Съобщения по чл.32 от ДОПК


12.04.2021 г.

ДО
КАТИНКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
УЛ. МОРЯШКА №31, ЕТ.5, АП.171
ГР. ВАРНА
 
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 107, ал.3 от №МДТ -215303000260-1/17.02.2021г.


           УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО СТЕФАНОВА,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org, лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес:  гр. Белослав, ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа,  стая 402 за връчване на горепосочения документ.  
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
 

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 12.04.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 16.04.2021г.

 

ДО
НЕДКА КОСТАДИНОВА НАЙДЕНОВА
УЛ. РАДОСТ №9, ВХ. Е, ЕТ.4, АП.26
ГР. ВАРНА
 
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 107, ал.3 от №МДТ -215303000259-1/17.02.2021г.


           УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org, лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес:  гр. Белослав, ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа,  стая 402 за връчване на горепосочения документ.  
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
 

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 12.04.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 16.04.2021г.

 


09.04.2021 г.

ДО
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
УЛ. В. ЛЕВСКИ №9-Б
С. РАЗДЕЛНА
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
за връчване на:
 Акт за установяване на задължение № МДТ-215303000214-1/08.02.2021г.  и АПВ №5303000003/08.02.2021г.


           УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ХРИСТОВ,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org, лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес:  гр. Белослав, ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа,  стая 402 за връчване на горепосочените документи.  
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответните документи ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.
 
 

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 09.04.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 23.04.2021г.

07.04.2021 г.
ДО
МУСТАФА ХАЛИЛ ХАЛИЛ
ул.Марица 8
с.Езерово 

Съобщение по чл.32 от ДОПК

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 07.04.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 22.04.2021г.02.04.2021 г.
ДО
ДИЯН КИРИЛОВ ДЯНКОВ
ул.Васил Левски 13
с.Езерово 

Съобщение по чл.32 от ДОПК

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 02.04.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 17.04.2021г.


ДО
ТИХОМИР ИВАНОВ ХРИСТОВ
ул.Иван Вазов 3
с.Разделна

Съобщение по чл.32 от ДОПК

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 02.04.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 17.04.2021г.


01.04.2021 г.
ДО
ДЕТЕЛИН СТАНЧЕВ ИВАНОВ
ул.Иглика 30
гр.Белослав
Съобщение по чл.32 от ДОПК

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 01.04.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 16.04.2021г.

ДО
ВЕСЕЛИН ВАСКОВ КОЛЕВ
ул.Средна Гора 15
гр.Белослав
Съобщение по чл.32 от ДОПК

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 01.04.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 16.04.2021г.

ДО
МАРИН ВЕЛИКОВ МАРИНОВ
УЛ. КОТЕЛ №3А
ГР. СУВОРОВО
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 107, ал.3 от №МДТ -215303000077-1/22.01.2021г.


           УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН МАРИНОВ,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org, лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес:  гр. Белослав, ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа,  стая 402 за връчване на горепосочения документ.  
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
 

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 01.04.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 15.04.2021г.

 

 

ДО
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
УЛ. ПРОБУДА №2Б
С. СТРАШИМИРОВО
 
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 107, ал.3 от №МДТ -215303000254-1/15.02.2021г.


           УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org, лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес:  гр. Белослав, ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа,  стая 402 за връчване на горепосочения документ.  
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
 

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 01.04.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 15.04.2021г.Търсене в сайта