Новини


22.01.2021
Община Белослав в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга  „Асистентска подкрепа“ „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в над трудоспособна...

15.01.2021
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,   Уведомяваме Ви, че в Община Белослав  стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2021г. Всички, които желаят да ползват 5% отстъпка от размера на начислените задължения за данък върху превозните средства, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци следва да ги заплатят в срок до 30.04.2021г.  В случай, че решите да ги заплатите след тази дата, може да...

15.01.2021
Настоящото анкетиране е във връзка с разработването на "План за интегрирано развитие на община Белослав 2021-2027 г." (ПИРО).С настоящата Анкета се цели проучване на актуалните икономически, социални, инфраструктурни проблеми в община Белослав и за нагласите на жителите на общината за нейното бъдещо развитие. Участието на гражданите, бизнеса и организациите, работещи на територията на общината ще осигури възможност за качествено планиране на приоритетни действия, които да...

22.12.2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С  В  И  К  В  А ТРИНАДЕСЕТОТО  РЕДОВНО  ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съ­­вет на Об­­­­­­щи­­­­на Бе­­­­­­­лос­­­­­­лав,  кое­то ще се проведе на 22.12.2020 г.(вторник) от 14:00часа онлайн при следния                                                              П Р О Е К Т   ЗА   Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   1. Докл. записка вх. № ОбС-275/17.12.2020г.- Одобряване на задание за...

25.11.2020
Сдружение „Център за устойчиво социално развитие“  e бенедициент по Процедура- BG14MFOP001-4.007 “Екологична и устойчива рибарска област” - Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., Договор: МДР-ИП-01-32 от 19.05.2020 г. Проектът с наименование “Наука, иновации, история и устойчивост - предпоставки за висок икономически "Син растеж" е с разнообразни дейности, като всички те включат и популяризирането на ‚Синия растеж‘...

27.10.2020
Община Белослав получи дарение от дезинфектанти за превенция срещу разпространението на COVID-19.Те са предоставени безвъзмездно от "Инвестбанк" АД. Дарените продукти са представени на СУ "Св. Св. Кирил и Методий", ПГ "Св. Димитър Солунски" гр. Белослав и ОУ "Св. Патриарх Евтимий" гр. Белослав. Ръководството на Община Белослав изказва своята благодарност към "Инвестбанк" АД за благородния жест и проявената съпричастност в подкрепа за справяне с разпространението на...