*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
"Приеми ме"

   


      От 01.11.2016г. в Община Белослав стартира Етап 2 по Проект  ”Приеми ме 2015”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна BG 05М9ОР001-2.003- «Приеми ме 2015» по ОП РЧР 2014-2020г.. Бенефициентът  е Агенцията за социално подпомагане, а община Белослав има сключено споразумение за партньорство. Организацията на работата в общинска администрация е да осигури ефективно управление на дейностите по проекта и предоставянето на социалната услуга „ приемна грижа”, в качеството си на доставчик на услугата, чрез областния екип по приемна грижа.
Проект „Приеми ме 2015″ е насочен към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „Приемна грижа“  като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.
Проектът съдържа елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци.
Целта на проекта ” Приеми ме 2015  ” е да се усъвършенства  и да се разшири обхвата на услугата ”приемна грижа” и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск .
Реализацията  на проекта  ще продължи до 31.12.2018г.
В случай, че проявявате интерес към дейността на проекта, може да се  свържете с екипа по “Приемна грижа” в община Белослав – партньор
по проект ” Приеми ме 2015”.
Адрес:Община Белослав, гр.Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23; e- mail:obstinabeloslav@abv.bg; тел. 05112 35-53
Заявление : за включване в Проект „Приеми ме” 2015.
Въпросник:, който да попълните в дома си, за да ви помогне да решите дали приемствеността е за Вас.

НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата
"Часът на Земята 2017"