*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
За Белослав
Община Белослав се намира в югоизточната част на Североизточна България и в източната част на Варненска област.
Разположена е върху 60.1 кв.км. от двете страни на плавателния канал , свързващ Варненското и Белославското езера. Граничи с общините Аврен, Девня, Аксаково и Варна.
Общината е съставена от 4 населени места - с. Разделна , с.Езерово , с. Страшимирово и гр. Белослав.
   Релефът е равнинно-низинен, със средна надморска височина 74 м.. 
   Климатът е умерено -континентален с преобладаващо влияние на Черно море, средната годишна температура е 13.2°С, максимална температура 34.5°С и минимална температура -10°С.
   Най-разпространени са черноземните и сивите горски почви. В близост до водните басейни и по течението на реките се срещат алувиално-ливадни почви. Почвеното разнообразие благоприятства отглеждането на зърнени, фуражни и технически култури, зеленчуци и овощни култури, лозя и трайни насаждения 
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата