ОБЯВА - КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „Белфери“ ЕООД, гр. Белослав за срок от 3 (три) години

Дата на публикуване: 09.08.2021 14:00

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСT

 

В изпълнение на Решение № 230 от Протокол № 19 от 25.05.2021 г. на общински съвет Белослав, изменено с Решение № 234 от Протокол № 20 /03.06.2021 г. на общински съвет Белослав и Заповед № 551 от 06.08.2021 г. на кмета на община Белослав

ОБЯВЯВА:

 КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА

„Белфери“ ЕООД, гр. Белослав за срок от 3 (три) години при следните условия:

 

 1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
 2. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 3. Да притежават образователно-квалификационна степен магистър – инженер, специалност „Корабоводене” или „Корабни машини и механизми”.

3.Да имат най-малко 5 (пет) години професионален опит в системата на морския транспорт и най-малко 5 (пет) години професионален опит на ръководна длъжност.

 1. Да не са поставени под запрещение;
 2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 3. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;
 4. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 5. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 6. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 7. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;
 8. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, с предмет сходен на дейността на “Белфери“ ЕООД гр. Белослав;
 9. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, извършващи сходна дейност на тази на “ “Белфери“ ЕООД гр. Белослав .
 10. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
 11. Не може да бъде избран за управител на “Белфери“ ЕООД, гр. Белослав лице, което работи по служебно или трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.

III. Необходими документи за участие в конкурса :

 1. Заявление за допускане до участие в конкурса;
 2. Автобиография – европейски формат;

3.Документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, специалност, допълнителна квалификация – заверено копие;

 1. Документ, удостоверяващ продължителността на професионалния и административен опит - /трудова, служебна или осигурителна книжка или други/- заверено копие,

5 Копие от документ за самоличност;

 1. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;
 2. Декларация, относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия.

8.Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни.

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса.

Конкурсът се провежда на три етапа:

 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
 2. Разработване на програма и план за развитите на „Белфери” ЕООД гр. Белослав за тригодишен период;
 3. Събеседване с кандидатите.

Комисията определена с Решение но Общинския съвет проверява документите на кандидатите и допуска до конкурса всички, които отговарят на обявените изисквания.

 В 3 /три/ дневен срок, след изтичане срока за представянето на документите членовете на комисията разглеждат постъпилите документи за участие в конкурса и уведомяват допуснатите кандидати чрез електронна поща, посочена от тях.

Допуснатите кандидати в 5 /пет/ дневен срок след писменото уведомление за допускане до участие в конкурса следва да подготвят кратка програма до 3 печатни страници за развитието на дружеството и оптимизиране на разходите за 3 годишен период и план за действие през първата година от управлението за оптимизиране на разходите.

Чрез разработването на програмата и плана се цели да се бъдат проверени знанията и вижданията на кандидатите за бъдещото развитите на дружеството, както и уменията да се справя със задълженията на длъжността.

 

До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката се формира въз основа на следните критерии:

 1. степен на реална приложимост на поставените цели в програмата;
 2. съответствие на програмата с нормативната уредба;
 3. съответствие на формулираните цели и задачи с вида дружеството и с предмета на дейност;
 4. съответствие на разработения проект с обективното състояние на дружеството;

5.логическа структура на разработката;

 

Кандидатите, постигнали оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50 се уведомяват чрез писмено съобщение, чрез електронна поща или факс (ако кандидата е посочил такива) за датата, мястото и часа на провеждане на събеседването.

                Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

 1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на дружеството в съответствие с политика на общината;
 2. степен на познаване на нормативната уредба;
 3. способност да се планират и взимат управленски решения;
 4. административни умения, компютърна грамотност, професионални и делови качества;
 5. комуникативни способности и организационни способности;
 6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем;

При провеждане на събеседването членовете на конкурсната комисия задават едни и същи въпроси на всички кандидати, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Комисията определя и минималния резултат, при който кандидата се счита успешно издържал събеседването. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори. Оценката получена от разработката на програмата и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25.

Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.

Комисията обобщава получените резултати и предлага на Общинския съвет да утвърди, класиралият се на първо място кандидат.

В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50, Общинския съвет прекратява процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на нов конкурс по същия ред.

В случаите, когато няма подадени кандидатури, комисията със свое решение може да се удължи срока за подаване на заявленията с още 10 (десет) календарни дни.

Решението за удължаване на срока се публикува в официалния интернет адрес на Община Белослав, в сградата на  „Белфери” ЕООД гр. Белослав и на таблото за информация в сградата на Община Белослав.

В случаите, когато след удължаване на срока няма кандидат, Кмета на общината прекратява процедурата по конкурса и внася докладна записка до Общински съвет – Белослав с проект за решение за провеждане на нов конкурс.

В тридневен срок от провеждането на конкурса комисията изготвя протокол и предлага за одобрение от Общинския съвет решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса и

класирането по ред на следващите участници.

Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки комисията предлага за одобрение от Общинския съвет извършеното класиране, като окончателният избор се извършва след допълнително събеседване с кандидатите, получили най-високи и равни оценки на първото редовно заседание на Общинския съвет, като на същото заседание се взема решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

 

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за конкурса ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на община Белослав.

 1. Място и срок на подаване на документите – Документите за участие се подават в 10 (десет) дневен срок от публикуване на обявата до 17:00 часа на 19.08.2021 г., в сградата на Община Белослав- Деловодство, на адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23, всеки работен ден от 08,30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа или по електронен път на адрес: obshtina_beloslav@beloslav.org , като в този случай Заявлението следва да бъде подписано от кандидата с електронен подпис. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в настоящото решение не се приемат.

 

Приложения:

 1. Заявление за допускане до участие в конкурса;
 2. Декларация, относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия.
 3. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни.

 


Наименование Брой тегления
Декларации - образци.docx 0 Изтегли
Заявление-образец.docx 0 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта