.10.2020г.

Заповед 732 от 22.10.2020 на кмета на Община Белослав за определяне имотите в регулация на всички населени места на територията  на Община Белослав за извършване на определен вид услуги (сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения, и поддържане на чистотата на територията за обществено ползване)

10.06.2020г.

1. ЗАПОВЕД № РД-20-04-151 от .03.06.2020 Г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Варна за обявяване на пожаропасен сезон, считано от 05.06.2020 г.  - Изтегли Заповед от ТУК. 


17.02.2020

Заповед № 79/05.02.2020 за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Белослав във връзка с провеждането на традиционния празник "Сирни заговезни" на 01.03.2020. 
31.10.2019г.

Заповед № 799/31.10.2019 г. на кмета на община Белослав за определяне имотите в регулацията на всички населени места на територията на община Белослав за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО за 2020 г. 


17.05.2019г.

1. ЗАПОВЕД № РД-19-04-1.08.05.2019 Г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Варна за обявяване на пожаропасен сезон, считано от 20.05.2019 г.  - Изтегли Заповед от ТУК. 

08.04.2019г.31.10.2018г.

Заповед № 791/31.10.2018 г. на кмета на община Белослав за определяне местата в/извън регулация на територията на община Белослав за следните видове услуги:
  • Сметосъбиране и сметоизвозване;
  • Обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения;
  • Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване;


09.02.2018 г.

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 2, ал. 3 и ал.4 от Наредба № 10 за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Белослав, чл. 21, ал. 1 от Наредба № 2 за чистотата, управлението на отпадъците и екологията на Община Белослав и във връзка с провеждането на традиционния празник „Сирни заговезни".23.01.2018 г.

Заповед № 63/23.10.2017г. на кмета на община Белослав за поправка на очевидна фактическа грешка В Заповед № 741/13.10.2017 г. ,
като в ІІ. „Услугите по т. І се предоставят и за следните имоти извън регулация”, за  „Олива” АД, м-ст „Боджака” вместо „ПИ 61741.19.12” да се чете „ПИ 61741.18.17” землището на с.Разделна.
13.10.2017г.24.03.2017г.
Във връзка с постъпило в общинска администрация – Белослав, писмо с вх..№ 3202-14/21.03.2017г. от РИОСВ-Варна, и Заповед № РД-131/20.02.2017г. на министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон за 2017г. и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии и земеделските земи , Кмета на община Белослав издава Заповед № 194/23.03.2017г. за определяне на пожароопасен сезон в селскостопанските, горските, крайпътните, градски зони и защитени територии – изключително държавна собственост за времето от 01.04.2017 до 31.10.2017г.  и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии и земеделските земи, Ви уведомяваме,съгласно чл.40 и чл.41 от Закона за опазване на околната среда.

При нарушаване на заповедта, на нарушителите ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение в размер от 200 лв. до 500 000 лв.


10.01.2017г.

Заповед № РД48-1/10.01.2017г. на министерстъра на земеделието и храните, относно забрана на лова на птици .


16.10.2016г.

Заповед № 731/13.10.2016г. на кмета на община Белослав за определяне местата в/извън регулация на територията на община Белослав за следните видове услуги:

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата