Профил на купувача

Дата на публикуване: 29.11.2012 22:00
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 


Възлагане на обществени поръчки до:  
28.11.2014год.
Документация  за изпълнение на поръчка  с  предмет:"Застраховане на   местата  на  пътниците   в средствата  за   обществен   транспорт - плавателни  съдове  по   застраховка "Злополука  " на  моторен  ферибот "Белослав" и  моторен  кораб "Белла".


18.11.2014год.
„БЕЛФЕРИ” ЕООД ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ-ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОКОВ РЕМОНТ НА М/К „БЕЛЛА”
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП , Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доков ремонт на м/к „Белла”, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници , ще бъдат оповестени на 21.11.2014г. в 10.00 часа в офиса на „Белфери”ЕООД,гр.Белослав,Варненска област, ул.”Гебедже”№8.


29.10.2014год.

14.10.2014год.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :"Доков ремонт на моторен кораб "Белла"".

19.06.2014год.
Застраховка " Трудова Злополука " на служителите на "Белфери" ЕООД и екипажите на моторен ферибот "Белослав" и моторен кораб " Белла" , собственост на "Белфери"ЕООД , включваща рисковете : 1.Смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука . 2.Трайно намалена трудоспособност в резултат на трудова злополука . 3.Временна нетрудоспособност в резултат на трудова злополука . 4.Злополука , настъпила при или по повод изпълнение на служебни задължения при наличие на сключен трудов договор с Работодател, както и при възложена работа в интерес на Работодателя; по време на регламентирана почивка на територията на предприятието , както и до 1 час необходим за придвижване по пътя от и до работното място. Застрахователни суми: Застрахователна сума за рисковете "Смърт и трайна загуба на работоспособност "- 7 кратният размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за месеца, предхождащ момента на сключване на застраховката ; Застрахователна сума за риска "Временна загуба на работоспособност " в размер на 1(една ) месечна брутна работна заплата за всеки служител или работник .

Платежни Документи

02.06.2014год.

"Доков ремонт на м/ф "Белослав " за възобновяване на клас ".Извършване на доков ремонт на м/ф "Белослав" съгласно изискванията на български корабен регистър за осигуряване нормалната му екстплоатация . Подробна информация се съдържа в Ремонтната ведомост , неразделна част към документацията . Моторен ферибот "Белослав" е основно плавателно средство за обслужване на потока от пешеходци и пътни превозни средства между двата бряга на плавателен Канал №2 при гр.Белослав. За възобновяване на класа и осигуряване нормална експлоатация на плавателното средство и пълноценно функциониране на фериботната връзка е необходимо да се извърши доков ремонт съобразно изискванията на класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна агенция (ИА) "Морска аминистрация".
13.05.2014год.
Застраховане на моторен ферибот "Белослав", собственост на "Белфери"ЕООД, включващо: А) Застраховка "Морско каско" включваща рисковете отговорност, пълна (Реална или Конструктивна ) загуба или частични повреди на корпуса и оборудването на м/ф "Белослав", въведен в експлоатация месец май 2001 година , със стойност на придобиване 2 400 000 лева и действителна пазарна цена към момента 1 226 589лева, предназначен за превоз на пътници , леки и товарни автомобили , други колесни и верижни транспортни средства между двата бряга на Канал №2 на Варненското езеро при гр.Белослав; Б) Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица " на корабособственика към собствениците/наематели на ППС и стоки , превозвани с м/ф"Белослав"; Срокът на застраховката - една застрахователна година считано от 03.06.2014г.


24.02.2014год.

Решение по процедура на договаряне, без обявление при условията на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП.
Описание на предмет на поръчка :
Доставка на дизелово гориво 10 ppm - корабен, / оцветено във  синьо по чл.103, ал.3 от ППЗАДС/
за зареждане на м/ф "Белослав" и м/к "Белла" чрез Русенска стокова борса.
 
29.11.2013год.


04.11.2013год.07.06.2013г.

Поръчка с предмет: Застраховка «Трудова злополука» на служителите и екипажа на моторен ферибот «Белослав» и моторен кораб «Белла» - Документи за попълване

Поръчка с предмет: Застраховка «Трудова злополука» на служителите и екипажа на моторен ферибот «Белослав» и моторен кораб «Белла»

Уникален идентификационен код на поръчката от АОП - Партида на възложителя 00074 - № 9016336/07.06.2013г.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта