Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
“ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. БЕЛОСЛАВ
През м.май т.г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, която Министерство на околната среда и водите, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС) одобри проектно предложение: “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  ГР. БЕЛОСЛАВ“  на стойност 9 936,00 лв.

С реализирането дейнстите по проект  “Озеленяване и създаване на зона за отдих в кв. „Васил Левски“, гр. Белослав“ се залеси  района около чешмата с дървесни видове и храсти, оформи се  кът за отдих като се монтираха градински пейки и поставиха кошчета за смет. С осъществяването на проекта се постигна трайно положително въздействие върху околната среда и се ликвидираха редица проблеми свързани със замърсяването на почистени терени и ще се подобри естетичния вид на гр. Белослав. 

Бяха почистени с доброволен труд и се създададоха зелени площи с участието на живущите в квартала. В близост до пътеката е  оформена зона за отдих с 3 бр. детски съоръжения детска люлка тип “Махало“, детска люлка тип „Везна“ и детска пързалка . С цел обезопасяване на зоната за отдих се направи декоративна оград с височина 80 см. Бяха  монтирани 5 бр. градински пейки, поставени 3 бр.кошчета за смет, 60бр. вечно зелени храсти за ограда, които бяха  засадени по дължината на отводнителния канал , 250 бр. вечно зелени храсти и 45 броя широколистни и иглолистни дървета. 

Един от приоритетните на Община Белослав е почистване на замърсените терни, поддържане на съществуващото озеленяване и разширяване на зелените площи чрез създаване на нови зелени пространства с кътове за отдих за населението.

Проектът ще окаже трайно положително въздействие върху околната среда и ще подобри средата на живот в града. 
Чрез участието на живущите в квартала с доброволен труд при почистването и озеленяването на част от почистените терени ще се избегне повторното им замърсяване. Контрола след приключване на проекта се осъществява от Еколога на Община Белослав, служителите на длъжност „Озеленяване“ към общината и доброволци от жущите в района.
Дейностите по СМР приключиха  през м. септември 2017 г.
 
 
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата