Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Инструкции и вътрешни правила

ПРОЕКТ на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Белослав - публикуван на 03.07.2020 г. 


Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Белослав

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в общинска администрация Белослав

Вътрешни правила за работа в ситемата за електронен обмен на документи в Общинска администрация Белослав 

Актуализирана Стратегия за управление на риска на Община Белослав за периода 2019-2021 година

Вътрешни правила при издаване на удостоверения за настойничество и попечителство в община Белослав

Вътрешни правила за разпореждане и управление на имоти и вещи, собственост на Община Белослав

Вътрешни правила за работа на общинска администрация Белослав

Вътрешни правила за организация на работата с електронно подписани документи в Община Белослав

Вътрешни правила за управление и контрол на човешките ресурси в Община Белослав

Вътрешни правила за организация на работната заплата в Община Белослав

Вътрешни-административни правила за работа при проверки, извършвани от омбудсмана, и за съобразяване с неговите предложения и препоръки

Вътрешни правила по Закона за обществените поръчки

*********************************************************
 
 
Инструкция за механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в поддържаните регистри, съдържащи лични данни при община Белослав

Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали за корупция в общинска администрация гр. Белослав

**************************************************************************
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата