Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ПОЛИТИКА за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав


ПОЛИТИКА

за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата политика урежда организацията и вътрешния ред на ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, като администратор на лични данни, както и нивото на технически и организационни мерки при обработване на лични данни и допустимия вид защита и цели защита на интересите на физическите лица, както и на служителите на ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ от незаконосъобразно и недобросъвестно обработване на личните им данни.

Чл. 2. ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, БУЛСТАТ 000093403, адрес на управление: обл. Варна, гр. Белослав, п.к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23 като административно-териториална единица, в която се осъществява местно самоуправление, е администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.


..... Изтегли целият документ ПОЛИТИКА за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав

 

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата