Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Проектодокументи


05.09.2019год.

Проект за дневен ред на петдесет и първото редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав, което ще се проведе на 12.09.2019год. /четвъртък / от 09,30 часа в Ритуална зала на НЧ „Съзнание- 1926г.” гр. Белослав


П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА

ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА

28.08.2019год.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред в гр. Белослав и кметствата в Община Белослав.

**Срокът за приемане на предложения и възражения по предложения проект на Наредба № 1 изтича на 11.09.2019 година.

Изтегли Докладна-записка от ТУК14.08.2019год.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав.

**Срокът за приемане на предложения и възражения по предложения проект на Наредба № 4 изтича на 28.08.2019 година.

Изтегли Докладна-записка от ТУК09.08.2019год.

Подадени заявления за съдебен заседател гр.Белослав


06.08.2019год.

Проект за дневен ред на петдесетото извънредно заседание на Общински съвет гр.Белослав, което ще се проведе на 08.08.2019год. /четвъртък / от 09.15 часа в конферентната зала на Община Белослав


Докладна записка относно поправка на допусната очевидна фактическа грешка в решение № 618 от протокол 49 / 11.07.2019год. на Общински съвет Белослав


30.07.2019год.

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ( 2019-2020)

МОТИВИ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ (2019-2020)


17.07.2019год.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 За поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Белослав. 

**Срокът за приемане на предложения и възражения по предложения проект на Наредба № 7 изтича на 17.08.2019 година.

Изтегли Докладна-записка от ТУК08.07.2019год.

Проект за дневен ред на четиридесет и деветото редовно заседание на Общински Съвет гр.Белослав, което ще се проведе на 11.07.2019год. /четвъртък/ от 09.30 часа в конферентната зала на Община Белослав
26.06.2019год.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за чистотата, управлението на отпадъците и екологията на община Белослав. 

***Срокът за приемане на предложения и възражения по предложения проект на Наредба № 2 изтича на 10.07.2019 година.

Изтегли Докладна-записка от ТУК23.05.2019год.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата 5  за определяне размера на местните данъци на Община Белослав.

Изтегли Докладна-записка от ТУК17.05.2019год.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение на Наредбата за избор на финансова или кредитна инститиуция и финансов посредник на Община Белослав.

Изтегли Докладна-записка от ТУК
12.05.2019год.

Проект за дневен ред на четиридесет и осмото редовно заседание на Общински Съвет гр.Белослав, което ще се проведе на 16.05.19год. /четвъртък/  от 09.30 часа в конферентната зала на Община Белослав


12.03.2019год.

Проект за дневен ред на четиридесет и седмото редовно заседание на Общински Съвет гр.Белослав, което ще се проведе на 18.04.19год. /четвъртък/  от
09.30 часа в конферентната зала на Община Белослав

15.03.2019 г
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на община Белослав. 

Изтегли докладната от тук

02.02.2019 г.
Проект за дневен ред на четиридесет и петото извънредно заседание на Общински Съвет гр.Белослав, което ще се проведе на 07.02.19год. /четвъртък/ в конферентната зала на Община Белослав

20.02.2019 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията в гр. Белослав. 

Изтегли докладната от ТУК

13.02.2019 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци

Изтегли докладната от ТУК


04.02.2019

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Белослав. 

Изтегли докладната от ТУК01.02.2019

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на община Белослав.

Изтегли докладната от ТУК


25.01.2019

Проект за дневен ред на четиридесет и четвъртото извънредно заседание на Общински Съвет гр.Белослав, което ще се проведе на 31.01.19год. /четвъртък/ в конферентната зала на Община Белослав

04.01.2019

Проект за дневен ред на четиредесет и третото редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав, което ще се проведе на 10.01.2019год. /четвъртък/ в конферентната зала на Община Белослав.


12.12.2018
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Белослав
Страница 1 
Страница 2 

10.12.2018

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци

Изтегли докладната от ТУК07.12.2018
Проект за дневен ред на четиредесет и второто редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав, което ще се проведе на 13.12.2018год. /четвъртък/ в конферентната зала на Община Белослав.

13.11.2018
Проект за дневен ред на четиредесет и първото редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав, което ще се проведе на 15.11.2018год. /четвъртък/ в конферентната зала на Община Белослав.

01.11.2018
Докладна Записка относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Белослав

Вътрешни Правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Белослав

14.09.2018

Проект за дневен ред на четиридесетото редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав, което ще се проведе на 20.09.2018год. /четвъртък/ в конферентната зала на Община Белослав


21.08.2018


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за управление на общинските пътища на територията на Община Белослав 

Изтегли доклдната от ТУК21.08.2018

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав.

Изтегли доклдната от ТУК

13.08.2018

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЖИВКО ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Белослав, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Белослав

Изтегли доклдната от ТУК


10.08.2018 г.

Проект за дневен ред на тридесет и деветото извънредно заседание на Общински съвет Белослав, което ще се проведе на 14.08.2018год. /вторник/ в конферентната зала на Община Белослав02.08.2018 г.

Проект за дневен ред на тридесет и осмото извънредно заседание на Общински съвет Белослав, което ще се проведе на 02.08.2018год. /четвъртък/ в конферентната зала на Община Белослав
13.07.2018 г.

Проект за дневен ред на тридесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Белослав, което ще се проведе на 19.07.2018год. /четвъртък / в конферентната зала на Община Белослав

04.07.2018 г. 

Проект на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.


02.07.2018 г.
Проект за приемане за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав.15.06.2018
Проект за дневен ред на тридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав , което ще се проведе на 21.06.2018год. /четвъртък/ от 10.00ч. в конферентната зала на Община Белослав
11.05.2018

Проект за дневен ред на тридесет и петото редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав, което ще се проведе на 17.05.2018год. /четвъртък/ от 10.00ч. в конферентната зала на Община Белослав17.04.2018

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ИНЖ.ДЕЯН ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Белослав


16.04.2018

Докладна наредба НИ

Н А Р Е Д Б А за насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Белослав и реда за издаване на сертификат клас В

Сертификат за инвестиция

05.06.2018
Проект за дневен ред на тридесет и четвъртото редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 12.04.2018г. /четвъртък/ от 10.00ч. в конферентната зала на община Белослав.


12.03.2018
Проект за дневен ред на тридесет и третото редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 15.03.2018г. /четвъртък/ от 10.00ч. в конферентната зала на община Белослав.

01.03.2018г.
Проект за дневен ред на тридесет и второ извънредно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 02.03.2018г. /петък/ от 9.30ч. в конферентната зала на община Белослав.

29.01.2018 г.
Проект за дневен ред на тридесет и първо редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 05.02.2018г. /понеделник/ от 10.00ч. в конферентната зала на община Белослав.

15.01.2018г.
Проект за дневен ред на тридесето извънредно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 15.01.2018г. /понеделник/ от 18.00ч. в конферентната зала на община Белослав.

11.01.2018г.
Проект за дневен ред на двадесет и девето извънредно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 12.01.20187г. /петък/ от 18.00ч. в конферентната зала на община Белослав.

05.01.2018г.
ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БЕЛОСЛАВ
МОТИВИ
Райони


29.12.2017г.
Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци.

Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Белослав.


08.12.2017г.
Проект за дневен ред на двадесет и осмото редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 14.12.2017г. /четвъртък / от 10.00ч. в конферентната зала на община Белослав.

08.12.2017г.
Проект, относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Белослав, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Белослав.


27.11.2017г.
Проект за приемане за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав.

27.11.2017г.
Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав.


27.11.2017г.
Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Белослав.

27.11.2017г.
Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Белослав

14.11.2017г.
Проект да приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Белослав

14.11.2017г.
Проект да приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци

03.11.2017г.
Проект за дневен ред на двадесет и седмото редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 09.11.2017г. /четвъртък / от 10.00ч. в конферентната зала на община Белослав.

16.10.2017г.

Проект да приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Белослав

16.10.2017г.

Проект за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав.

05.10.2017г.

Проект за приемане на изменение и допълнение на Наредба № 1 за  опазване на  обществения ред в град Белослав и кметствата в Община Белослав.

  
28.09.2017г.
Проект за дневен ред на двадесет и шестото извънредно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 03.10.2017г. /вторник / от 18.00ч. в конферентната зала на община Белослав.

08.09.2017г.
Проект за дневен ред на двадесет и петото редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 14.09.2017г. /четвъртък/ от 10.00ч. в конферентната зала на община Белослав.

30.08.2017г.
Проект за дневен ред на двадесет и четвърто извънредно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 04.09.2017г. /понеделник/ от 10.00ч. в конферентната зала на община Белослав.

14.08.2017г.
Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 2 за чистотата, управлението на отпадъците и екологията  на община Белослав

09.08.2017г.
Проект за приемане на изменение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на град Белослав и кметствата в община Белослав- стр.1 и стр.2

07.08.2017г.
Проект за приемане за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Белослав.

22.06.2017г.
Проект за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Белослав

13.06.2017г.

Проект за приемане - Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Белослав 2017-2019.


Проект за приемане - Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Белослав 2017-2018

09.06.2017г.
Проект за дневен ред на двадесет и трето редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 15.06.2017г. /четвъртък/ от 10.30ч. в конферентната зала на община Белослав.

01.06.2017г.
Проект за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Белослав.

26.05.2017г.
Проект на приемане на наредба изменение и допълнение на Наредба №16 за управление на общинските пътища на територията на община Белослав.


04.05.2017г.
Проект на приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Белослав.


18.04.2017г.
Проект за Наредба за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на община Белослав.
Изборът на финансова или кредитна институция за поемането на общински дълг вече не е предмет на Закона за обществени поръчки (ЗОП). Поемането на общински дълг е регламентирано в Закона за общинския дълг (ЗОД).
Съгласно Чл. 19. от ЗОД (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 98 от 2016 г. , в сила от 1.01.2017 г.) Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник се провежда въз основа на открита, прозрачна и недискриминационна процедура, проведена при условия и по ред, приети от общинския съвет.
Именно условията е редът за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник сме се опитали да уредим в проекта за наредба, който Ви каним да обсъдите заедно с нас.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник е публикуван на интернет страницата на общината www.beloslav.org .
Становища и предложения могат да се представят в деловодството на общината и на електронния адрес: obstinabeloslav@abv.bg и beloslav.eu@gmail.com в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на публикуване на проекта на наредба.

18.04.2017г.
Проект за приемане за изменение и допълнение на Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Белослав.

13.04.2017г.
Проект за приемане на Общинска стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги 2017-2022

13.04.2017г.
Проект за приемане на Програма за превенция на ранното напускане на образователната система

13.04.2017г.
Проект за дневен ред на двадесет и второ редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 20.04.2017г. /четвъртък/ от 10.00ч. в конферентната зала на община Белослав.

06.04.2017г.
Проект за п
риемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Белослав.


13.03.2017г.
Проект за дневен ред на двадесет и първо редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 16.03.2017г. /четвъртък/ от 10.00ч. в конферентната зала на община Белослав

01.03.2017г.
Проект за приемане на наредба за изменение на наредбата за условиета и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Белослав.

15.02.2017г.
Проект за Наредба № 8 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги  2017г.

10.02.2017г.
Проект за дневен ред на двадесето извънредно заседание на Общински съвет , което ще се проведе на 13.02.2017г. /понеделник / от 10.00ч. в конферентната зала на община Белослав

09.02.2017г.
Проект за наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав

02.02.2017г.
Проект за "Стратегия за развитие на образованието в община Белослав 2017г.-2020г."

27.01.2017г.
Проект за наредба № 5 за определяне размера на местните данъци

13.01.2017г.
Проект за дневен ред на деветнадесето редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 19.01.2017г. /четвъртък/ от 10.00ч. в конферентната зала на община Белослав


09.12.2016г.
Проект за дневен ред на осемнадесето редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 15.12.2016г. /четвъртък/ от 10.00ч. в конферентната зала на община Белослав

01.12.2016г.
Проект за наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в община Белослав

01.12.2016г.
Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Белослав

30.11.2016г.
Проект за приемане на наредба за изменение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред в гр.Белослав и кметствата в Община Белослав

10.11.2016год.
Проект за дневен ред на седемнадесето редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 17.11.2016г. /четвъртък/ от 10.00ч. в конферентната зала на община Белослав

03.11.2016год.
Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав

06.10.2016г.
Проект за дневен ред на шестнадесето редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 13.10.2016г. /четвъртък/ от 10.00ч. в конферентната зала на община Белослав

16.09.2016год.

Проект за дневен ред на петнадесетото редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 21.09.2016год.(сряда) от 10.00 часа в конферентната зала на общината.     

07.09.2016г.
Проект за наредба на община Белослав за водене на регистър на общинските детски градини

30.08.2016г.
Проект за наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Белослав.

Проект за наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Белослав.

16.08.2016год.
Проект за  дневен ред на четиринадесетото извънредно заседание на Общински съвет Белослав, което ще се проведе на 18.08.2016год. от 10.00 час в конферентната зала на общината.

15.07.2016год.
Проект за дневен ред на тринадесетото редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 21.07.2016г. /четвъртък/ от 10.00ч. в конферентната зала на общината.

07.07.2016год.
Докладна записка, относно  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Белослав

Докладна записка, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за чистотата, управлението на отпадъците и екологията на община Белослав.

06.07.2016год.
Докладна записка относно  приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци

13.06.2016г.
Проект за дневен ред на дванадесето редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 15.06.2016г. /сряда/ от 10.00ч. в конферентната зала на общината.

13.06.2016г.
Проект за дневен ред на единадесето извънредно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 13.06.2016г. /понеделник/ от 16.00ч. в конферентната зала на общината.

01.06.2016год.
 
13.05.2016год.
Проект за дневен ред на десето редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 19.05.2016год. /четвъртък / от 10 часа в конферентната зала на общината.  

05.05.2016год.
Проект за дневен ред на девето извънредно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 05.05.2016год. /четвъртък/ от 13.00 часа в конферентната зала на общината.

15.04.2016год.
Проект за дневен ред на осмото редовно заседание на общински съвет Белослав, което ще се проведе на 21.04.2016год. /четвъртък/ от 10.00 часа в конферентната зала на общината.

05.04.2016г.
 
31.03.2016г.
 
18.03.2016г.
 
29.02.2016г.
 
 
25.02.2016год.
 1. Докладна записка относно приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред в град Белослав и кметствата на община Белослав
 2. Докладна записка относно приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи от градското обзавеждане на територията на община Белослав
 3. Докладна записка относно приемане за изменение и допълнение на Наредба №4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Белослав
 4. Докладна записка относно приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за реда за упражняване на правата на собственост на община Белослав в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските дружества и в общинските сдружения с нестопанска цел.
 5. Докладна записка относно приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за осигуряване на пожарната безопастност на територията на община Белослав
 6. Докладна записка относно приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилищата от общинския жилищен фонд.
 7. Докладна записка относно приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл.196, ал.5 от ЗУТ
 8. Докладна записка относно приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за изграждане , поддържане и опезване на зелената система на община Белослав
 9. Докладна записка относно приемане на наребда за изменение и допълнение на Наредба № 16 за управление на общинските пътища на територията на община Белослав
 10. Докладна записка относно приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в община Белослав
 11. Докладна записка относно промяна в Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ
 12. Докладна записка относно приемане на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Белослав
04.02.2016год.
 
 
 
20.01.2016год.
Проект за дневен ред на четвъртото редовно заседание на Общински съвет Белослав на 21.01.2016год. /допълнен/

15.01.2016год.
Проект за дневен ред на четвъртото редовно заседание на Общински съвет Белослав на 21.01.2016год.

07.01.2015год.
Докладна записка за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци
Докладна записка за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Белослав


07.12.2015год.
Проект за дневен ред на третото редовно заседание на Общински съвет Белослав на 10.12.2015год.

26.11.2015год.
ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015-2020
Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци
Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Белослав

17.11.2015год.
Проект за дневен ред на второто редовно заседание на Общински съвет Белослав.

18.09.2015год.
Проект за дневен ред на четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Белослав.

01.09.2015год
Докладна Наредба 8 - социални дейности
Докладна Наредба 1

24.08.2015год.
Проект за дневен ред на четиридесет и шесто извънредно заседание на Общински съвет Белослав

24.07.2015год.
Проект за дневен ред на четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Белослав

24.06.2015год.
Проект за дневен ред на четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав.

22.05.2015год.
Проект за дневен ред на четиридесет и трето редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав

13.05.2015год.
Докладна относно Наредба ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА ДО ШЕСТА КАТЕГОРИЯ, НЕЗАКОННИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.225, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ

Наредба ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА ДО ШЕСТА КАТЕГОРИЯ, НЕЗАКОННИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.225, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ

17.04.2015год.
Проект за дневен ред на четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав

13.03.2015год.
Проект за дневен ред на четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав

11.02.2015год.
Заповед 151 от 11.02.2015год на Кмета на Община Белослав
Заповед 152 от  11.02.2015год на Кмета на Община Белосалв

10.02.2015год.
Заповед 147/10.02.2015  на кмета на Община Белослав

06.02.2015год.
Проект за дневен ред на четиридесето редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав на 12.02.2015год.

16.01.2015год

Проект за дневен ред на тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет на 22.01.2015год

07.01.2015год.
Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба 5
Докладна записка  относно изменение и допълнение на Наредба 8

05.12.2014год.
Проект за дневен ред на тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет на 11.12.2014год.

21.11.2014год.
Проект за дневен ред на тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет на 27.11.2014год.

20.10.2014год.
Проект за дневен ред на тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет на 23.10.2014год.

07.10.2014год.
Докладна записка за изменение в Наредба 13 на община Белослав

15.09.2014год.
Проект за дневен ред  на тридесет и пето редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав на 18.09.2014год.

01.09.2014год.
Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Белослав

11.07.2014год.
Проект за дневен ред на тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав за 17.07.2014год.

13.06.2014год.
Проект за дневен ред на тридесет и трето редовно заседание на Общински Съвет гр.Белослав за 19.06.2014год.

02.06.2014год.

Докладна записка от Желязко Петров - кмет на Община Белослав Относно;Промяна в Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси ицените на услугите в община Белослав

16.05.2014год.
Проект за дневен ред на тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав на 22.05.2014год.

07.05.2014год.
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2014ГОДИНА

Докладна записка на Желязко Петров - кмет на Община Белослав относно :ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2014ГОДИНА
Докладна записка от Желязко Петров - кмет на Община Белослав.
Докладна записка от Желязко Петров - кмет на Община Белослав.

23.04.2014год.
Докладна записка на кмет на Община Белослав относно "Актуализация на Наредба 13"

11.04.2014год.
Проект за дневен ред на тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав на 17.04.2014год.

17.03.2014год.
Проект за дневен ред на тридесето редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав на 20.03.2014год.

30.01.2014год.
Проект за дневен ред на двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав на 06.02.2014год.

05.12.2013год.
Проект за дневен ред на двадесет и осмо редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав на 12.12.2013год.

26.11.2013г
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години .
Докладна записка от кмет на Община белослав относно " Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години...".

Докладна записка на кмет Община Белослав относно " Приемане на наредба за условията и  реда за финансиране на спортните клубове и дейности в Община Белослав".
Докладна записка от кмет на Община Белослав относно "промяна в нормативните текстове на Наредба 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги".
Докладна записка от кмет на Община Белослав относно "промяна в нормативните текстове на Наредба 5 за определяне размера на местните данъци"
Проект за дневен ред на двадесет и седмо редовно заседание на Общински съвет, гр.Белослав на 15.11.2013год.

Октомври 2013год.
Проект за дневен ред на двадесет и шестото редовно заседание на Общински Съвет, гр.Белослав на 17.10.2013год.
План за устойчиво енергийно развитие на Община Белослав 2013год. - 2020год.

Септември 2013г.
Проект за дневен ред за двадесет и пето, извънредно заседание на Общински съвет, гр.Белослав на 27.09.2013г.

Август 2013г.
Проект за дневен ред за двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет гр.белослав на 03.09.2013г.

Август 2013г.
Докладна, относно изменение на приложение №1 на Наредба №3
Разрешение за поставяне

Юли 2013г.
Проект за дневен ред за двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав на 18.07.2013г.

Юни 2013г.
Проект за дневен ред на двадесет и второ редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав на 13.06.2013г.

Април 2013г.
Проект за дневен ред на двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав на 18.04.2013г.

Март 2013г.
Относно: Промяна в нормативните текстове на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци

Февруари 2013г.
Проект за дневен ред на дванадесето редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав на 26.02.2013г.

08.02.2012г.
Докладна записка относно: Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Януари 2013г.
Докладна записка относно актуализация на Наредба №8
Проект за дневен ред на редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав на 17.01.2013г.

Декември 2012г.
Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост
Проект за дневен ред на заседание на Общински съвет гр.Белослав на 07.12.2012г.

Ноември 2012г.
Докладна записка, относно изменения и допълнения на Наредба №4
Проект за дневен ред на петнадесето редовно заседание на Общински съвет гр.Белослав на 15.11.2012г.

Октомври 2012г.
Докладна записка, относно промяна на нормативни текстове в наредба №5
Докладна записка, относно актуализация на Наредба №8
Проект за дневен ред на заседание на Общински съвет гр.Белослав на 09.10.2012г.

06.09.2012г.
Проект за дневен ред на тринадесето заседание на Общински съвет гр.Белослав на 13.09.2012г.

27.07.2012г.
Проект за дневен ред на дванадесето заседание на Общински съвет гр.Белослав на 30.07.2012г.
Проект за правилник на Общински съвет

Колективен трудов договор за трудовите и осигурителни отношения на моряците, работниците и служителите в "Белфери" ЕООД

Проект на договор за пратньорство
Докладна записка, относно: Обявяване на конкурс за управител на "Белфери" ЕООД

Докладна записка относно: Приемане на Наредба №10 на Общински съвет Белослав за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Белослав

Докладна записка относно: Актуалиция на наредби на общински съвет Белослав
--------------------------------------------------------------------------
Бюджет 2012
Докладна записка относно: Приемане на бюджета на Община Белослав, извънбюджетни сметки и фондове и поименен списък за капиталови разходи за 2012г.

Инвестиционна програма за 2012г. - поименен списък за капиталови разходи за 2012г.

Разшифровка на капиталовите разходи финансирани от приходи по ПО§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2012 г.

Приложение № 10
План Бюджетна сметка на Отдел "ОКМД и ЕДВ" за 2012 г.
Местни дейности


Приложения
--------------------------------------------------------------------------
Докладна записка относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление за 2011г.
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Докладна записка относно: Отчет за изпълнение  към 31.12.2011г. на бюджета, ИБСФ и поименен списък на капиталови разходи

План за устойчиво енергийно развитие на Община Белослав 2013год. - 2020год.
Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост 2012г.

Докладна записка относно: Приемане на актуализирана план-сметка и отчет на план-сметка за разходите в дейността "Чистота" за 2011г.
Приложение 1
Годишен план за паша на мерите и пасищата в Община Белослав за 2012г.
Годишен план на мери и пасища, намиращи се в землище гр.Белослав, землище с.Разделна и землище с.Езерово които ще се използват за индивидуално ползване
Годишен план на мери и пасища, намиращи се в землище гр.Белослав, землище с.Разделна и землище с.Езерово които ще се използват за общо ползване
Стратегия за управление на общинската собственост 2011г. - 2015г.
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата