Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Образование и култура

 
Първото училище в Белослав е открито през 1862 г.  и се помещава в частна къща. През 1867 г. е завършен строежът на първата училищна сграда. Т.к. главен инициатор е свещеника Захари Христов, сградата е наричана "попово училище". Да образоват  децата си,  е основна ценност за белославци. Една традиция, преминала през няколко века, която устоява на промените и предизвикателствата през годините.

         Община Белослав осигурява добро ниво на образователните услуги  за децата и учениците по отношение обхват на подлежащите за задължително обучение, достъп до образователни институции, материално-техническо и финансово осигуряване на образованието в качеството на Общината като първостепенен разпоредител с бюджета.  

         Образователната структура на територията на Община Белослав е представена от 3 детски градини с филиали в съставните села, 1 Начално училище, 2 Основни училища , 1 Средно училище и 1 Професионална гимназия. 

        Предучилищното образование се реализира в детски заведения. Основната  функция на детската градина е да бъде създадена благоприятна среда,  в която да се откриват, насочват и развиват способностите на детето и да се изграждат уменията му за живота. Като първо звено в образователната система детските градини  в община Белослав са доказали своята функционалност.

        Броят на детските заведения към момента напълно отговаря на потребността от услугата по населени места. Наличната база е напълно достатъчна за пълното обхващане на желаещите да посещават детска градина.

         Педагогическият персонал притежава нужната професионална квалификация и необходимия опит.

         Училищната структура и мрежа в  община Белослав е съобразена с действащите законови и подзаконови документи с местните, държавни и европейски стратегии за развитие на образованието. Училищната мрежа се състои от едно начално училище, две  основни училища, едно средно училище и една професионална гимназия.

Обучението в училищата се извършва на едносменен режим като са осигурени условия за целодневен обхват на учениците. Материално-техническата база на училищата е в добро състояние за провеждане на нормален учебно - възпитателен процес.          

Педагогическият персонал в училищата притежава  необходимия опит и квалификация.

Всички училища и детски градини в община Белослав функционират в условията на делегиран бюджет .Тъй като образованието е делегирана от държавата дейност , за всяко дете или ученик съответната образователна институция получава средства, определени с Единен разходен стандарт.

 

ДГ „Щастливо детство” Белослав

https://shtastlivodetstvobv.alle.bg/

https://bg-bg.facebook.com/OdzSastlivoDetstvoGradBeloslav/

 

ДГ „Първи юни” Белослав

https://1juni.alle.bg/

https://bg-bg.facebook.com/people/ДГ-Първи-Юни/

 

ДГ „Дора Габе” с.Езерово

https://bg-bg.facebook.com/OdzDoraGabe/

 

СУ „Св.св.Кирил и Методий” Белослав

www.soubeloslav.com/

https://www.facebook.com/groups/soubeloslav/

 

НУ „Отец Паисий” Белослав

https://bg-bg.facebook.com/nu.beloslav

 

ОУ „Св.Патриарх Евтимий” Белослав

https://patriarhevtimii.eu/

https://www.facebook.com/groups/1702083396674801/

 

ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Езерово

https://bg-bg.facebook.com/.../ОУСв-Св-Кирил-и-Методий-Езерово

 

ПГ „Св.Димитър Солунски” Белослав

https://pg-beloslav.com/

https://bg-bg.facebook.com/ПГСвДимитър-Солунски-183788395068138/

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата