Община Белослав предоставя нова социална услуга "Асистентска подкрепа"

Община Белослав в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга  „Асистентска подкрепа“ „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
 лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за
осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители могат да заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите
документи за кандидатстване са следните:
1. Заявление-декларация /по образец/;
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК
(копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
4. Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за  потребител).
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител за всеки работен ден е съобразна с предварително изготвена индивидуална оценка на потребностите. 
Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се
подават всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на Общинска администрация Белослав на адрес:
Община Белослав
гр. Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23
e-mail: obshtina_beloslav@beloslav.org ;

Формуляри на заявления могат да се получат в сградата на общинска администрация или да бъдат изтеглени от тук:
ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Заявление - Декларация потребител 

Декларация лични данни

Наименование Последно обновен на Брой тегления
Заявление - декларация Потребител.doc 22.01.2021 09:37 3 Изтегли
Декларация ЛИЧНИ ДАННИ.pdf 22.01.2021 09:37 1 Изтегли

Търсене в сайта